Gå direkt till innehållet

Inloggning för skogsägare

Du kan logga in i tjänsten om du är antecknad som ägare av en skogsfastighet i fastighetsregistret och har tillgång till nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett ID-kort. Uppgifterna om fastighetsägarna uppdateras hos oss automatiskt från Lantmäteriverket.

Inloggningen börjar med Suomi.fi-identifikation där du väljer önskat identifieringssätt. Därefter kan du fortsätta till tjänsten MinSkog.fi

Logga in så här

En fastighetsägare som är antecknad i fastighetsregistret

 1. Välj ”Logga in i MinSkog.fi som skogsägare”, så kommer du till Suomi.fi-identifikation.
 2. Välj önskat identifieringssätt, t.ex. din egen bank eller ett mobilcertifikat. Följ anvisningarna om identifieringen.
 3. På Suomi.fi-sidan visas en text om att du håller på att identifiera dig för Skogscentralens tjänst MinSkog.fi. Välj ”Fortsätt till tjänsten”.
 4. Vid första inloggningen i MinSkog.fi
  • ska du godkänna användarvillkoren för tjänsten. Du måste läsa användarvillkoren ända till slutet innan du kan välja punkten ”Godkänn villkoren”. 
  • ska du kontrollera dina egna kontaktuppgifter. Efter kontrollen väljer du ”Bekräfta uppgifterna och sätt igång”.
  • du uppmanas specificera dina mål för ditt skogsägande. Du kan ange målen genast eller välja ”Jag fastställer målen senare”.

Logga in i tjänsten MinSkog.fi som skogsägare.

Skogscentralens kundtjänst betjänar skogsägare och aktörer i skogsbranschen.

Kontaktuppgifter

Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Mondag: 08:00 - 18:00
Tisdag: 08:00 - 18:00
Onsdag: 08:00 - 16:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 08:00 - 16:00

Du kan använda tjänsten MinSkog.fi också om du är delägare t.ex. i en skogssammanslutning. Alla skogsägare, även delägare i sammanslutningar och dödsbon, ska identifiera sig i tjänsten med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller chipförsedda ID-kort.

Ibland förutsätter inloggning och användning av tjänsten ett tillstånd eller en annan utredning. Den här sidan visar alla situationer där man kan logga in i tjänsten antingen direkt eller genom att lämna in ett tillstånd att hantera ärenden eller någon annan handling som visar rätten att hantera ärenden.

Tjänsten MinSkog.fi kan användas av

 • den som äger skog ensam eller tillsammans med en maka/make – inloggning är möjlig genast
 • delägare i en skogssammanslutning – inloggning är i allmänhet möjlig genast
 • skogsägarens maka/make eller annan närstående person – tillstånd behövs
 • innehavare av besittningsrätt – ett dokument av vilket besittningsrätten framgår
 • delägare i dödsbo – om dödsboet inte har förtydligande lagfart behövs ett utdrag ur bouppteckningsinstrumentet
 • intressebevakare – förordnande om intressebevakning
 • minderårigt barns vårdnadshavare – kontakta kundtjänsten
 • företag, organisationer, samfund
  • aktiebolags verkställande direktör eller annan företrädare – t.ex. ett utdrag ur handelsregistret
  • företrädare för offentligt samfund – fastighetsbeteckningarna för skogsfastigheterna och kontaktuppgifter till högst fem användare som ska registreras i tjänsten
  • företrädare för samfälld skog – kontakta kundtjänsten.

Nedan ges närmare information om respektive fall.

Innehavare av tillstånd att hantera skogsägarens ärenden

Som skogsägare kan du ge en annan person tillstånd att läsa dina uppgifter i tjänsten MinSkog.fi. En användarrättighet som beviljas en annan person kallas tillstånd att hantera ärenden. En person som fått tillstånd att hantera ärenden kan också göra anmälningar om användning av skog, Kemera-finansieringsansökningar och anmälningar om verkställande samt lämna in tjänsteanmälningar, om du förutom tillstånd att hantera ärenden dessutom har gett personen fullmakt att företräda dig i dessa ärenden.

