Gå direkt till innehållet

Miljöstöd

Skogsbrukets tidsbundna 10 år långa miljöstöd är ett av sätten att genomföra programmet för frivilligt skydd, det så kallade METSO-programmet. De regionala Närings-, trafik- och miljöcentralerna erbjuder i sin tur permanenta eller tidsbundna, 20 år långa skyddsavtal.

Miljöstödet är i första hand avsett för att bevara särdragen i de särskilt viktiga livsmiljöer som avses i skogslagens 10 §. Miljöstödet kan också användas för att trygga METSO-programmets livsmiljöer i enlighet med finansieringsvillkoren.

Om du vill undersöka möjligheterna att få miljöstöd kan du vända dig till en aktör i skogsbranschen, be en aktör om tjänsten i MinSkog.fi eller be Skogscentralen om en skyddsutredning i MinSkog.fi.

Bekanta dig med en skogsägares historia om frivilligt skydd av skogen med hjälp av miljöstöd (på finska):

Bekanta dig med en skogsägares historia om frivilligt, permanent skydd av skogen (på finska):

 

Att bevilja miljöstöd

Miljöstöd beviljas bara till privata markägare och för områden där skogslagen gäller. Stöd beviljas om skogsägaren vid åtgärder som rör vård eller användning av skogen beaktar bevarandet av skogens biologiska mångfald i en vidare bemärkelse än vad som bestäms i skogslagen.

Aktörer kan också söka stöd för beredning av miljöstödsansökan. Den här ersättningen ges för verkliga kostnader och kan vara högst 20 procent av det miljöstöd som skogsägaren får.

Med miljöstödsansökan kan man söka stöd för planering och verkställande av naturvårdsarbeten som förbättrar livsmiljöernas tillstånd. Beredningsstöd och stöd för planering och verkställande av naturvårdsarbeten kan beviljas om det görs på annat sätt än som skogsägarens eget arbete.

Att söka miljöstöd

Man söker miljöstöd med en miljöstödsansökan. Om en skogsfastighet samägs behövs alla delägares medgivande till att ansökan görs, eller en fullmakt.

För att kunna göra miljöstödsansökan måste man ha sakkunskap om livsmiljöer, naturvärden och betsåndsdata. Skogsbranschens serviceleverantörer och Skogscentralens kundrådgivare ger råd i uppgörandet av ansökan. Ett utbildningspaket i sex delar om att bereda miljöstödsansökningar har gjorts upp för aktörer i skogsbranschen (på kommande).

I e-tjänsten MinSkog.fi får skogsägare information om naturobjekt som finns på skogsfastigheten. Skogsägaren kan i tjänsten lämna in en begäran om hjälp med miljöstödsansökan till önskad serviceleverantör.

Man kan också lämna in en begäran om skyddsutredning i MinSkog.fi, som sedan behandlas av Skogscentralens kundrådgivare. Skogsägare kan skriftligen påbörja en miljöstödsberedning hos Skogscentralen per e-post eller genom att lämna in en förhandsifylld miljöstödsansökan.

Skogscentralen informerar årligen skogsägare om miljöstödsavtal som löper ut. Skogsägare kan söka om ett nytt tioårsavtal enligt de finansieringsvillkor som gäller just då. 

  • Fullmakt (kommer)

Livsmiljöer som finansieras med miljöstöd

Objekten som finansieras med miljöstöd ska i första hand vara sådana viktiga livsmiljöer som avses i skogslagens 10 § eller livsmiljöer enligt METSO-programmet. När objekten avgränsas strävar man efter ekologiskt enhetliga helheter.

Mervärde ger bland annat om det tilltänkta miljöstödsobjektet ligger nära ett skogslagsobjekt eller skyddsområde eller om där förekommer en skyddad art. Det viktigaste kriteriet är objektets ekologiska kvalitet, alltså strukturdrag som är värdefulla för skogens mångfald, som att bestånd och vattenhushållningen är i naturtillstånd och där finns död ved. De vanligaste livsmiljöerna som finansieras med miljöstöd är skogar intill småvattendrag, lundar och kärr och moskog med stor mångfald och rikligt med död ved.

