Gå direkt till innehållet

Skogsenergi

Energi från skogen är sett till kvantiteten den viktigaste energikällan i Finland. Efterfrågan på klimatsmart energi ökar när torv och fossila bränslen ska ersättas med förnybar energi. När användningen av skogsenergi ökar blir det allt viktigare att trygga tillgången till inhemsk skogsenergi och råvaror för olika förädlingsbehov.

Det finns möjlighet att öka användningen av skogsenergi och anskaffningen av energived både från gallringsskogar och förnyelseytor sett till råvarorna. Att rikta in anskaffningen av skogsenergi på ungskog och förstagallringar främjar hållbar skogsvård och ger klimatnytta i det långa loppet.

Tryggandet av mångfalden och garanterandet av hållbar drivning är förutsättningar för att användningen av träenergi ska kunna godkännas. Skogscentralen hjälper sina samarbetspartner att svara på det växande behovet av klimathållbar skogsenergi och stöder användningen av lokal skogsenergi och energiföretagandets tillväxt.

Kyösti Turkia

expert på bioenergi och bioekonomi
tfn 0400 256 714  
kyosti.turkiaatmetsakeskus.fi

Klimatsmart energi från skogen

Skogsenergi innefattar energived, brännved och kvistar och trädkronor samt energianvändning av skogsindustrins biprodukter. Träenergi är till kvantiteten den viktigaste energikällan i Finland. Av den totala energiförbrukningen står träenergin för en knapp tredjedel och av den förnybara energin är två tredjedelar träbaserad.

I utnyttjandet av klimatsmart skogsenergi har man beaktat den inverkan som drivningen av energived har på kolbalansen i skogarna, mervärdet som fås från skogsvårdens biprodukter och den nytta som uppstår av att ersätta fossil energi. Utöver energibruk kan förädlingsvärdet på skogsbrukets biprodukter ökas genom att man utnyttjar råvaror för att ta fram biokol, biobränslen och biobaserade material.

Efterfrågan på klimathållbar skogsenergi ökar när torv och fossila bränslen ersätts med förnybar energi. När användningen av skogsenergi ökar blir det allt viktigare att trygga tillgången till inhemsk skogsenergi och råvaror för olika förädlingsbehov. Skogsenergi konkurrerar inte med andra förnybara energiformer, utan kompletterar dem. Framtidens energilösningar är kolneutrala hybridstrategier som kombinerar olika energiformer på ett mångsidigt sätt.

Skogsenergin måste uppfylla hållbarhetskriterier som har med klimat och skogens ekologiska hållbarhet och mångfald att göra. Trä som används för att producera förnybar energi betecknas som kolneutral, eftersom kolet som frigörs när träet bränns binds i den skog som växer upp istället. Att använda trä för energibruk minskar nettoutsläppen av växthusgaser i atmosfären om den fossila energin ersätts permanent och skogens tillväxt inte försämras på grund av att energived tas till vara.

Att trygga tillgången till skogsenergi och energiformens hållbarhet

Skogsenergi tas fram av skogsindustrin och skogsbrukets sidoflöden. Användningen av skogsenergi och drivningen av energived kan vad gäller råvarorna ökas på ett hållbart sätt, både från gallringsskogar och förnyelseytor.

Av skogsenergin råvaror är strax över hälften energived från ungskog, alltså kvistad stam, hela träd och massavirke med liten diameter. Av skogsenergins råvaror är strax under hälften kvistar och kronmassa som drivs från förnyelseytor. Dessutom drivs stamved som har torkat stående eller som har fel, och i minskande grad stubbar för att bli energived.

Skogsvårdsrekommendationer för drivning av energived

Att rikta in den ökande anskaffningen av råvaror för skogsenergi till brådskande gallring av ungskog och förstagallringar stöder hållbart skogsbruk och ger klimatnytta i långa loppet. Brådskande behov av åtgärder i ungskog kan lokaliseras med noggrannare laserskanning och drivningsobjekt kan klassificeras noggrannare enligt drivningsförhållanden.

Energivedens konkurrenskraft och drivningens produktivitet kan förbättras genom att man utvecklar behandlingsmetoderna i ungskogarna och genom att man snabbare tar i bruk ny drivningsteknik. Skogsägare, företagare och aktörer kan få information och kunnande via utbildning och kommunikation.

För att garantera skogsenergins hållbarhet måste man hitta en balans mellan naturvården och produktionen av träenergi. Drivning av energived och tillvaratagandet av biomassa innebär att näringsämnen lämnar växtplatsen. Det är viktigt att se till att drivningen av energived orsakar så lite skada på marken som möjligt, så lite förlust av död ved som möjligt och så lite utsläpp av kol som möjligt. 

Främjandet av spridd energiproduktion och energiföretagande

Framtidens energiföretagande bygger på klimathållbara affärsmodeller och specifika hybridlösningar när biovärmeverk förnyas. Skogscentralen stöder energiföretagande via ökat kunnande och digital skogs- och miljöinformation.

Den ökande användningen av skogsenergi och den mångsidiga användningen av biomassa öppnar nya affärsmöjligheter i glesbygden. Positiv inverkan på den lokala ekonomin, sysselsättning av lokala företagare och ökad energisjälvförsörjning är en del av den förnybara energins hållbarhet och skogsbioenergins godtagbarhet.

Klenved är en viktig råvara i bränsleproduktionen. Årligen tas det ut drygt fem miljoner kubikmeter klenved från våra skogar. Kommersiell produktion av brännved är en betydande binäring och affärsverksamhet för många företagare och tjänsteproducenter på landsbygden.