Oikeudet ja velvollisuudet | Metsäkeskus

Oikeudet ja velvollisuudet

Lisätietoja

Metsänomistajalla on useita erilaisia mahdollisuuksia hoitaa ja käyttää omaa metsäänsä. Päätöksenteossa on kuitenkin muistettava huomioida muun muassa metsälaki. Jos metsä kuuluu metsäsertifioinnin piiriin, metsän käyttöä ohjaavat myös sertifiointikriteerit. Metsälain lisäksi metsän käyttöön vaikuttaa joukko muitakin lakeja.

Metsälaki ja uudistamisvelvollisuus

Metsälain mukainen uudistamisvelvollisuus on tärkeä osa kestävää metsätaloutta.  Metsälaki ei velvoita omistajaa hakkaamaan metsäänsä. Sen sijaan laki määrittää vähimmäisvaatimukset sille, miten metsää voi hakata ja hoitaa. Kasvatushakkuussa metsässä on säilytettävä riittävä, kehityskelpoinen puusto, uudistushakkuusta seuraa velvollisuus uuden metsän aikaansaamiseen. Lisäksi laki rajoittaa monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden elinympäristöjen käsittelyä. Metsälaki koskee lähes kaikkia Suomen metsiä, lukuunottamatta metsälain 2 §:ssä mainittuja alueita.

Metsänomistajan on myös huolehdittava siitä, että kaikista hakkuista tehdään metsänkäyttöilmoitus Metsäkeskukselle vähintään 10 päivää ennen hakkuuta. Ilmoituksen laatii yleensä leimikon suunnittelija tai puunostaja, joka lähettää ilmoituksen Metsäkeskukseen.

Lapin suojametsäalueella metsien käyttöä säännellään tarkemmin metsärajan alenemisen estämiseksi.

Metsänomistajan oikeuksia

Metsänomistajana voit valita, kuinka metsääsi hoidat ja millaisia tavoitteita haluat metsässäsi edistää. Lain vähimmäisedellytysten täyttäminen ei vielä takaa puuntuotannollisesti kannattavaa tai luontoarvoiltaan rikasta metsää. Metsänomistajana voit lakien rajoissa toteuttaa tilalla hakkuita ja metsänhoitotöitä tai esimerkiksi suojella metsää. Voit myös valita, osallistutko metsäsertifiointiin.

Käytännön ohjeistusta metsän hoitoon ja käyttöön löydät esimerkiksi Hyvän metsänhoidon suosituksista. Ne ovat Metsäkeskuksenkin neuvonnan perustana. Metsänhoitosuositukset eivät velvoita metsänomistajaa, vaan ovat neuvoja hyvästä metsänhoidosta, tavoitteena metsälain minimitasoa korkeampi metsien tuotto ja suurempi varmuus metsäluonnon monimuotoisuuden säilymisestä. Suositukset perustuvat pitkäaikaiseen tutkimustietoon ja käytännöstä kertyneeseen metsänhoitokokemukseen.

Metsänomistajalla on myös oikeus saada tietoonsa, mitä tietoja hänestä löytyy Metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä. Pääosa metsänomistajaa koskevista asiakirjoista on julkisia ja niistä luovutetaan tietyin henkilötietoihin liittyvin rajoituksin tietoa myös sivullisille.

Lakisääteiset ilmoitukset ja hakemukset

Keskeiset metsänkäyttöön ja -hoitoon liittyvät Metsäkeskukseen toimitettavat ilmoitukset ja hakemukset perustuvat metsälakiin ja kestävän metsätalouden rahoituslakiin (Kemera).

Metsänkäyttöilmoitus

Tehdään vähintään 10 vrk ennen hakkuuta tai erityisen tärkeän elinympäristön käsittelyä. Ilmoitus on voimassa kolme vuotta. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä esimerkiksi kotitarvehakkuusta eikä pienikokoisen keskiläpimitaltaan enintään 13 cm:n puuston hakkuusta elleivät ne kohdistu erityisen tärkeään elinympäristöön.

Metsänkäyttöilmoitus on maksuton, mikäli se tehdään vähintään 10 päivää ennen toimenpiteen aloittamista. Poikkeusta metsänkäyttöilmoituksen määräajasta voi hakea lomakkeella (hinta 80 € + laskutus- sekä postikustannukset). Helpointa metsänkäyttöilmoituksen tekeminen on Metsään.fi-palvelussa ja siellä voit samalla ilmoituksella pyytää myös poikkeusta määräajasta.

Toimenpiteestä, josta ei tarvitse tehdä metsänkäyttöilmoitusta, on ilmoitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus), jos toimenpide tehdään Natura 2000 –verkostoon kuuluvalla alueella tai sen läheisyydessä, ja jos se saattaa heikentää merkittävästi alueen luonnonarvoja. Ilmoituksen tekemisestä ja sen sisällöstä on tarkempia ohjeita ympäristöhallinnon verkkopalvelussa.

Metsänkäyttöilmoituksen tekemisen lisäksi hakkuu voi edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kunnan maisematyölupaa. Maisemaa muuttava toimenpide, kuten puiden kaataminen, voi olla luvanvarainen yleiskaava- ja asemakaava-alueilla sekä alueilla, joille näitä kaavoja laaditaan.

Rahoitushakemukset

Valtio rahoittaa metsien kasvun lisäämiseksi ja metsätalouden tieverkon ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteita. Rahoitusta voi saada myös vapaaehtoisiin metsäluonnon hoitotöihin ja luontokohteiden säilyttämiseen.

Ilmoitus hirvieläinvahingosta

Ilmoitus on toimitettava vahinkopaikkakunnalla toimivalle Metsäkeskuksen palvelualueelle viipymättä vahingon havaitsemisen jälkeen.

.