Gå direkt till innehållet

Tillgänglighetsutlåtande

Webbplatsen Skogscentralen.fi:s tillgänglighetsutlåtande 

Det här tillgänglighetsutlåtandet berör Finlands skogscentrals webbplats www.skogscentralen.fi. Utlåtandet har utfärdats 18.3.2021. Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en utomstående expertorganisation och Finlands skogscentral.  

Tjänstens tillgänglighet 

Innehållets nuvarande tillgänglighet: Motsvarar till kritiska delar WCAG 2.1, AA-nivåns krav. 

Identifierade brister i tillgängligheten 

Användningen av webbplatsen 

En del av användargränssnittets knappar, ikoner, instruktionstexter eller förklarande texter eller felmeddelanden kan vara på fel språk. När man förstorar sidan till 200 procent går en del av länkarnas texter på bilderna, innehåll kan bli under annat innehåll eller så syns det inte helt och hållet. I vissa delar har man inte skiljt på texten tillräckligt från bilden som syns i bakgrunden och det kan orsaka orolighet. Textens automatiska radbyte fungerar inte rätt i skärmläsaren i alla delar av innehållet. I vissa fall rullar sig medföljande sökmenyer på sidhuvudet och blandas in i huvudnavigationen. 

På webbplatsen har det använts avgränsare som inte har gömts för skärmläsaren. 

Skärmläsaren läser upp en del av de enskilda länkarna två gånger. En del av länkarna (bl.a. nyhetslyften och nyheternas genomsökning) är tekniskt för långa för skärmläsaren eller så känner inte skärmläsaren igen nyheten som en länk.  

Kontrasten mellan sidfotens vita text och bakgrundens ljusaste ställen är inte tillräcklig. 

Huvudnavigationens undermeny har centrala brister (gruppering, hierarki och menyns tillstånd) i skärmläsarfunktionen. Markörens visuella accentuering är på vissa knappar eller rullgardinsmenyer otillräcklig eller syns inte alls. Markören stannar i onödan vid vissa innehåll på webbplatsen. Webbplatsens snabbval ”Hoppa till huvudinnehållet” borde föras närmare huvudinnehållet och den fungerar inte med VoiceOver. Hopplänken ”Tillbaka till början” fungerar inte rätt med skärmläsaren NVDA.

Cookie-fönstrets funktion är osäker (synlighet, fokus, läsriktningens ologiskhet och knapparnas funktion).  

Tangentbordsanvändare kan inte gömma tipsinnehållet utan att hen flyttar markören bort från elementet.  

Webbplatsens innehåll och bilagor 

Det finns brister i rubrikhierarkins enhetlighet. Alla rubriceringar är inte tillräckligt beskrivande. På webbplatsens nedre del har det använts gömda rubriker som kan rådda skärmläsaranvändare. Flera sidors huvudrubriker motsvarar inte sidrubrikerna.  

En del av länkarna är inte tillräckligt beskrivande. 

Det fattas förklaringar till en del av ikonerna, de är inte tillgängliga i textformat eller så har bilden inte märkts som dekorativ. En del av bilderna har i onödan en alternativ text, fastän de skulle vara avsedda som dekorativa. En del av bildernas alternativa texter kunde vara formulerade mer beskrivande.  

I texten har funktioner beskrivits visuellt (t.ex. från övre högra hörnet), som inte fungerar för skärmläsaranvändare. I innehållet kan det ha använts en lista för att räkna upp ett ställt eller så har katalogen förverkligats utan strukturella listpunkter.  

I snabba feedbacken finns brister (tangentbordsanvändning, tekniska implementeringen, textfältets programmeringsmässiga hopkoppling till frågan) gällande tillgängligheten.

Blanketter 

Användare av skärmläsare får inte information om att sökningen eller skickandet av ansökan har blivit färdigt/lyckats och blanketternas felmeddelanden läses inte till skärmläsaren. 

Kontrasten på sökmenyns instruktionstext är inte tillräcklig till den vita bakgrunden. På blankettens knappar för tipsinnehåll finns inte tillräckligt kontrast. Det kan förekomma brister i kodningen av PDF-filerna, anmärkningarna i formulärfälten och inställningen av tabbordningarna. Alternativa beskrivningar, rubriceringar och tabellers rubriker eller tooltip-texter till fält har inte bestämts för alla blanketter.  

PDF-filernas tillgänglighet förbättras under år 2021.  

Innehållet på webbplatsen som inte omfattas av lagstiftningen  

  • Det finns en del icke-tillgängliga PDF-filer, som har publicerats före 23.9.2018 och icke-tillgängliga videor, som har publicerats för 23.9.2020. 
  • Det finns en del icke-tillgängliga PDF-filer, som Finlands skogscentral inte har producerat, finansierat eller övervakas av skogscentralen. 
  • Kartor som inte är avsedda för navigeringsanvändning (t.ex. skogsdata). 
  • En del av de icke-tillgängliga filerna eller videorna är tilläggs- eller stödmaterial, och inte nödvändiga för att kunna uträtta ärenden.  

Andra tilläggsobservationer 

En del av tjänsterna stöder sig på en tredje parts tjänster. I Microsoft Power BI-rapporter finns tillgänglighetsbrister i hanterbarheten av användningen samt informationsmängden och i klarheten av den. Det finns tillgänglighetsbrister på webbplatsens utomstående publiceringsplattform av nätskolningar (Gimlet), som i användningen med tangentbord, användningen av färger samt kontrast- och storleksbrister i texter.  

Nedan finns länkar till tilläggsinformation om tillgängligheten i tjänsterna vi använder: 

Märkte du brister i tillgängligheten på vår webbsida? 

Meddela oss om brister du har upptäckt, så gör vi vårt bästa för att rätta till dem. Meddela om brister med responsblanketten.

Tillsynsmyndigheten 

Ge först feedback till oss, alltså hemsidans administratör, om du lägger märke till tillgänglighetsproblem. Vi svarar inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret du får, eller om du inte får ett svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Södra Finlands regionförvaltningsverk. På Södra Finlands regionförvaltningsverks hemsida hittar du specifik information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.  

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter 

Södra Finlands regionförvaltningsverk 
Enheten för tillgänglighetstillsyn 
https://www.tillganglighetskrav.fi/ 
webbtillganglighetatrfv.fi 
Telefonväxel 0295 016 000