Med tillståndet kan personen dock inte på skogsägarens vägnar ge samtycken till aktörer som tillhandahåller tjänster, och inte heller skicka in anmälningar om arbetsobjekt. Innehavaren av tillstånd att hantera ärenden kan inte ladda ner figuruppgifter i en XML-fil eller be om virkesofferter i Kuutio.

Fyll i blanketten för tillstånd att hantera ärenden tillsammans med den som ska få tillståndet. 

Med tillståndet att hantera ärenden i MinSkog.fi låter du en annan person sköta ärenden för dig i MinSkog.fi. Om du ger en annan person användarrättigheter kallas det "tillstånd att hantera ärenden".

En person som fått tillstånd att hantera ärenden kan också göra anmälningar om användning av skog, kemera-finansieringsansökningar och anmälningar om verkställande samt lämna in tjänsteanmälningar, om du förutom tillstånd att hantera ärenden dessutom har gett personen fullmakt att företräda dig i dessa ärenden.

Med tillståndet kan personen dock inte för skogsägarens räkning ge samtycken till aktörer som erbjuder tjänster, och inte heller skicka in anmälningar om arbetsobjekt. Personen får inte föra över data till sina egna datasystem eller överlåta dem till någon annan.

Om du äger skog tillsammans med andra, räcker det att en av delägarna ger tillståndet att hantera ärenden. Så kan vara till exempel i ett dödsbo eller i samfällda skogar.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralens registratorskontor per skyddad e-post eller till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad

Via skyddad e-post skickar du dokument till Skogscentralens registratorskontor datasäkert.

Du kan skicka till exempel tillstånd att hantera ärenden för anvädning av MinSkog.fi samt dokument och bilagor som rör samfällda skogar, skogsförseelser och konkurrensutsättning. De kan innehålla personuppgifter eller affärshemligheter som ska skyddas.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Delägare i dödsbo

Du kan logga in i tjänsten MinSkog.fi direkt om förtydligande lagfart har sökts för dödsboet. Om förtydligande lagfart saknas, skicka oss ett utdrag ur bouppteckningsinstrumentet.

Åtminstone följande ska framgå av utdraget:

 • arvlåtarens namn och personbeteckning
 • delägarna i dödsboet samt deras personuppgifter och gällande kontaktuppgifter
 • uppgifter om skogsfastigheterna
 • underskrifter av dem som styrkt bouppteckningsinstrumentet.

Du kan skicka utdraget till Skogscentralen antingen per post eller som säker e-post.

Läs mer här: Förtydligande lagfart (Lantmäteriverket)

Adresser 

Per brev: Kontoret i Lahtis

Via skyddad e-post kan du skicka e-post och bilagor till Skogscentralens kundtjänst datasäkert. Använd skyddad e-post om ditt meddelande eller bilagorna innehåller personbeteckningar, uppgifter om bankkonto eller andra personuppgifter som du vill skydda.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Sammanslutningar och andra samägare

Medlemmar i sammanslutningar, äkta par och andra delägare kan logga in direkt i MinSkog.fi om de är antecknades som ägare av en skogsfastighet i Lantmäteriverkets fastighetsuppgiftsregister.  Uppgifterna om alla ägare ska också finnas i Skogscentralens kundregister.

Kontakta vår kundtjänst om du inte kan logga in i tjänsten eller om fastigheter som du är delägare i saknas i tjänsten.

Skogscentralens kundtjänst betjänar skogsägare och aktörer i skogsbranschen.

Kontaktuppgifter

Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Mondag: 08:00 - 18:00
Tisdag: 08:00 - 18:00
Onsdag: 08:00 - 16:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 08:00 - 16:00

Innehavare av besittningsrätt

Om du har besittningsrätt till en fastighet kan du använda tjänsten MinSkog.fi genom att lämna in ett dokument av vilket besittningsrätten framgår.

Du kan skicka dokumentet till Skogscentralen antingen per post eller som säker e-post. Vi kontaktar dig när uppgifterna har uppdaterats och du kan logga in i tjänsten MinSkog.fi.

Adresser

Per brev: Kontoret i Lahtis

Via skyddad e-post kan du skicka e-post och bilagor till Skogscentralens kundtjänst datasäkert. Använd skyddad e-post om ditt meddelande eller bilagorna innehåller personbeteckningar, uppgifter om bankkonto eller andra personuppgifter som du vill skydda.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Intressebevakare

Du som är intressebevakare kan börja använda tjänsten MinSkog.fi genom att lämna in förordnandet om intressebevakning, av vilket framgår din huvudmans och dina egna personuppgifter. 