Trädfattiga objekt, till exempel torvmarker och berg är i regel inte finansieringsdugliga, såvida de inte binder ihop trädbevuxna objekt med varandra. Trädfattiga objekt kan med fördel lämnas utanför skogsbruksåtgärder eftersom avverkningsmöjligheterna är små. Ett miljöstödsavtal kan omfatta flera skilda objekt. För stora objekt med speciellt stor betydelse för den biologiska mångfalden kan man söka frivilligt permanent skydd. 

Skogsägare kan i e-tjänsten MinSkog.fi bekanta sig med naturobjekt på sin fastighet. I tjänsten ser skogsägaren de kända livsmiljöerna enligt 10 § som finns på fastigheten, övrigt värdefulla livsmiljöer och potentiella METSO-objekt som hittats med hjälp av geografisk information. I tjänsten syns också kända förekomster av hotade arter.

Under beredningen av miljöstödsansökan kontrolleras alla naturobjekt på den berörda fastigheten i avseende att fastställa deras finansieringsduglighet. Samtidigt övervägs alla lämpliga skyddsalternativ. METSO-programmet bygger på frivillighet och en begäran om utredning binder inte skogsägaren till att göra ett avtal.

Miljöstödets storlek

Miljöstödet räknas ut fastighetsvis och är beskattningsbar inkomst för skogsägaren, på samma sätt som andra kemera-stöd. Minimiersättningen är 500 euro.

Miljöstödet består av en grundersättning och en ersättning för avverkningsvärdet. Grundersättningen räknas ut genom att multiplicera det regionala medelrotpriset med två och med miljöstödsobjektets areal. Ersättningen för avverkningsvärdet är den andel av avverkningsvärdet som överskrider gränsen för liten olägenhet.

Hur stort stödet blir beror på avtalsobjektets areal och totala bestånd, de omedelbara avverkningsmöjligheterna och det regionala medelrotpriset som används i beräkningarna. Vid uträkningen används en tröskel för liten olägenhet, som är 4 procent eller högst 3 000 euro av fastighetens omedelbara avverkningsmöjligheter.

Skogsbranschens aktörer använder en uträkningstabell som hjälp i beredningen av ansökan. Tabellen ger vägledning i uppgörandet av ansökan och innehåller själva ansökan samt de kommunspecifika medelrotpriser som används. Beståndsinformationen kan också skickas från aktörens egna system för skoglig information.

Hur räknas miljöstödet ut?

En skogsägare i Norra Savolax äger en 30 hektar stor skogsfastighet. Här kunde man omedelbart avverka 3 000 kubikmeter virke. På fastigheten finns en särskilt viktig livsmiljö enligt skogslagens 10 §, den omedelbara närmiljön till en bäck i naturtillstånd. Figurens areal är 1,5 hektar. Mängden virke som kunde avverkas på livsmiljön är 450 kubikmeter. Dessutom finns det på annat håll på samma fastighet 1,5 hektar moskog som enligt METSO-programmet är viktig för mångfalden. Här är mängden virke som kunde avverkas 550 kubikmeter. Beståndet är gammal blandskog i tillstånd som liknar naturtillstånd. I skogen finns bland annat gamla och grova aspträd och över 10 kubikmeter per hektar död ved. I kalkylen används områdets medelrotpris 35,99 euro per kubikmeter.  

  • Totala avverkningsvärdet på fastigheten, 3 000 m3 * 35,99 € = 107 970 € 
  • Avverkningsvärdet på avtalsobjektens bestånd, 1 000 m3 * 35,99 € = 35 990 €
  • Liten olägenhet, 4 %, 107 970 € * 0,04 = 4 318,80 € (högst 3 000 €) 
  • Ersättning för avverkningsvärde 35 990 € – 3 000 € = 32 990 € 
  • Grundersättning (3,0 ha) 2 * 3,0 * 35,99 €   = 215,94 € 
  • Miljöstöd för 10 år (32 990 € + 215,94 €) / 3 = 11 068,65

Miljöstöd och naturvård

Miljöstödsavtalet kan innefatta livsmiljöer enligt METSO-programmet, vars naturvärden kan förbättras och restaureras med naturvårdsåtgärder. Man kommer överens om åtgärderna med skogsägaren, antingen i samband med beredningen av miljöstödsavtalet eller så kan de planeras och verkställas i samband med naturvårdsprojekt som sträcker sig över flera fastigheter.

