Gå direkt till innehållet

Lagar, stöd och utövande av offentlig makt

Övervaka att skogslagstiftningen följs

Skogscentralen har som uppdrag att övervaka att Finlands skogslagstiftning följs. Som grund för arbetet används skogslagen, den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (kemera-lagen), lagen om beskogningsstöd och skogsskadelagen. Den främsta avsikten med övervakningen och granskningen av lagarna är att säkerställa att lagen följs. I samband med verksamheten samlar Skogscentralen också in information om den generella kvaliteten på skogsvårdsåtgärder och användningen av skogen. Insamlad information används också för att uppdatera skogs- och naturinformation.

Övervakningen av skogslagstiftningen riktas in på:

 • avverkningsplaner och avverkningar
 • förnyelse av skog
 • tryggande av skogsnaturens mångfald
 • förebyggande av skogsskador
 • verkställandet av skogsvårdsarbeten som finansieras med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk.

Övervakningen bygger på mångsidiga informationskällor som lagstadgade anmälningar, skogsdata som Skogscentralen samlar in och upprätthåller och olika fjärrkarteringsmaterial. En del av lagövervakningsuppgifterna sköts med hjälp av fältgranskningar.

Administrera skogsbrukets stöd

Privata skogsägare kan få statligt stöd för olika skogsvårdsarbeten, skogsvägar och vård av skogsnaturen. Målet är att främja och stöda åtgärder som inverkar på skogens tillväxt och användning på lång sikt och uppmuntra privata skogsägare till god och hållbar skogs- och naturvård och till att bevara och restaurera värdefulla skogsnaturobjekt.

Stöd enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (kemera-lagen) reserveras årligen i den statliga budgeten enligt en skild överenskommelse. Skogscentralen behandlar stödansökningarna, fattar beslut om finansiering och övervakar att arbetena utförs enligt lagens krav.

Förutom kemera-stöden administrerar Skogscentralen också de ersättningar som enligt viltskadelagen betalas ut för hjortdjursskador, samt granskar hjortdjursskadorna. Skogscentralen administrerar också beskogningsstödet, vars avsikt är att stöda beskogning av öppna områden.

Använda offentlig makt

På Skogscentralen har direktören, skogsdirektören samt finansierings- och granskningscheferna beslutanderätt i ärenden som gäller utövande av offentlig makt. På serviceområdena fattas avgörandena av finansierings- och granskningscheferna. Skogscentralens direktör beslutar om antalet finansierings- och granskningschefer och om arbetsfördelningen mellan dem. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer direktörens beslut.

Skogscentralens direktion deltar i skötseln av ärenden som gäller utövandet av offentlig makt bara i fråga om användningen av medel som är avsedda för skötseln av dessa uppgifter.

En anställd som sköter uppgifter som omfattar utövande av offentlig makt får delta i skötseln av andra uppgifter som kommer an på Skogscentralen, förutsatt att skötseln av dessa andra uppgifter inte kan äventyra en oavhängig och opartisk skötsel av de uppgifter som innebär utövande av offentlig makt.

Direktören förordnar vilka som förutom direktören, skogsdirektören och finansierings- och granskningscheferna kan utöva offentlig makt. I förordnandet specificeras huruvida personerna har rollen som föredragande eller som inspektör. Personförteckningen ska hållas tillgänglig.

Följande personer har beslutandemakt i ärenden som gäller utövning av offentlig makt

 • direktör Ari Eini
 • skogsdirektör Anna Rakemaa
 • servicechef för finansiering och granskning Aki Hostikka
 • chef för finansiering och granskning Jarkko Partanen
 • chef för projektförvaltning Pekka Hovila

Norra serviceområdet

 • chef för finansiering och granskning Jussi Pirkonen 

Östra serviceområdet

 • chef för finansiering och granskning Mikko Korhonen

Västra serviceområdet 

 • chef för finansiering och granskning Ari Nikkola

Södra serviceområdet 

 •  chef för finansiering och granskning Sari Alden

Personer som utövar offentlig makt i egenskap av föredragande och granskare

Offentlig makt i egenskap av föredragande på serviceområdena, utövas av experterna på finansiering och granskning, cheferna för skogsdata, experterna på skogsdata och experterna på kundrelationer.

Offentlig makt i egenskap av granskare på serviceområdena utövas av skogsrådgivarna.

Lagstiftning som styr utövandet av offentlig makt på Skogscentralen

Om anordnandet av utövandet av offentlig makt på Skogscentralen samt om uppgifter som kan innebära utövande om offentlig makt stadgas bland annat i följande lagar:

 • lagen om Finlands skogscentral
 • skogslagen
 • lagstiftning som gäller finansiering av skogsbruk
 • lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information
 • viltskadelagen
 • skogsskadelagen
 • lagen om skogsvårdsföreningar
 • lagen om handel med skogsodlingsmaterial
 • virkesmätningslagen
 • lagen om samfällda skogar
 • lagen om samfälligheter
 • lagen om överlåtelseskatt.

Bekanta dig med lagstiftningen i Finlex.

Att samla in, upprätthålla och distribuera skogs- och naturinformation

Det är Skogscentralens lagstadgade uppgift att sköta uppdrag som har med skoglig information att göra. Skogscentralen samlar in skogsdata för skogsägares, skogsbrukets aktörers och andra användares behov.
Skogscentralen samlar in skogsdata med hjälp av fjärrkartering. Metoden bygger på laserskanning, flygfotografering och provytemätning i fält. Med laserskanning får vi effektivt tredimensionell information om trädbeståndets och terrängens struktur. Dessutom drar vi nytta av flygfoton till exempel för att identifiera trädslag. Områden som inventeras genom fjärranalysmetoden är cirka 200 000 hektar stora skogsområden.

I den nya inventeringsrundan som inleddes år 2020 är inventeringscykeln sex år. Arbetet görs delvis med egna resurser, men i laserskanningen, flygfotograferingen och beståndstolkningen används dessutom underleverantörer och vi samarbetar också med Lantmäteriverket.

Skogscentralen samlar in och upprätthåller naturinformation som har med den skogliga informationen att göra. Naturinformationen innehåller förutom information om lagstadgade objekt också annan information som beskriver skogs- och vattennaturens ekologiska tillstånd, möjligheterna att trygga mångfalden och behoven och verkställandet av naturvårdsåtgärder. Naturinformation skapas i samband med insamling av skogsdata på det sätt som beskrivs ovan, men också i samband med lagövervakning och uppdrag som har med främjandet av skogsbruket att göra.

Skogscentralen tar inte fram all information själv, utan information som tas fram av andra aktörer länkas via aktörens egna distributionskanaler till Skogscentralens information.

Skogscentralen distribuerar skogs- och naturinformation på Skogscentralen.fi-webbplatsen och i e-tjänsten MinSkog.fi. Skogscentralen uppdaterar data också mellan inventeringarna. Då beaktas bland annat skogens tillväxt och skogsvårdens och avverkningarnas inverkan på beståndet samt eventuella ändringar i fastighetsgränserna och användningen av skogen.