Skip to main content
Meddelanden till aktörer - 25.02.2021 14:56

Färska uppgifter i minskog.fi om plantbestånd som behöver slyröjning

Fastighetsvisa uppgifter om plantbestånd som behöver röjas på sly har än en gång uppdaterats i tjänsten MinSkog.fi. Skogsaktörer kan med skogsägarnas samtycke läsa fastighetsspecifik skoglig information i MinSkog.fi. Med hjälp av uppgifterna är det lätt att planera kommande skogsvårdsarbeten tillsammans med skogsägarna.

Färska uppgifter om plantbestånd som behöver tidig vård, alltså slyröjning, har uppdaterats i Finlands skogscentrals tjänst MinSkog.fi. Materialet visar de plantstånd vars barrträd har uppnått en höjd av en meter och vars tillväxt bromsas upp av omgivande lövträdssly.

Aktörerna i skogsbranschen kan med skogsägarens samtycke läsa fastighetsspecifika uppgifter om objekt som behöver tidig vård genom att logga in i aktörstjänsten MinSkog.fi.

Vilka plantbestånd som behöver röjas på sly har tagits fram genom att kombinera satellitdata, skogsdata och uppgifter i anmälningar om användning av skog. De figurer för vilka det redan sökts Kemera-stöd för tidig vård av plantbestånd har tagits bort från objekten.

– Materialet i tjänsten MinSkog.fi baserar sig på tillväxten av sly och är riktgivande. De hjälper till att få en bild av vilka områden som kan behöva åtgärdas. Aktörerna kan dra fördel av materialet till exempel när de säljer tjänster för plantskogsvård och riktar in försäljningen, säger Ilpo Rautio, chef för skogsägartjänster vid Finlands skogscentral.

Aktören kan studera objekten och planera kommande skogsvårdsarbeten tillsammans med skogsägarna.  

Kemera-stöd finns att få för tidig vård av plantbestånd

Tidig vård av plantbestånd är ett av de viktigaste skogsvårdsarbetena eftersom det säkerställer att skogen utvecklas till värdefullt timmer. Om den tidiga vården utförs för sent ökar också kostnaderna för skogsvårdsarbetet.

Vid tidig vård av ett plantbestånd kan man lämna små, till exempel 10 x 10 meter stora områden helt och hållet utanför behandlingen. Dessa områden ger därefter skydd till exempel för vilt och förbättrar naturvärdena.

Det är bra att påminna skogsägarkunder om att statligt Kemera-stöd kan sökas för tidig vård av plantbestånd. Kemera-stöd beviljas dem som utfört tidig vård på ett plantbestånd av minst en hektar och det vårdade området består av skogsfigurer på minst en halv hektar var. Åtgärderna kan inledas genast efter att ansökan har lämnats in.

Mer information om villkoren för Kemera-stöd finns på Skogscentralens webbplats.

Mer information:

Eetu Myöhänen  
utvecklingsexpert  
Finlands skogscentral  
tfn 050 475 4067  
eetu.myohanenatskogscentralen.fi