Monimetsä-hanke | Metsäkeskus

Monimetsä-hanke

Lisätietoja

Monimetsä – jatkoaskel luonnonhoitoon 2019–2022 -hankkeessa jatketaan talousmetsien luonnonhoidon edistämistä. Jatkohankkeessa tuotetaan erityisesti metsänomistajille suunnattuja, luonnonhoidon keinoja esitteleviä sähköisiä materiaaleja ja tapahtumia.

Monimetsä-hanke edistää luonnonhoidon keinojen laajaa ja vakiintunutta käyttöä (talousmetsien luonnonhoidon valtavirtaistumista) osana jokapäiväistä metsänhoitoa ja metsäpalveluyrittäjyyttä.

Materiaalit ja tapahtumat

Webinaaritallenteet

Monimetsä-aiheiset kirjoitukset

Webinaarit 2020

 

Monimetsä-hanke on kehittänyt toimintamalleja, joiden myötä maanomistajat ja metsäammattilaiset voivat täydentää metsän- ja luonnonhoidon käytäntöjä keinoilla, jotka turvaavat metsänkäytön kestävyyttä sekä parantavat luonnonhoidon tasoa. Hankkeessa on luotu työkaluja luonnonhoitoon ja viety jo olemassa olevia keinoja entistä tiiviimmin osaksi jokapäiväistä työtä metsässä.

Monimetsä-hankkeessa on tunnistettu suositusten mukaisia sekä muita potentiaalisia luonnonhoidon keinoja, jotka ovat ekologisesti vaikuttavia, mutta käytäntöön heikosti juurtuneita. Käyttöönoton pullonkauloja on ratkottu kehittämällä ja kokeilemalla uusia toimintamalleja. Ykköshankkeen loppuvaiheessa uudet toimintamallit vietiin käytäntöön valtakunnallisesti.

Luonnonhoidon tavoitteista huolehtiminen on metsäalan toimijoille entistä tärkeämpää, kun metsien käyttö monipuolistuu ja puun käyttöä lisätään. Hankkeessa on kehitetty talousmetsien luonnonhoitoa jokapäiväisessä toiminnassa ottamaan huomioon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut.

Ohjausryhmä

Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, MTK, Metsäteollisuus ry, Suomen metsäkeskus, Tapio Oy, Suomen riistakeskus, SYKE, Luonnonvarakeskus ja Koneyrittäjät ry.

Monimetsä-hanketta toteuttavat Suomen metsäkeskus ja Tapio yhdessä Metsäteollisuus ry:n ja MTK ry:n kanssa. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

 

.