Gå direkt till innehållet

Miljöstöd och frivilligt skydd intresserar skogsägarna

Aktörsmeddelande - 25.01.2023 08:27

Cirka 8,1 miljoner euro betalades ut som miljöstöd till skogsägare i fjol. Miljöstödet är en ersättning för att skogsägaren skyddar skog för en viss tid. Cirka 0,9 miljoner i statliga kemera-stödmedel betalades ut för naturvårdsarbeten. För vård av ungskog, vård av torvmarksskog, skogsvägar och vitaliseringsgödsling betalades kemera-stöd på sammanlagt 37 miljoner euro.

Skogsägare ingick cirka 1 250 avtal om miljöstöd under fjolåret. Med dessa avtal skyddade de sammanlagt kring 3 600 hektar skog för en tioårsperiod.

Till de vanligaste objekten som skyddas hör bördiga trädbevuxna områden, till exempel lundar och kärr, omedelbara närmiljöer till småvatten och moskogar som är viktiga för den biologiska mångfalden.

Det skulle ha funnits mer användning för mer miljöstöd än vad anslagen räckte till, och för en del skogsägares ansökningar sköts betalningen upp till i år.

- Efterfrågan på miljöstöd visar att skogsägarna vill trygga värdefulla naturobjekt. Miljöstödet är också en inkomstkälla för skogsägaren. Många aktörer i skogsbranschen har redan tagit in beredning av miljöstödsansökningar i sitt serviceutbud parallellt med de traditionella skogstjänsterna, säger Finlands skogscentrals ledande expert på naturvård Riitta Raatikainen.

Anslagen för miljöstöd och vård av skogsnaturen har fortsatt att öka. I år finns det sammanlagt 15,8 miljoner euro att använda, vilket är nästan dubbelt så mycket som i fjol. Dessutom har 1,7 miljoner euro anslagits för att verkställa Helmi-programmet.

Skogscentralen beviljar skogsägare miljöstöd som en ersättning för att de skyddar skog i tio år. Skogsägaren förbinder sig då att lämna en värdefull naturmiljö utanför avverkningar och skogsvårdsarbete under den tiden. Stöd för naturvård betalas till exempel för hyggesbränning som främjar biologisk mångfald, vård och iståndsättning av livsmiljöer samt vattenvård.

Klart mindre skogsvård än året innan utfördes med kemera-stöd

37 miljoner euro användes till statligt kemera-stöd för vård av ungskog, vård av torvmarksskog, skogsvägar och vitaliseringsgödsling. 20 miljoner euro av blev över.

I hela landet utfördes vård av ungskog med kemera-medel på 113 000 hektar. Arealen är endast 70 procent av den maximala arealen som kunde ha utförts med stöd. I fjol utfördes den minsta arealen vård av ungskog under den nuvarande kemera-lagen, som togs i bruk 2015.

I Norra Savolax användes 80 procent av medlen för vård av ungskog, i Lappland och Kajanaland 74 procent. Minst utnyttjades stöden för skogsvårdsarbeten i Nyland och Mellersta Österbotten. I Nyland utnyttjades 62 procent av stödmedlen och i Mellersta Österbotten 58 procent. För vård av ungskog betalades i fjol stöd för 30,2 miljoner euro.

Till stöd för vård av torvmarksskog användes 1,8 miljoner, byggande och grundlig förbättring av skogsväg 3,4 miljoner euro och till vitaliseringsgödsling 1,5 miljoner euro. Av stödmedlem för vård av torvmarksskog användes 45 procent, av skogsvägsstödet 25 procent och av stödet för vitaliseringsgödsling 49 procent.

Mer information om användningen av kemera-medel finns på Skogscentralens webbplats

Tabell: Användning av kemera-medel i landskapen 1.1-31.12.2022.

Mer information ger:

miljöstöd och vård av skogsnaturen: 
Jarkko Partanen 
chef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
050 336 8860 
jarkko.partanenatmetsakeskus.fi 
 
stöd för virkesproduktion:
Yrjö Niskanen  
expert på projektförvaltning
Finlands skogscentral
0400 653 863 
yrjo.niskanenatmetsakeskus.fi 

Nytt kartmaterial för skogsbrukets vattenvård Aktörsmeddelande - 19.01.2023 08:32
Dags för skogsdeklarering i början av året Aktörsmeddelande - 26.01.2023 08:19