Adresser

Per brev: Kontoret i Lahtis

 

Via skyddad e-post kan du skicka e-post och bilagor till Skogscentralens kundtjänst datasäkert. Använd skyddad e-post om ditt meddelande eller bilagorna innehåller personbeteckningar, uppgifter om bankkonto eller andra personuppgifter som du vill skydda.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Vårdnadshavare

Du som är ett minderårigt barns vårdnadshavare kan börja använda tjänsten MinSkog.fi genom att kontakta vår kundtjänst.

Skogscentralens kundtjänst betjänar skogsägare och aktörer i skogsbranschen.

Kontaktuppgifter

Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Mondag: 08:00 - 18:00
Tisdag: 08:00 - 18:00
Onsdag: 08:00 - 16:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 08:00 - 16:00

Samfällda skogar

Ett ombud eller ordföranden för förvaltningsnämnden i en samfälld skog har rätt att använda e-tjänsten MinSkog.fi. Kontakta kundtjänsten så säkerställer vi att dina användningsrättigheter är up-to-date.

Om du är en annan delägare i den samfällda skogen, lämna in ett protokoll från förvaltningsnämndens möte där du beviljats rätt att använda tjänsten MinSkog.fi.

MinSkog.fi fungerar smidigt för små familjeägda samfällda skogar. I stora samfällda skogar (där arealen av en fastighet är över 10 000 ha) kan det vara omöjligt att använda tjänsten på grund av omfattningen på skogen.

Adresser

Per brev: Kontoret i Lahtis

Via skyddad e-post skickar du dokument till Skogscentralens registratorskontor datasäkert.

Du kan skicka till exempel tillstånd att hantera ärenden för anvädning av MinSkog.fi samt dokument och bilagor som rör samfällda skogar, skogsförseelser och konkurrensutsättning. De kan innehålla personuppgifter eller affärshemligheter som ska skyddas.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Aktiebolag

Om du är vd för ett aktiebolag kan du logga in i tjänsten MinSkog.fi efter att ha lämnat in ett dokument av vilket din ställning och din personbeteckning framgår. Du kan t.ex. lämna in ett utdrag ur handelsregistret. Därefter kan du läsa informationen om de skogar som företaget äger.

Adresser

Per brev: Kontoret i Lahtis

Via skyddad e-post kan du skicka e-post och bilagor till Skogscentralens kundtjänst datasäkert. Använd skyddad e-post om ditt meddelande eller bilagorna innehåller personbeteckningar, uppgifter om bankkonto eller andra personuppgifter som du vill skydda.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Övriga sammanslutningar

Tjänsten MinSkog.fi kan också användas av offentliga samfund, stiftelser och läroinrättningar, placeringsfonder, föreningar som inte eftersträvar vinst och andra icke-kommersiella aktörer som äger skog.

Med offentliga samfund avses bland annat staten, kommuner, samkommuner och församlingar. Med läroinrättningar avses bland annat universitet, högskolor, yrkeshögskolor, yrkesläroanstalter, institut, gymnasier och grundskolor.

De som utövar beslutsmakten i samfundet kan utse högst fem MinSkog.fi-användare bland sig. För att användarrättigheter ska kunna beviljas behöver en representant för sammanslutningen lämna in följande till Skogscentralen:

 • fastighetsnumren på de skogsfastigheter som ska kopplas till tjänsten 
 • uppgifter om de användare som ska kopplas till tjänsten. Om användarna behövs både kontaktuppgifter och personbeteckningar.
 • ett dokument eller en fritt formulerad redogörelse där det framgår att den som lämnar in uppgifterna har rätt att företräda sammanslutningen.

Du kan skicka dokumenten till Skogscentralen antingen per post eller som säker e-post.

Adresser

Per brev: Kontoret i Lahtis

Via skyddad e-post kan du skicka e-post och bilagor till Skogscentralens kundtjänst datasäkert. Använd skyddad e-post om ditt meddelande eller bilagorna innehåller personbeteckningar, uppgifter om bankkonto eller andra personuppgifter som du vill skydda.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt