Gå direkt till innehållet

Efterfrågan på inhemsk skogsflis ökar – finns i oskötta unga skogar

Pressmeddelande - 07.06.2022 09:32

Efterfrågan ökar på skogsflis, som används till energiproduktion. Under de kommande vintrarna behövs det mer flis än tidigare för att ersätta andelen virke och energi som importerats från Ryssland. Skogsflis tillverkas till största delen av klenvirke som tas till vara när unga skogar gallras. Finlands skogscentrals kampanj Energi från skogen uppmuntrar skogsägare och aktörer i skogsbranschen att vårda unga skogar och ta till vara klenvirke.

Skogsenergi kan bidra till att ersätta bränslen som är skadligare för klimatet, som olja, stenkol och naturgas. Skogsenergi konkurrerar inte med andra förnybara energiformer utan kompletterar dem. I Finland produceras skogsenergi huvudsakligen av biprodukter från skogsvård och skogsindustri.
Skogsflisens betydelse i energiproduktionen kommer att fortsätta växa de närmaste åren. Rysslands krig i Ukraina och sanktionerna till följd av kriget har ökat behovet av inhemsk skogsflis. Den inhemska skogsenergin förbättrar försörjningsberedskapen och självförsörjningen inom energi.

- Nu borde man hitta trä att flisa i de finländska skogarna för att ersätta det ryska virket. Samtidigt är det ett bra tillfälle att sköta ungskogar och få försenade skogsvårdsarbeten gjorda. Klenvirke som tas till vara i gallringsskog kan styras till energianvändning, säger Juha Tuononen, expert på skogsvård vid Finlands skogscentral.

I Finland finns cirka 460 000 hektar ungskog som är i behov av skötsel och där det skulle gå att ta till vara klenvirke. Dessutom finns det brådskande gallringsbehov i cirka 900 000 hektar skog. Mest möjligheter att samla ihop klenvirke finns det i östra Finland.

Vård av ungskog ger flera fördelar

Genom att gallra ger man träden rum att växa, så att skogen hålls livskraftig och tålig mot skador. Skogsvården gör att träden snabbt kan växa sig grova och utvecklas till värdefullt timmer.

I samband med gallringen av unga skogar är det möjligt att trygga naturvärden. Det rekommenderas att man tar hänsyn till den biologiska mångfalden till exempel genom att lämna kvar lövträd, viltbuskage och död ved. Mer information om hur man tryggar mångfalden finns på Skogscentralens webbplats.

Skogsägare kan ansöka om kemera-stöd för vård av ungskog och hopsamling av klenträd hos Skogscentralen. Stödnivån och stödvillkoren ändrades vid ingången av juni månad, vilket ökar lönsamheten i skogsvårdsarbete. Ansökan görs lättast i Skogscentralens tjänst MinSkog.fi.

Kampanjen Energi från skogen börjar

Skogscentralen har inlett kampanjen Energi från skogen för att uppmuntra till vård av ungskog och hopsamling av klenträd. Kampanjen ökar medvetenheten bland skogsägare och branschfolk om möjligheterna att ta till vara klenvirke.

Cirka 15 000 skogsägare får ett brev från Skogscentralen med information om sina unga skogar, som kan vara i behov av vård och möjligen innehåller klenvirke som kan tas till vara.

Skogscentralen ordnar också Energi från skogen-evenemang på olika håll i landet, där skogsägare och yrkesverksamma i skogsbranschen har möjlighet att träffas. Kampanjen fortsätter till slutet av året.

Mer om kampanjen finns att läsa på Skogscentralens webbplats.

Mer information: 

Juha Tuononen
expert på skogsvård
Finlands skogscentral
tfn 050 348 5599
juha.tuononenatmetsakeskus.fi
 

Skogsinventering inleds i 21 områden i landet Pressmeddelande - 31.05.2022 09:15
Enklare att spåra överträdelser av skogslagen Pressmeddelande - 13.06.2022 09:14