Siirry pääsisältöön

Yksityisteiden puuinfra

Hankkeen rahoittajat

Maa- ja metsätalousministeriön logo

Suomen metsäkeskus ja Suomen Tieyhdistys ry toteuttavat vuosina 2020-2022 maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Yksityisteiden Puuinfra -hankkeen, joka on valittu toteuttamaan hallitusohjelman mukaista maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Hanke on myös osa Kansallisen metsästrategian hanketoimintaa ja se toteuttaa kansallisessa metsäneuvostossa käsiteltyä strategista hanketta ”uudet puupohjaiset tuotteet”.

Hankkeen tavoitteena on lisätä erityisesti puun käyttöä korkean jalostusarvon ja pitkään hiiltä varastoivissa puutuotteissa sekä edistää niiden tutkimusta ja tuotekehitystä. Hankkeen tavoitteena on edistää uusien siltaratkaisujen ja toimintamallien syntymistä puunkäytön lisäämiseksi yksityisteiden siltojen rakentamisessa ja kunnostamisessa. Hankkeessa kartoitetaan nykytilannetta käytössä olevista siltatyypeistä ja käynnistetään kehittämistoimenpiteitä uusien siltaratkaisujen ja toimintamallien aikaansaamiseksi muun muassa idea- ja suunnittelukilpailujen avulla.

Hankkeessa tuotetaanyksityistiesiltojen määrästä, kunnosta ja investointitarpeista tietoa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi siltaprosessiin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien selvityksissä sekä rahoitustarpeiden määrittämisessä. Yhtenä tavoitteena on myös puusiltoihin liittyvän suunnittelu- ja rakennuttamisosaamisen kasvattaminen.

Tutkimus- ja kehittämishankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat siltaratkaisuja valmistavat ja siltasuunnittelupalveluja tuottavat yritykset sekä siltakoulutusta tarjoavat oppilaitokset. Lisäksi kohderyhminä ovat tiekunnat, yksityistiehankkeita rahoittavat viranomaiset ja alan edistämisorganisaatiot.

Ajankohtaista 

Puunkäytön mahdollisuuksia erilaisissa siltaratkaisuissa tutkitaan Etelä-Pohjanmaalla

Suomen metsäkeskus tekee kesän 2022 aikana selvitystyötä Seinäjoen ja Lapuan kaupunkien alueella puunkäytön mahdollisuuksista kevyenliikenteen, retkeily- ja ulkoilureittien sekä liikunta- ja matkailukohteiden siltaratkaisuissa. Työ liittyy maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaan Yksityisteiden Puuinfra -hankkeeseen. Tämän selvitystyön yhtenä tavoitteena on kerätä kyseisten kuntien alueella tietoja  erityyppisistä kevyenliikenteen silloista, niiden tyypeistä, käyttötarkoituksista,  rakennusmateriaaleista, kunnosta ja korjaustarpeista

Lue lisää selvitystyöstä tästä linkistä

Yksityisteiden siltoihin liittyvä opinnäytetyö valmistunut

Kainuun yksityisteiden siltojen kuntoon ja puunkäytön mahdollisuuksiin liittyvä opinnäytetyö on valmistunut. Yksityisteiden Puuinfra -hankkeen tilaamassa tutkimustyössä insinööri YAMK Petri Repola on selvittänyt muun muassa siltojen määrää, kuntoa, rakennusmateriaaleja, investointitarpeita ym. Kainuun maakunnan alueella. Tutkimuksen tietoperustana on toiminut hankkeen toimesta keräämä siltatieto vuodelta 2020.

Opinnäytetyön tulosten mukaan valtaosa Kainuun yksityisteiden silloista on rakennettu teräsbetonista. Puusiltojakin on vielä runsaasti ja tutkimuksen mukaan osalla niistä on huomattavia korjaus- ja uusimistoimenpiteitä lähitulevaisuudessa.
Opinnäytetyön perusteella puulla on hyviä mahdollisuuksia yksityisteiden uusissa siltaratkaisuissa valmiita tyyppisiltoja (palkki- ja laattasilta) hyödyntäen sekä vanhojen puusiltojen peruskorjaus- ja kunnostuskohteissa. Työssä on kuvattu myös vaihtoehtona vanhojen puurakenteiden hyödyntäminen kustannustehokkuuden sekä ilmasto- ja ympäristönäkökulmat huomioivana ratkaisuna.

Opinnäytetyö on luettavissa tästä linkistä 

Yksityisteiden Puuinfra -hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun

Maa- ja metsätalousministeriö myönsi jatkoajan Yksityisteiden Puuinfra -hankkeelle vuoden 2022 loppuun saakka. Kuluvan vuoden aikana valmistellaan toimintamallia yksityisteiden siltakartoitusten kattamiseksi koko maahan. Lisäksi tuotamme oppimateriaalia sekä teemme oppilaitosyhteistyötä siltaosaamisen parantamiseksi. Pyrimme löytämään selvitys- ja opinnäytetöiden kautta lisämahdollisuuksia  puunkäytön edistämiseksi kevyen liikenteen sekä liikunta- ja matkailureittien siltaratkaisuissa ja -rakenteissa. Edistämme yritysyhteistyön kautta myös Puusillat-ideakilpailusta saatujen tuotoksien kehittymistä kohti valmiita ratkaisuja ja tuotteita.

Yksityisteiden Puuinfra -hanke siltatiedon tuottajana ja puunkäytön edistäjänä Webinaari 8.12.2021

Tervetuloa kuulemaan, millaisia tuloksia yksityisteiden silloista hankkeella on kerrottavana. Kuinka paljon yksityistieverkollamme on siltoja ja mikä niiden kunto mahdollisesti on? Mistä materiaalista sillat on rakennettu ja millaiset ovat puunkäytön mahdollisuudet? Lisäksi saamme tietoa puusillan kunnostamisesta ja miten Puusillat Ideakilpailu integroitui osaksi ammattikorkeakoulun opetusta ja millaisia tuotoksia oppilasryhmät saivat aikaiseksi.

