Gå direkt till innehållet

Stöd för vård av ungskog

Service

Stödet för vård av ungskog är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård.

Vård av ungskog avser vård av äldre plantbestånd eller iståndsättning av ungskog. Dessutom kan stöd beviljas för hopsamling av klenträd i samband med arbetet. Klenträd är avverkat virke med smala stammar som främst används vid energiproduktion.

Lämna in en skriftlig ansökan om stöd innan du inleder arbetet. Arbetet kan påbörjas genast efter att du har inlämnat ansökan. När arbetet är gjort lämna in en anmälan om verkställande till Skogscentralen.

Finansiering beviljas bara för de projekt som uppfyller kraven.

Stödet för vård av ungskog är 230 euro per hektar. Om klenträd samlas ihop i samband med vården är stödet 430 euro per hektar vid finansieringsansökningar som inkommit före 1.6.2022 och 450 euro per hektar vid finansieringsansökningar som inkommit 1.6.2022 och senare.

Stödet för vård av ungskog är ett arbetsslag i helheten av Kemera-stöd. Det finns bara begränsat med anslag för Kemera-stöden varje år. Skogscentralen beviljar stödet. Stödet är beskattningsbar inkomst.

Stöd för vård av ungskog kan beviljas när följande villkor uppfylls:

 • Stödmottagaren är privat markägare.
 • Stödet söks på samma gång för en totalareal på minst 2 ha. Ansökan kan innehålla olika ägares figurer på olika håll i landet. Arealen på det verkställda arbetet kan vara mindre än den areal för vilken stöd beviljats, men den måste vara minst 2 ha.
 • Figurstorleken är minst 0,5 ha.
 • Efter arbetet ska medelhöjden på det utvecklingsdugliga plantbeståndet vara över 3 meter.
 • Medeldiametern av det utvecklingsdugliga trädbeståndet i brösthöjd, viktad mot grundytan, ska före och efter utfört arbete vara högst 16 cm. Med utvecklingsdugligt trädbestånd avses bestånd som består av huvudträdslaget.
 • Ansökningar som kommit in 20.4.2017–31.5.2022: Avgång minst 1 500 stammar per ha, i norra Finland minst 1 000 stammar/ha. I avgången medräknas stubbar vars diameter är minst 2 cm.
 • Finansieringsansökningar som inkommit 1.6.2022 eller senare: Avgång minst 1 000 stammar per ha, i norra Finland minst 800 stammar/ha. I avgången medräknas stubbar vars diameter är minst 3 cm.
 • Längden på de stammar som räknas med i avgången ska ha varit minst hälften av den rådande periodens medellängd.
 • Det trädbestånd som odlas efter åtgärden ska bestå av högst 3 000 stammar per hektar. Det högsta tillåtna stamantalet minskar i takt med att beståndet växer. Om objektet är glest eller ojämnt, beviljas stöd enligt arbetets effektområde. Oröjda viltbuskage räknas in i effektområdet när den sammanlagda arealen av dem understiger tio procent av figurens areal.

Vårdarbetet ska göras enligt god yrkespraxis och skogen får inte behöva omedelbar vård efter arbetet. Skogscentralen har tagit fram tabeller över stamantal där du kan kontrollera gränsvärdena för god yrkespraxis och hur många stammar som får vara kvar efter utfört arbete.

Om du söker stöd för hopsamling av klenträd ska klenträden uppsamlas per figur och i huvudsak jämt inom figuren.

 • minst 35 fastkubikmeter/ha klenträd i södra och mellersta Finland och
 • minst 25 fastkubikmeter/ha i norra Finland.

Mängden hopsamlat klenvirke ska konstateras i en mätningshandling enligt lagen om mätning av virke (414/2013).

Vård- och underhållsskyldigheten är 10 år eller 7 år. Du kan inte få stöd om det på samma objekt med kemera-medel har finansierats skogsförnyelse eller vård av ungskog under de senaste tio åren eller tidig vård av plantbestånd under de senaste sju åren.

Kemera-stödet är avsett för att stöda privata markägares skogsägares skogsvård.

Sök stöd för vård av ungskog genom att lämna in en ansökan till Skogscentralen. Ansökan ska vara framme innan arbetena inleds. Skogscentralen fattar ett finansieringsbeslut. Du kan genast inleda arbetet när ansökan har lämnats in. Du behöver inte vänta på Skogscentralens beslut om finansiering.

Vi rekommenderar att du fyller i ansökan i e-tjänsten MinSkog.fi.

Du kan också printa ut blanketten på Skogscentralens webbplats och lämna in den till Skogscentralen. Skicka ansökan per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis. Det är på avsändarens ansvar att ansökan kommer fram till Skogscentralen.

Anmälan om verkställande efter arbetet

När arbetet är slutfört lämna in en anmälan om verkställande till Skogscentralen inom utsatt tid. Du ser i finansieringsbeslutet när du senast ska lämna in anmälan om verkställande.

Skicka anmälan om verkställande till Skogscentralen på samma sätt som finansieringsansökan. Det är på avsändarens ansvar att anmälan kommer fram till Skogscentralen.

Skogscentralen beviljar det slutliga stödet på basis av anmälan om verkställande.


Uträtta ärenden i tjänsten

E-tjänster

MinSkog.fi är skogsägares och skogsbranschens aktörers gemensamma tjänst för att hantera ärenden och hålla kontakt.

Skogsägare ser i tjänsten grunduppgifter om sin egen skog och till exempel skogsvårds- och skogsförnyelseförslag. Det går att anmäla verkställd skogsvård och verkställda avverkningar i MinSkog.fi.

I MinSkog.fi kan man söka Kemera-finansiering och lämna in anmälan om verkställande för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog eller anmäla hjortdjursskador. Det går också att lämna in anmälan om användning av skog i tjänsten. Skogsägare kan om de så önskar dela med sig av informationen i tjänsten till de aktörer i branschen som de väljer.

Skogsägare och aktörer loggar in i tjänsten med sina nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett identitetskort. Aktören behöver dessutom en fullmakt att sköta ärenden åt den organisation som aktören företräder. På Skogscentralens webbplats kan du läsa mer om nyttan av MinSkog.fi och få anvisningar om hur du använder tjänsten.

Publiceringen av skogsdata styrs av lagen om Skogscentralens system för skoglig information (skogsdatalagen). Det är avgiftsfritt att använda tjänsten.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalets pris varierar enligt ditt operatörsavtal.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Via skyddad e-post skickar du ansökningar om stöd för skogsbruk, anmälningar om hjortdjursskador och bilagor till Skogscentralen datasäkert.

Använd skyddad e-post om ditt meddelande eller bilagorna innehåller personbeteckningar eller uppgifter om bankkonto som ska skyddas.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift, kontrollera avgiften hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Blanketter

Med den här finansieringsansökan kan du söka Kemera-stöd för tidig vård av plantbestånd och för vård av ungskog.

Vi rekommenderar att du fyller i ansökan i e-tjänsten MinSkog.fi. Lämna in ansökan till Skogscentralen innan du inleder arbetet. Du kan inleda arbetet genast efter att du har lämnat in ansökan.

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller per post till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Med den här blanketten kan du lämna in anmälan om verkställande för tidig vård av plantbestånd och för vård av ungskog (Kemera-stöd).

Utförda arbeten vid tidig vård av plantbestånd och för vård av ungskog ska meddelas till Skogscentralen med en anmälan om verkställande. Utifrån anmälan om verkställande betalar Skogscentralen stöd som du har ansökt om i ett tidigare skede.

Lämna in ansökan till Skogscentralen innan du inleder arbetet. Du kan inleda arbetet genast efter att du har lämnat in ansökan. Vi rekommenderar att du fyller i ansökan i e-tjänsten MinSkog.fi.

Skicka blanketten per skyddad e-post eller per post till kontoret i Lahtis.

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Skicka anmälan om verkställande till Skogscentralen per skyddad e-post till eller per post till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Telefonservice

Skogscentralens kundtjänst betjänar skogsägare och aktörer i skogsbranschen.

Kontaktuppgifter

Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Mondag: 08:00 - 18:00
Tisdag: 08:00 - 18:00
Onsdag: 08:00 - 16:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 08:00 - 16:00

Länkar

Kemera-stödet är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård. På webbsidan presenteras vilka arbetsslag som kan få stöd och ges mer information om stödet.

Gå till webbsidan

Kemera-stödda skogsvårdsarbeten ska vara ändamålsenliga ekonomiskt och vad gäller bevarandet av den biologiska mångfalden. Bekanta dig med tabellerna över antalet stammar per hektar innan du verkställer arbeten. I tabellerna ser du hur många trädstammar det får vara per hektar efter det gjorda arbetet.

Man ska göra arbetet i enlighet med god yrkespraxis så att man bland annat följer rekommendationerna för god skogsvård. När arbetet är gjort ska trädbeståndet har möjlighet att växa, och det får inte finnas behov för omedelbar skogsvård.

Skogscentralen har utarbetat tabellerna över antalet stammer. Tabellerna bygger på skogsvårdsrekommendationer och aktörernas egna instruktioner. Arbetet ska vara gjort enligt antalet stammar i tabellerna för att det ska vara berättigad till kemera-stöd. För objekt med långa och klena träd finns det egna siffror i tabellerna. Siffrorna för långa och klena träd kan användas när trädbeståndet är mycket tätt innan arbetena inleds och det finns tecken på att träden håller på att bli klena eller tecken på att den levande kronan blir mindre.

Gå till webbsidan

Kemera-stödet är avsett för att stöda privata markägares skogsvård.

Gå till webbsidan
Uppdaterad