Gå direkt till innehållet

Ändringar i skogsskadelagen träder i kraft 1.1.2022

Aktörsmeddelande - 22.12.2021 13:03

Ändringar träder i kraft i skogsskadelagen och statsrådets förordningar vid årsskiftet. De största förändringarna gäller förebyggande och egenkontroll av barkborre- och rotröteskador.

Bekämpning av granbarkborre och märgborre

Obarkat barrträdsvirke som fälls mellan början av september och slutet av maj måste enligt lagen om bekämpning av skogsskador (skogsskadelagen) transporteras bort från skogen och vägkanterna före ett visst datum. Detta för att förebygga insektsskador.

I skogsskadelagen är Finland indelat i tre områden från söder till norr: A-, B- och C-området. De tidigaste tidsgränserna för att transportera bort virke gäller i A-området i södra Finland och de senaste i C-området i norra Finland. Vid årsskiftet övergår delar av det nuvarande B-området till A-området genom en förordning av statsrådet. Ändringen innebär att sista datum för borttransport av virke tidigareläggs i många kommuner.

Kravet på att transportera bort tallvirke gäller i fortsättningen bara virkestravar på över femtio fastkubikmeter istället för nuvarande tjugo.

Skyldigheten att bekämpa rotröta utvidgas

Skyldigheten att bekämpa rotröta, det vill säga stubbehandla, utvidgas till att gälla icke-skogsbruksmässiga barrträdsavverkningar, till exempel upphuggning av ellinjer, järnvägar och vägkanter. Hittills har skyldigheten bara gällt gallringar och slutavverkningar.

Stubbehandling blir också obligatoriskt i talldominerad torvmarksskog i södra Finland.

Ägarskapet till virke preciseras

Skogsskadelagen ändras så att den definierar tidpunkten då virket byter ägare när det gäller tillämpningen av paragraferna 3 och 4. Vid rotköp betraktas virkesköparen som ägare från och med tidpunkten då träden fälls.

Yrkesutövare ska ha skriftlig plan för egenkontroll 

Tidigare har aktörer som utövar drivning och som yrkesmässigt köper upp virke eller avverkningsrätt för förädling eller förmedling räknats som yrkesmässiga verksamhetsutövare.

I fortsättningen räknas också aktörer som ägnar sig åt yrkesmässig virkesförmedling samt Forststyrelsen som yrkesmässiga verksamhetsutövare. Alla yrkesmässiga verksamhetsutövare är skyldiga att utöva egenkontroll och att göra upp en skriftlig plan för sin egenkontroll.

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande: Ändringarna i lagen om bekämpning av skogsskador träder i kraft vid ingången av 2022

Mer information ger:
Yrjö Niskanen
beredskapschef
Finlands skogscentral
tfn 040 065 3863
yrjo.niskanenatmetsakeskus.fi

Kemera-stöd för att reparera stormskadade skogsvägar i norr Aktörsmeddelande - 17.12.2021 09:47
En del av de oavslutade projekten i Otso Metsäpalveluts konkursbo såldes - läget klarnar inom de närmaste månaderna Aktörsmeddelande - 17.01.2022 14:27