Variera gallringsstyrkan

Mer information

Riitta Raatikainen
t.f. ledande expert på naturvård
tfn 050 314 04 40
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi
Du kan också ge respons och utvecklingsförslag till henne.

Beståndsvårdande avverkningar

  • Gallringens mål är att ge mera utrymme åt de träd som lämnas att växa vidare. Kronorna på de träd som fått mera växtutrymme och ljus blir större och livskraftigare. Efter gallringen återhämtar sig också ytvegetationen och bärskörden blir större.
  • Variationerna i gallringsstyrkan betyder att vi i stället för att göra en jämn gallring lämnar både tätare och glesare partier i beståndet. Vi lämnar vissa ställen utanför förröjningen och gallringen och på andra ställen tar vi bort trädgrupper.
  • När vi varierar gallringsstyrkan blir strukturen i beståndet mångsidigare.
  • Runt viltbuskagen och grupperna av naturvårdsträd gallrar vi kraftigare än vad gallringsmallarna rekommenderar. En kraftig gallring gynnar risväxterna, som är viktiga för hönsfåglarna när de söker mat och skydd.
  • Nära skyddszonerna mot vatten gynnar vi plantsättningen med kraftig gallring, och  därför kan markberedning undvikas vid skogsförnyelsen nära vatten.
  • När vi håller bestånden glesa intill åkermark, på solexponerade åsar och i torra lundar, finns det förutsättningar för att livsmiljöerna för ljuskrävande och värmekrävande arter bevaras.
  • Ställen som är svåra för virkesdrivningen, till exempel fuktiga sänkor eller steniga ställen, lämnas ogallrade. Inkomstbortfallet på sådana ställen blir vanligtvis litet.
  • Variationen i gallringsstyrkan inverkar inte på gallringsuttaget.

Bild 1. Man kan skapa mångsidiga livsmiljöer vid åkerkanten genom att variera beståndets täthet.
Bild 2. En solexponerad sluttning efter kraftig gallring.

.