Iståndsättning av livsmiljöer kan till exempel vara skötsel som tryggar lundarter eller åtgärder som förbättrar småvattendragens tillstånd, till exempel iståndsättning av källor eller återställande av dikade torvmarker genom igensättning av diken eller byggande av dammar.

Också vård- och iståndsättning av skogslagens livsmiljöer kan finansieras med miljöstöd om iståndsättningen är nödvändig med tanke på livsmiljöns mångfald.

I samband med miljöstödsansökan kan man söka stöd för uppgörande av vård- och underhållsplan för livsmiljö samt verkställande av naturvårdsåtgärder. De här stöden kan beviljas för arbete som någon annan än skogsägaren utför.

  • Plan, naturvårdsarbete (blankett kommer)
  • Anmälan om verkställande, naturvårdsarbete (blankett kommer)

Naturvård och naturvårdsprojekt

Miljöstödsavtal

Ansökan om miljöstöd lämnas till Skogscentralen och en förutsättning för att stödet ska utbetalas är att skogsägaren och Skogscentralen skriver ett avtal, med förhandlingsprotokoll och finansieringsbeslut. I protokollet antecknas bland annat avtalsparterna, avtalsobjektet, användarbegränsningar, vilken tidsperiod avtalet gäller och utbetalning av stöd.

Med avtalet förbinder sig skogsägaren att bevara objektets mångfald och lämna objektet utanför skogsbruksåtgärder. Naturvårdsarbeten kan genomföras om man kommit överens om dem i samband med miljöstödet. Avtalet begränsar inte möjligheterna till vanlig rekreation eller jakt om markägaren har gett sin tillåtelse. Avtalet kan antecknas i fastighetsregistret. Det gäller i tio år, också om området helt eller delvis övergår i någon annans ägo.

Den nya ägaren har rätt att säga upp avtalet genom att meddela det skriftligen till Skogscentralen inom sex månaders tid från att ha tagit över ägandet. Uppsägningen träder i kraft när den nya ägaren har betalat tillbaka den andel av miljöstödet som motsvarar kvarvarande hela kalendermånader i avtalsperioden. Skogsägaren kan om hen så vill också i andra fall säga upp avtalet. Uppsägningen träder i kraft när skogsägaren har betalat tillbaka avtalsperiodens kvarvarande stöd med en tio procents förhöjning.

Miljöstödet betalas ut i en rat när avtalsperioden inleds. Om stödet är över 10 000 euro kan det betalas ut i flera rater. Stöd för naturvårdsåtgärder betalas först efter att Skogscentralen har fattat beslut om slutlig storlek på stödet. Det uppstår inga kostnader för skogsägaren för att söka stödet eller göra upp avtalet.

Andra skyddsalternativ

METSO-programmet erbjuder många alternativ för frivilligt skydd. Permanent skydd kan verkställas genom att instifta ett privat skyddsområde eller genom att sälja marken till staten. Större torvmarkshelheter kan skyddas och iståndsättas via Helmi-livsmiljöprogrammet. Andra skyddskanaler erbjuder bland annat Stiftelsen för naturarvet.

Skogscentralen ger råd till skogsägaren om olika skyddsalternativ. Skogscentralen kan, om arbetsläget tillåter och med markägarens tillstånd, förmedla i huvudsak över fyra hektar stora enhetliga METSO-objekt till NTM-centralen, som utreder om de är lämpade för permanent skydd.

Mer information

Nina Myllykangas (service på svenska)
expert på naturvård
Österbotten, Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kimitoön och Pargas
040 532 1165
nina.myllykangasatmetsakeskus.fi

Matti Välimäki
expert på naturvård
Lappland, Kajanaland, Norra Österbotten
050 592 9341
matti.valimakiatmetsakeskus.fi

Jarmo Laitinen
expert på naturvård
Mellersta Finland,  Norra Savolax, Södra Savolax, Norra Karelen, Södra Karelen, Kymmenedalen
040 502 4170
jarmo.laitinenatmetsakeskus.fi

Jarmo Uimonen
expert på naturvård
Mellersta Österbotten, Södra Österbotten, Satakunta, Birkaland, Egentliga Finland
040 525 3053
jarmo.uimonenatmetsakeskus.fi

Riitta Raatikainen
ledande expert på naturvård
luonnonhoidon johtava asiantuntija
050 314 0440
riitta.raatikainenatmetsakeskus.fi