Metsäautotiet | Metsäkeskus

Metsäautotiet

Lisätietoja

Mika Nousiainen
suometsien ja metsäteiden johtava asiantuntija
puh. 029 432 4199
mika.nousiainen(at)metsakeskus.fi

Metsätieasiakirjoihin liittyen:

Yrjö Niskanen
hankehallinnon asiantuntija
puh. 040 065 3863
yrjo.niskanen(at)metsakeskus.fi

Metsäautotiet muodostavat metsätaloudelle tärkeän liikenneverkon, jonka kautta puut kuljetetaan metsistä jalostuslaitoksiin. Hyvä metsätie vaikuttaa puun hintaan, tehostaa metsänhoitotöitä sekä nostaa tilan arvoa.

Metsäautotien ylläpito

Metsäautotien kunnosta voi huolehtia raivaamalla vesakkoa ja kasvillisuutta tien varsilta. Tien kuluessa sille on syytä levittää uutta soraa, jotta pinta pysyisi tasaisena. Painaumiin kertyy vettä ja lätäköt nopeuttavat tien rappeutumista.

Metsäautotien kunnostus eli perusparannus

Huonoon kuntoon pääsyt metsäautotie kannattaa kunnostaa perusteellisesti. Perusparannuksen yhteydessä tie kannattaa rakentaa ympärivuotisesti liikennöitäväksi. Ympärivuotiset kulkuyhteydet helpottavat puunkorjuun suunnittelua ja lisäävät siten puusta maksettavaa hintaa.

Laadukkaan metsäautotien rakentaminen alkaa runkotöillä. Tielle kaivetaan sivuojat, tien pohjaan asennetaan rumpuputket ja sille muotoillaan runko. Lopuksi metsäautotie päällystetään soralla tai murskeella. Päällystekerroksen paksuus määritetään tien rungossa käytetyn maalajin perusteella. Tarpeen mukaan päällysrakennetöissä saatetaan käyttää eristeenä myös hiekkaa ja routivilla kohteilla suodatinkankaita.

Jos metsäautotie kulkee sillan yli, on sillan rakenteiden kuntoa syytä seurata säännöllisesti. Siltojen ja metsäautoteiden kunnostamista tekevät metsäpalveluyritykset. Tavallisesti tie kunnostetaan puukaupan yhteydessä.

Apua kunnossapitoon

Apua kunnostukseen saa esimerkiksi Tapio Oy:n metsäteiden ja vastaavien yksityisteiden kunnossapidon tueksi tarkoitetusta tietopaketista. Työkalupakkiin kuuluvat muun muassa metsätien kunnossapidon opas, diasarja ja esite, muistiot metsätien rakentamisen omavalvonnasta sekä kunnostuksen ja kemera-perusparannuksen eroista, helppokäyttöinen metsätien kuntokartoitusmenettely ja kunnossapidon kustannusarviolomake.

Metsätien kunnostukseen voi saada tukea

Nykyään pääpaino tienrakentamisessa on vanhojen teiden kunnostamisessa eli perusparannuksessa, mutta myös uusia teitä rakennetaan edelleen. Metsäautotien rakentamiseen ja perusparantamiseen voi saada Kemera-rahoitusta. Muiden, kuin päätoimiseen metsätalouskäyttöön tarkoitettujen yksityisteiden kunnostamiseen voi hakea ELY-keskuksen valtionavustusta. Metsäautotiet ovat yksityisteitä, joiden hallinnosta huolehtii yleensä tiekunta.

Metsäautotien osakkuus ja tieoikeudet

Metsätilaan liittyy usein kulku- tai tieoikeuksia, joista on syytä olla perillä. Metsänomistajalla saattaa olla oikeuksia toisten hallinnoimien teiden käyttöön tai oman tilan metsätiehen kohdistuu rasitteita eli toisilla kiinteistöillä saattaa olla tieoikeuksia tilalla sijaitsevaan tiehen.

Viralliset tieoikeudet määritetään yksityistietoimituksessa ja tiedot toimituksista karttoineen löytyvät Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteristä.

Tiekunnan hallinto

Yksityistiet voivat olla toimitusteitä, sopimusteitä tai kiinteistöjen omia.

