Siirry pääsisältöön

Metsätalouden tukiin on tulossa muutoksia ensi vuonna

Uutinen - 24.04.2023 12:40

Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä, metka, korvaa nykyisen kemera-tukijärjestelmän vuonna 2024. Metkassa tuetaan pääpiirteittäin samanlaisia töitä kuin kemerassakin; yksityismetsien aktiivista ja oikea-aikaista hoitoa, luonnonhoitoa ja metsätieverkon ylläpitoa.

Metkassa taimikon ja nuoren metsän hoidon tukea ei tarvitse hakea ennakkoon, vaan vasta töiden toteutuksen jälkeen.  

Metsätalouden tuet kannustavat yksityisiä metsänomistajia toimiin, joilla lisätään metsien kasvua, turvataan ja lisätään metsien biologista monimuotoisuutta, edistetään metsätalouden vesiensuojelua, hillitään ilmastonmuutosta, edistetään metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen ja pidetään yllä metsätalouden tieverkkoa. 

Uudessa metsätalouden kannustejärjestelmässä tuettavia töitä ovat:  

  • taimikon ja nuoren metsän hoito, pienpuun keruu 
  • terveyslannoitus  
  • suometsän hoitosuunnitelmien laadinta  
  • suometsän vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekeminen 
  • metsätalouden tieverkosto  
  • ympäristötuki, metsäluonnon hoito  
  • kulotus 

Uuden metsätalouden kannustejärjestelmän on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 alussa. Voimaantuloa edeltää Euroopan komission hyväksyntä, jota odotetaan viimeistään syksyksi. Tukien yksityiskohdista ja tukitasoista säädetään asetuksessa, jonka hallitus antaa komission käsittelyn jälkeen.  

Taimikonhoidon ja nuoren metsän hoidon tuki haetaan jälkikäteen 

Taimikonhoidon ja nuoren metsän hoidon tukimenettely muuttuu erilaiseksi kuin mitä se on kemerassa. Nykyisessä kemera-järjestelmässä metsänomistaja lähettää Metsäkeskukseen rahoitushakemuksen ennen töiden aloittamista. Töiden toteutuksen jälkeen metsänomistaja lähettää Metsäkeskukseen toteutusilmoituksen. Hakemuksen ja toteutusilmoituksen voi lähettää metsänomistajan puolesta myös asiamies tai toimija. Tuki maksetaan toteutusilmoituksen perusteella. Metkassa tuki haetaan pelkästään töiden toteuttamisen jälkeen tehtävällä toteutusilmoituksella eikä ennakkohakemusta tarvita.   

Taimikon ja nuoren metsän hoitokohteelle voi saada uudestaan tukea, jos edellisen tuen maksusta on kulunut vähintään viisi vuotta.  Viiden vuoden aikaraja koskee myös kemera-aikana saatuja tukia. Tukea voi siis saada uudestaan, kun kemeran mukaan maksetusta tukimaksusta on kulunut vähintään viisi vuotta. 

Tukimenettelyn tavoitteena on innostaa oikea-aikaisiin taimikonhoitotöihin, jolloin tuloksena on hyvä ensiharvennusmetsä. Tuen saaminen uudestaan samalle alueelle mahdollistaa esimerkiksi sen, että ensin saa tukea taimikon varhaishoitoon ja sitten uudelleen tukea varttuneen taimikon viimeiseen taimikonhoitoon. Hyvä varhaishoidon ajankohta on yleensä noin viisi vuotta taimikon perustamisesta. Viimeinen taimikonhoito tulisi tehdä, kun taimikko on noin viiden metrin pituudessa.  Taimikonhoitotöiden aikaväli on eteläisessä Suomessa keskimäärin 6-8 vuotta. 

Tukea suometsien hoitosuunnitelmiin ja vesiensuojeluun 

Metkassa suurin muutos verrattuna nykyiseen kemera-järjestelmään liittyy suometsiin. Ojien kunnostustöihin ei enää jatkossa myönnetä tukea, vaan sen sijaan maanomistajat voivat saada tukea suometsien hoitosuunnitelmien laatimiseen. Tukea voidaan myöntää myös hoitosuunnitelmassa esitettyjen vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekemiseen.  

Suometsän hoitosuunnitelma pitää olla kokonaisvaltainen ja ammattimaisesti tehty. Siinä pitää huomioida esimerkiksi vesiensuojelu ja suometsien vedenkorkeuden oikea sääntely. Vedenpinnan korkeudella on suometsissä suuri merkitys, koska sillä on vaikutusta sekä puuston kasvuun, vesistökuormitukseen että maaperän päästöihin. 

Ensi vuonna maanomistajat voivat hakea tukea kulotukseen. 

Kulotus on uusi tuettava työlaji 

Uudessa metsätalouden kannustejärjestelmässä maanomistajat voivat hakea tukea kulotuksiin. Kulotuksen tavoitteena on edistää biologista monimuotoisuutta. Kulotuksissa syntyy  palaneen puun esiintymisestä riippuvaisille eliölajeille sopivia elinympäristöjä. Tuen saanti edellyttää säästöpuiden jättämistä kulotettavalle metsänuudistamisalalle ja näiden säästöpuiden polttamista. Tuki maksetaan kulotetun alueen pinta-alan perusteella. Säästöpuiden polttaminen korvataan erikseen. 