Paikan päällä on asiantuntijoita Suomen metsäkeskuksesta ja Suomen Tieyhdistyksestä sekä toimialan yrityksistä.

Yksityisteiden puusillat -ideakilpailun voitto Karelia-nimiselle CLT-siltaratkaisulle

Kevään 2021 aikana  järjestetyn Yksityisteiden puusillat -ideakilpailun parhaaksi kilpailutyöksi valittiin Karelia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Karelia-niminen työ. Heli Rautiaisen, Nico Rädyn ja Pasi Muukkosen CLT-materiaalista suunnittelema siltaratkaisu täytti tuomariston mukaan parhaiten kilpailutyölle asetetut tavoitteet. Oppilasryhmä oli Arto Haarasen ja Timo Pakarisen ohjauksessa lähtenyt rohkeasti suunnittelemaan uutta puurakenteista siltaratkaisua, jossa kantavaksi rakenteeksi oli ideoitu CLT-levystä ja liimapuupalkeista valmistettava laattarakenne. Lue lisää ideakilpailusta ja voittajatyöstä.

Alueelliset Yksityistiepäivät 2021

Alueelliset Yksityistiepäivät järjestetään kuluvan syksyn aikana neljällätoista paikkakunnalla 19.10.2021 - 24.11.2021. Tällä kertaa kokoonnumme turvallisesti ja väljästi raviratojen ravintolakatsomoissa. Tervetuloa mukaan yksityistietapahtumien kuninkuusravikiertueelle, kuulemaan ja keskustelemaan yksityistieasioista. Ohjelmassa on monipuolisesti ajankohtaisia aiheita yksityisteihin liittyen. Kuulemme muun muassa Yksityisteiden puuinfra -hankkeen tuottamista tiedoista yksityistieverkolla oleviin siltoihin liittyen. Katso lisätietoja tapahtumista, kiertuepaikkakunnista ja ilmoittaudu mukaan.

Yksityisteiden Puusillat ideakilpailusta uusia innovaatioita

Keväällä järjestetty Yksityisteiden puusillat -ideakilpailu on saatu päätökseen. Järjestäjät ovat tyytyväisiä kilpailun lopputuloksiin ja etenkin siihen, että se houkutteli mukaan useita oppilaitoksia ja yrityksiä. Kilpailutöiden taso todettiin yllättävän korkeaksi huomioiden se, että puusiltoihin liittyvää koulutusta ei juurikaan ole tarjolla maassamme eikä puisia siltaratkaisuja tarjoavia yrityksiäkään ole montaa. Arviointiraati on tehnyt ratkaisunsa töiden suhteen ja kilpailun tulokset tullaan julkaisemaan maa- ja metsätalousministeriön järjestämässä palkitsemistilaisuudessa, joka pidetään Ympäristöministeriön tiloissa 27.9. Lisätietoa kilpailun tuloksista ja tuotoksista julkaisemme kyseisen ajankohdan jälkeen.

Yksityisteiden puuinfra-hankkeen tuottamaa siltatietoa tarjolla

Siltapaikat kartalla

Yksityisteiden puuinfra -hankkeessa on tutkittu yksityisteillä olevien siltojen määrää ja kuntoa. Hankkeen yhtenä toimenpiteenä oli selvittää paikkatietoaineistoja hyödyntämällä yksityisteiden siltojen kokonaismäärä maassamme. Kartoitustyön tuloksena saatiin yksityistieverkollemme määriteltyä noin 13 000 paikkaa, joista pitäisi löytyä sillan kriteerit täyttävä rakenne.  Siltapaikoista noin puolet on tiekuntien hallinnoimilla teillä ja toinen puoli teillä, mihin ei ole tiekuntaa perustettu. Tutustu siltapaikkakarttaan.

Kainuun ja Pirkanmaan silloille kuntokartoitus

Kainuun ja Pirkanmaan maakunnissa on kartoitettu tiekuntien hallinnoimia yksityisteiden siltoja. Siltakohteilta on kerätty niiden kuntoa ja ominaisuuksia koskevaa tietoa. Tärkeimmät siltojen kuntoa ja käyttöä kuvaavat tiedot ovat nähtävillä tienhoito.fi-sivuston karttapalvelussa maakuntakohtaisissa tiekuntakartoissa. Tiekunnilla on mahdollisuus saada omaa siltaansa koskien tiedot kattavampana.

Esitettyjen siltatietojen käyttökelpoisuus

Siltatietojen oikeellisuuden ja käyttökelpoisyyden osalta on huomioitava, että esitetyt kunto- ja ominaisuustiedot ovat kevyen kuntokartoitusmenetelmän tuottamaa tietoa ja sillan todellinen kunto, korjaustarve ja käyttökelpoisuus tulee tiekunnan varmistaa esimerkiksi asiaa tuntevan silta-asiantuntijan tarkastuksella. Lisätietoja yksityisteiden siltojen korjaus- ja uusimishankkeista sekä niiden rahoituksista saa ELY-keskuksista, Metsäkeskuksesta sekä Suomen Tieyhdistyksestä. 

Yksityisteiden puuinfra -hankkeen tuottamiin siltatietoihin voit tutustua Tienhoito.fi-sivuston tiekuntakartalla

Uutiskirjeet ja artikkelit

Toiminta-alue
Valtakunnallinen

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Suomen Tieyhdistys logo

Lisätietoja