Metsien kehitys maakunnittain | Metsäkeskus

Metsien kehitys maakunnittain

Lisätietoja

Raporttien tiedot on koottu Luonnonvarakeskuksen tilastotietokannasta ja Suomen metsäkeskuksen omista tietokannoista: 

•    Kemera-seurannasta ja 
•    hakkuuaikomusten seurannasta (metsänkäyttöilmoitukset).

Tiedot on aiemmin julkaistu ylläolevilla sivuilla, mutta tähän sivustoon on tietoa jalostettu helposti maakuntakohtaisesti tarkasteltavaksi. Raportit toimivat maakunnan metsien kehityksen seuraamisessa ja samalla alueellisten metsäohjelmien tavoitteiden toteutumisen seurannassa. 

Kullakin Power BI -raportilla tilastotietoa löytyy sekä maakunnittain että koko maan osalta. Aikasarjojen pituutta (vuodet) ja maakuntaa voi vaihdella. Vuoden ja maakunnan valinta tehdään raporttien yläosan valikoiden avulla. 

Metsien ja metsätalouden tila

Tällä sivulla löydät raportit: Puuston kasvu ja poistuma sekä Metsänhoitotyöt ja valtion tukemat työt

Tämän sivun raporteissa esitetään tilastoa maakunnittain ja koko maan osalta

 • metsien puuston kasvun kehitystä valtakunnan metsien inventointitiedon (VMI) mukaisesti sekä
 • metsänhoitotöiden ja valtion tukemien töiden toteutusta.

Puuston kasvu ja poistuma

Tämä raportti on koottu VMI-tuloksista ja Luken puuston poistumatilastosta.
Raportti sisältää seuraavat välilehdet:

 1. Kasvun kehitys VMI 9-12
 2. Kasvu maakunnittain VMI 12
 3. Kasvu ja poistuma

Näet raportin koko näytön tilassa, kun painat kaksipäistä nuolta raportin oikeassa alakulmassa.

Tarkempia tietoja käsitteistä löytyy Luken Hakkuukertymä ja puuston poistuma -tilaston laatuselosteesta.

Metsänhoitotyöt ja valtion tukemat työt (Kemera)

Tämä raportti on koottu Luken metsänhoitotöiden seurantakyselyn tilastosta ja Suomen metsäkeskuksen valtion tukemien töiden tilastoista.
Raportti sisältää seuraavat välilehdet:

 • Metsänhoitotöiden määrät koko työalasta, prosenttiosuudet
 • Nuoren metsän hoito kartalla
 • Metsänviljely
 • Nuoren metsän hoidon kolme raporttia, joista kolmas koskee valtion tukemia töitä
 • Metsälannoitus, kunnostusojitus ja kunnostusojitus valtion varoin
 • Metsätiet ja valtion varoin toteutetut metsätien rakennusmäärät

Näet raportin koko näytön tilassa, kun painat kaksipäistä nuolta raportin oikeassa alakulmassa.

Tarkempia tietoja käsitteistä löytyy Luken sivuilta Metsänhoito- ja metsänparannustöiden -tilaston laatuselosteesta. Metsänhoito- ja metsänparannustöiden työlajit, luokitukset ja muut määritelmät on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä Työlajien määritelmät (2015-).

Luonnonvarakeskuksen tilasto sisältää yksityisten, yhtiöiden ja valtion metsissä tehdyt työt. Tiedot työmääristä, yksikkökustannuksista ja kokonaiskustannuksista kerätään kyselytutkimuksella. Tilaston aineisto koostuu merkittävimpien alan toimijoiden tiedoista sekä otannan perusteella mukaan valikoiduista metsäpalveluyrityksistä. Tilastosta puuttuvat yksityisten metsänomistajien omissa metsissään täysin omatoimisesti tekemät työt, sillä sellaiset eivät välity tilastoon metsäpalveluja tarjoavilta yrityksiltä kerätystä tiedosta.

.