Metsäteiden ympärivuotinen käyttö tavoitteena 

Metsäteiden tuella halutaan varmistaa, että metsätieverkosto pysyy käyttökelpoisena ympäri vuoden. Metkassa tukea myönnetään metsätalouden käytössä olevien yksityisteiden perusparannukseen ja uusien metsäteiden rakentamiseen kuten kemerassakin. Kun metsätien perusparannus tehdään yhteishankkeena, tukea myönnetään tietty prosenttiosuus kustannuksista. Sillan rakentaminen tai korjaus nostavat tukitasoa. Myös yhden tilan hankkeena perusparannettavan metsätien kunnostuskustannuksiin voi saada tukea.  

Perusparannustyöt tulee aina kun mahdollista toteuttaa niin, että vesieliöstö pääsee esteettä liikkumaan, eli esimerkiksi kalat pääsevät liikkumaan tien alittavan rumpuputken läpi. 

Terveyslannoitukseen tukea lannoitetun pinta-alan mukaan  

Terveyslannoituksen tuen tarkoituksena on parantaa metsän ravinnetasapainoa ja lisätä metsien kasvua ja hiilen sidontaa. Metkassa tukea voi saada suometsien tuhkalannoitukseen sekä metsiin, joiden maaperässä esiintyy boorin puutosta. 

Kemerassa tuki maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella, mutta metkassa tuki on kemerasta poiketen kiinteä pinta-alaperusteinen tuki.  

Ympäristötuki ja tuki luonnonhoitohankkeisiin pysyvät lähes ennallaan 

Ympäristötuen ja luonnonhoitohankkeiden tuen tavoitteena on biologisen monimuotoisuuden edistäminen talousmetsissä. Uudessa kannustejärjestelmässä tuet ovat periaatteiltaan samanlaisia kuin kemerassakin. 

Ympäristötukea myönnetään maanomistajalle ensisijaisesti metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen turvaamiseen niissä tilanteissa, joissa vähäisen haitan kynnys ylittyy. Tukea voidaan myöntää myös muihin monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin kohteisiin. Metsäkeskuksen ja maanomistajan välinen ympäristötukisopimus tehdään 10 vuodeksi. 

Luonnonhoidon tukea voi hakea esimerkiksi elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöihin, ennallistamiseen ja vesiensuojelutöihin. Tuki myönnetään luonnonhoidon hankehaun perusteella tai maanomistajan hakemuksesta. 

Luonnonhoidon tukea voi hakea esimerkiksi vesiensuojelutöihin. 

Metka-työt voi aloittaa vasta vuonna 2024 

Metsänomistajan täytyy toimittaa Metsäkeskukseen ennakkosuunnitelma töistä, joihin hän hakee metka-tukea. Ennakkosuunnitelma täytyy toimittaa kaikista muista paitsi taimikonhoidon ja nuoren metsän hoidon töistä. Töihin voi ryhtyä vasta sitten, kun Metsäkeskus on hyväksynyt hakemuksen ja suunnitelman.  

Töiden suunnittelun voi kuitenkin aloittaa jo ennen metka-lain voimaantuloa. Esimerkiksi kulotusta varten voi suunnitella leimikon ja säästöpuut jo tämän vuoden puolella, mutta hakemuksen voi tehdä vasta lain tultua voimaan ja kulotuksen voi tehdä vasta kulotussuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Myös ympäristötukiasioita ja kaikkia muita suunnitelman vaativia töitä voi ennakkovalmistella ennen lain voimaan tuloa ja ennen hakemuksen hyväksymistä. 

Taimikon ja nuoren metsän hoidon tuki ei vaadi ennakkosuunnitelmaa. Töitä ei kuitenkaan saa aloittaa ennen kuin metka-laki on tullut voimaan. Jos metka tulee voimaan 1.1.2024, niin vasta 1.1.2024 alkaen tehdylle työlle voi saada tukea.  

Metsäkeskus on valmistellut metka-hakemusten käsittelyjärjestelmää lainvalmistelun rinnalla. Lain tullessa voimaan eri työlajien hakemusten käsittely alkaa vaiheittain. Ensimmäisenä uudella järjestelmällä voidaan käsitellä nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen hakemuksia. Muiden työlajien hakemusten käsittely alkaa vaiheittain vuoden 2024 aikana. 

Kemera-hakemukset Metsäkeskukseen syyskuun loppuun mennessä 

Suomen metsäkeskus voi myöntää kemera-tukia vielä vuoden 2023 aikana. Metsänomistajien pitää toimittaa kemera-hakemukset Metsäkeskukseen viimeistään 1.10.2023. Hankkeiden toteuttamisaika ilmenee hyväksymispäätöksestä. Metsäkeskus voi maksaa myönnettyjä kemera-tukia vuoden 2026 loppuun saakka. 

Lisätietoja uudesta metsätalouden kannustejärjestelmästä on Metsäkeskuksen verkkosivuilla

Tulevaisuuskatsaus: Luonnonhoitotöissä on yhä enemmän liiketoimintamahdollisuuksia yrittäjille  Uutinen - 20.04.2023 07:30
Uusi opas antaa neuvoja liito-oravan turvaamiseen talousmetsissä Uutinen - 25.04.2023 08:00