Toimitustiet muodostetaan virallisissa toimituksissa ja ylläpidosta huolehtivat osakkaat. Asioiden hoitamiseksi perustetaan yleensä tiekunta. Tiekunnan osakkaat kokoontuvat yleensä vuosittain mutta vähintään neljän vuoden välein päättämään tiekunnan talous- ja kunnossapitoasioista vuosikokouksessa. Käytännön toimista vuoden varrella vastaa kokouksessa valittu hoitokunta tai toimitsijamies. Tiekunnan kokouksessa päätetään tiemaksuista, jotka määräytyvät osakkaiden tieyksiköiden perusteella. Ulkopuolisten tulee kysyä tien käyttöön lupa tiekunnalta.

Sopimustie on kiinteistöjen ja muiden käyttäjien keskinäisellä sopimuksella muodostettu ja hoidettu yksityistie.

Kiinteistöjen omat tiet sijaitsevat kokonaisuudessaan yhden kiinteistön alueella.

Tieoikeuksiin tai tiekunnan toimintaan liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä Maanmittauslaitoksen, Metsäkeskuksen tai tien sijaintikunnan maankäyttöosaston puoleen.

Tiedonsaanti metsätieasiakirjoista

Metsäkeskuksen hallussa olevat metsäteihin liittyvät asiakirjat ovat julkisuuslain mukaisesti julkisia. Tällaisia asiakirjoja ovat muun muassa metsänparannus- ja Kemera-rahoituksen hakemiseen liittyvät tiekartat ja yksikkölaskelmat. Kuka tahansa sivullinen henkilö saa tutustua julkisiin asiakirjoihin veloituksetta Metsäkeskuksen toimistolla, jolloin niistä saa tehdä muistiinpanoja. Asiakirjoista voi myös tiedustella tietoja puhelimitse.

Sivullinen ei kuitenkaan saa kopioida eikä tulostaa paperille näitä henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja, ellei hänellä ole henkilötietojen suojaa koskevien säännösten perusteella oikeutta kyseisten tietojen käsittelyyn. Myös metsänkäyttöilmoitukset ovat julkisuuslain mukaisesti julkisia asiakirjoja ja seuraavia esimerkkejä tiedonluovutuksen eri vaihtoehdoista voidaan soveltaa myös metsänkäyttöilmoituksiin.

Tiedonluovutus, kun sivullinen pyytää tietoja itselleen tai organisaatiolleen

Kun sivullinen tarvitsee tietoja tiehankeasiakirjoista paperilla tai sähköisessä muodossa esimerkiksi perusparannussuunnitelman laatimiseksi, edellytetään kirjallista tietopyyntöä ja sen perusteella tehtävää päätöstä.

Täytetty Tiedonluovutuspyyntö metsätietojärjestelmästä -lomake toimitetaan osoitteeseen tietopyynnot(at)metsakeskus.fi.

Tietopyyntö on aina perusteltava. Perusteina on ilmoitettava muun muassa tietojen käyttötarkoitus ja peruste, joka oikeuttaa tietojen pyytäjän käsittelemään kyseisiä henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyn perusteista säädetään henkilötietolaissa sekä metsätietolaissa.

Henkilötietoja saa käsitellä muun muassa

  • omistajan yksiselitteisesti antamalla suostumuksella
  • toimeksiannosta tai sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa omistaja on osallisena, tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi hänen pyynnöstään
  • jos omistajalla on asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan (yhteysvaatimus)

Metsäkeskus voi luovuttaa metsätiehanketta koskevat tiedot esimerkiksi silloin, kun tietojen pyytäjällä on tiekunnan toimeksianto tien perusparannuksen suunnitteluun. Tiedot voidaan silloin luovuttaa toimeksiannon hoitamista varten, mutta ei muihin käyttötarkoituksiin.

Päätöksestä veloitetaan maksuperusteasetuksen mukainen 150 euron maksu (vuonna 2016). Jos asiakirjakopioiden toimittaminen vaatii paljon työtä, on siitä veloitettava vielä erikseen. Yleensä työ pysyy kohtuullisena ja asiakirjakopioiden toimittaminen esimerkiksi sähköpostilla on vaivatonta

Tiedonluovutus, kun tiekunnan valtuuttama sivullinen pyytää tietoja toimittaakseen ne tiekunnalle

Tietojenluovutusta voi pyytää tiekunnan puolesta asiamiehenä myös sivullinen, esimerkiksi kunnostushankkeen edellytyksiä selvittelevä toimija, jonka tiekunta tai hoitokunta on tähän valtuuttanut. Säädöksien näkökulmasta tiedot luovutetaan siinä tapauksessa tiekunnalle, ei asiamiehelle.

