Monimetsä-hanke

Lisätietoja

Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija, sijaisuus 1.11.2017 alkaen
puh. 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

Monimetsä-hanke kehitti toimintamalleja, joiden myötä maanomistajat ja metsäammattilaiset voivat täydentää metsän- ja luonnonhoidon käytäntöjä keinoilla, jotka turvaavat metsänkäytön kestävyyttä sekä parantavat luonnonhoidon tasoa. Hankkeessa luotiin työkaluja luonnonhoitoon ja vietiin jo olemassa olevia keinoja entistä tiiviimmin osaksi jokapäiväistä työtä metsässä.

Hanke oli kolmevuotinen 2016–2018 talousmetsien luonnonhoidon strateginen hanke ja siihen liittyi kokeilutoimintaa. Hanketta rahoitti Maa- ja metsätalousministeriö.

Luonnonhoidon tavoitteista huolehtiminen on metsäalan toimijoille entistä tärkeämpää, kun metsien käyttö monipuolistuu ja puun käyttöä lisätään. Hankkeessa kehitettiin talousmetsien luonnonhoitoa jokapäiväisessä toiminnassa ottamaan huomioon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut.

Monimetsä-hankkeessa tunnistettiin suositusten mukaisia sekä muita potentiaalisia luonnonhoidon keinoja, jotka ovat ekologisesti vaikuttavia, mutta käytäntöön heikosti juurtuneita. Käyttöönoton pullonkauloja ratkottiin kehittämällä ja kokeilemalla uusia toimintamalleja. Hankkeen loppuvaiheessa uudet toimintamallit vietiin käytäntöön valtakunnallisesti.

Monimetsä-hankkeen loppuraportti

Loppuraportti

Hankkeen tuloksia

Valtakunnallinen Monimetsä-hanke on kehittänyt ja kokeillut toimintamalleja, jotka edistävät metsänhoidon suosituksissa kuvattujen luonnonhoitokeinojen käyttöä talousmetsissä. Toimintamalleja ja luonnonhoidon keinoja vietiin käytäntöön poikkeuksellisen laajalla koulutuskiertueella vuonna 2018. Koulutuksia järjestettiin yhteensä 22 eri puolilla Suomea ja niihin osallistui noin tuhat metsäammattilaista.

Lisäksi järjestettiin muun muassa Riistakeskuksen ja metsäkeskuksen yhteistyönä Webinaari riistakoulutuksesta 7.5.2018. 

Luonnonhoidon ja vesiensuojelun hankeseminaari 20.11.2017

Monimetsä-selvitys

Hankkeessa vuonna 2016 toteutetun laajan tiedonkeruun tulokset on koottu Talousmetsien luonnonhoidon tehokkaat ratkaisut –selvitykseen. Hankkeen ohjausryhmä hyväksyi selvitystyön kokouksessaan 23.1.2017.

Selvityksen tausta-aineistot

Monimetsä-työpajat

Järjestimme vuonna 2016 kesän ja syksyn aikana metsäalan toimijoille suunnattuja työpajoja, joiden tarkoituksena oli kehittää vaikuttavia ja helposti käytäntöön vietäviä metsänhoitomenetelmiä. Tavoitteena oli yhdessä löytää parhaimmat menetelmät, joilla suomalainen metsäluonto säilytetään monimuotoisena ja tuottavana lisääntyvistä hakkuutavoitteista huolimatta.

Järjestetyt työpajat ja niiden sisältötyöskentelyn tulokset

Työpajojen maastokohteet

Työpajojen luentomateriaalit

Monimetsä tuottaa laajan hyödyn

  • monimuotoisuudelle tärkeiden elinympäristöjen tilan ja vesiensuojelutoimien tehokkuus paranee
  • luonnonhoidon toteutukseen liittyvä yhteisymmärrys lisääntyy
  • maanomistaja saa tavoitteidensa mukaista palvelua metsänkäsittelyssä
  • monitavoitteisen metsänhoidon palvelujen tarjoaminen helpottuu

Hankkeen sisältö

  • Luonnonhoitoselvitys kokoaa vaihtoehdot luonnon- ja metsänhoidon keinoista, joilla voidaan täydentää arkista metsänkäsittelyä siten, että metsänkäytön kestävyyttä ja luonnonhoidon tasoa parannetaan. Työssä selvitetään käytäntöön heikosti juurtuneiden luonnonhoitokeinojen esteet ja toimintamallit esteiden madaltamiseksi. Selvityksen taustatietona hyödynnetään metsänhoidon suosituksissa kuvattuja menetelmiä ja muita eri organisaatioiden käytössä olevia tai hankkeissa kehitettyjä, mutta vielä vakiintumattomia menetelmiä. Selvitykseen kerätään kommentteja eri puolilla maata työskenteleviltä metsä- ja ympäristöalan ammattilaisilta. Palautteen saamiseksi ja Monimetsä-aihetta koskevan keskustelun herättämiseksi järjestetään työpajoja.
  • Kehittämiskokeiluilla päästään todentamaan suunniteltujen toimintamallien merkitys käytäntöön heikosti juurtuneiden luonnonhoitokeinojen esteiden madaltamisessa. Kehittämiskokeilujen tehtävänä on varmistaa, että niihin valitut, selvitystyössä esille nousseet keinot ovat laajassa mittakaavassa käytäntöön vietävissä. Kokeilut havainnollistavat käytäntöjä, ja niistä saadaan esimerkkejä myöhempiä koulutuksia ja materiaaleja varten. Hankkeen ohjausryhmä valitsee selvitykseen perustuen kehittämiskokeilujen aiheet. Aiheiden valinnassa korostuu metsätalouden käytännön toimijoiden näkemys siitä, mitkä teemat ovat vaikuttavuuden, kustannustehokkuuden ja laajamittaisen käytäntöön viemisen kannalta olennaisia. Hanke nojaa kehittämiskokeilujen toteutuksessa asiaan liittyvien paikallisten toimijoiden, esimerkiksi viranomaistahojen tai Metsäteollisuus ry:n ja MTK:n jäsenorganisaatioiden valmiuteen osallistua kehittämiseen ja järjestää sille tarvittavat puitteet. Kehittämiskokeilun tulokset kootaan myös raporttiin.
  • Toimintamallien valtakunnallista käytäntöön viemistä varten hanke toteuttaa koulutus- ja neuvontamateriaaleja, kehittää tietojärjestelmiä ja paikkatietoa sekä järjestää koulutuksia. Hankkeen tuloksista viestitään ja niitä viedään käytäntöön koko hankkeen toteutuksen ajan. Suurin panostus käytäntöön viennin toimenpiteisiin ajoittuu kehittämiskokeilujen jälkeiseen aikaan hankkeen kolmantena toteutusvuonna 2018. Koska hankkeen tulosten on tarkoitus näkyä myös metsässä tapahtuvassa toiminnassa, kuuluvat maanomistajat ja heidän kanssaan tekemisessä olevat metsäammattilaiset tulosten käytäntöön viennin kohderyhmään. Tarkempi käsitys tarvittavista toimista kehittyy siinä vaiheessa, kun jalkautettavat tulokset ovat selvillä.

Ohjausryhmä

Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat Maa- ja metsätalousministeriö, Ympäristöministeriö, MTK, Metsäteollisuus ry, Suomen metsäkeskus, Tapio Oy, Suomen riistakeskus, SYKE, Luke ja WWF.