Tiedonluovutusta varten asiamiehen on esitettävä selvitys siitä, että tiekunta on valtuuttanut hänet hoitamaan asiaa. Selvityksen esittäminen on verrattavissa Kemera-hakemusten yhteydessä annettavaan selvitykseen asiamiehenä toimimisesta. Valtakirja on selkein osoitus asiasta.

Asiamies käsittelee saamiaan tietoja ainoastaan tiekunnan puolesta tämän lukuun. Luovutettujen tietojen käyttämisestä päättää tiekunta. Asiamies ei siis saa Metsäkeskukselta oikeutta ottaa asiakirjoista kopioita itselleen tai tallentaa tietoja omaan tietojärjestelmäänsä.

Kiinteä 150 euron maksu (vuonna 2016) peritään silloin, kun asiakirjan antaminen tai lähettäminen edellyttää erityisiä lisätoimenpiteitä. Tällaisia lisätoimenpiteitä voivat olla monistaminen, kirjepostitus ja muu ajankäyttö asian hoitamiseen.

Tiedonluovutus, kun tien osakkaat tai muut asianosaiset pyytävät tietoja itselleen

Tien osakkaat ja muut asianosaiset saavat hankeasiakirjoihin sisältyvät tiedot paperilla tai sähköisessä muodossa ilman kirjallista tietopyyntöä ja tätä seuraavaa päätöstä. Asiakas voi siis hoitaa pyynnön esimerkiksi puhelimitse tai toimistolla käymällä.

Tien osakkaan pyytäessä itseään koskevia tietoja peritään maksuperusteasetuksen mukaan 50 euron maksu (vuonna 2016). Jos asiakirjakopioiden toimittaminen vaatii paljon työtä, on siitä veloitettava vielä erikseen.

Kun tietoja pyytää muu asianosainen, peritään työstä 150 euron maksu (vuonna 2016), jos tietojen antaminen edellyttää erityisiä lisätoimenpiteitä. Yleensä työ pysyy kohtuullisena ja asiakirjakopioiden toimittaminen esimerkiksi sähköpostilla on vaivatonta.

Tulevia koulutuksia

Tulevia koulutuksia voi seurata Metsäkeskuksen tapahtumakalenterista

Koulutusmateriaalia

  • Metsätielaskurilla voi verrata metsätien kunnossapito- ja kunnostustoimenpiteiden sekä perusparannuksen kustannuksia, hyötyjä ja taloudellista kannattavuutta. Laskuri on selainpohjainen, ja tehdyn laskelman voi tallentaa pdf-tiedostona.
  • Hinnoittelulaskuri lannoitus- ja suometsänhoitotöihin on koneurakoitsijan työkalu konekustannusten ja -työn hinnoittelun arvioimiseen. Esimerkkilaskelmista löytyy kunnostusojitukseen soveltuvia kaivureita sekä lannoitustyöhön metsä- ja maataloustraktoreita lannoitteen levittimineen. Laskelmien lähtöarvoja voi muokata vastaamaan yrittäjän omaa liiketoimintaa. Laskuri on selainpohjainen, perustuu TTS-Kone-laskuriin ja edellyttää maksuttoman käyttäjätunnuksen luomisen. Ilmoittaudu 15.1.2020 pidettävään käyttökoulutuswebinaariin täältä.
  • Laadukkaan suunnittelun ja toteuttamisen ohjeet on kaksiosainen itseopiskelumateriaali metsäteiden suunnitteluun ja rakentamiseen. Verkkokurssille kirjaudutaan tunnuksilla, jotka voi luoda itse rekistöröitymällä palveluun. Opintokurssit on suunnattu uusille ja nykykyisille palveluntuottajille, tiekunnille sekä opetusmateriaaliksi. Materiaaleina on kaksi verkon kautta suoritettavaa kurssia, joiden lopuksi voi suorittaa aiheeseen liittyvän tentin. Lisäksi on laadittu erillinen kurssi pudotuspainomittauksen käytöstä metsäteiden rakentamisessa ja perusparantamisessa.
  •  Asiakaslähtöisyys metsäpalveluiden kehittämisessä -työkirjassa (pdf) pureudutaan palvelun kehittämiseen viime aikoina nousussa olevaa palvelumuotoiluajattelua hyödyntäen. Työkirja on kehitetty yhteistyössä Palvelupolkuja Oy:n kanssa, ja sen avulla toimija voi lähteä kehittämään systemaattisesti uusia liiketoimintamalleja. Työkirja soveltuu hyvin itseopiskeluun, ja lisäksi sitä tullaan käyttämään jatkossa TTS Työtehoseuran teemaan liittyvillä kursseilla opetusmateriaalina.

.