Siirry pääsisältöön

Metsitystuen hakeminen

Palvelu

Metsitystuki on tarkoitettu metsänkasvatukseen sopivien puuttomien kohteiden eli niin sanottujen joutoalueiden metsittämiseen. Tukea voi saada yksityinen maanomistaja alueelle, joka ei ole maatalouden maata eikä metsämaata.

Hae tukea ennen töiden aloittamista. Aloita työt vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt hakemuksen ja toteuttamissuunnitelman. Rahoitusta myönnetään vain hakemuksille, jotka täyttävät ehdot.

Tuki myönnetään pinta-alan mukaan. Metsäkeskus maksaa tuen, kun perustamistoimenpiteet on tehty loppuun ja toteutusilmoitus toimitettu Metsäkeskukseen.

Myönnettävä tuki on niin sanottua de minimis -tukea. De minimis -tuella tarkoitetaan vähämerkityksellistä julkista tukea, jonka määrä on enintään 200 000 euroa tuen saajaa kohden kahden edellisen verovuoden aikajaksolla. Metsitystukea haettaessa hakija on velvollinen ilmoittamaan de minimis -tuet, jotka hän on saanut aiemmin.

Tukea kustannuksiin ja ylläpitoon

Metsitystuki muodostuu kahdesta osasta . Ne ovat

 1. kustannuskorvaus ja
 2. hoitopalkkio.

Kustannuskorvaus korvaa taimikon perustamisesta koituneita kustannuksia. Niitä ovat heinäntorjunta, maanmuokkaus, metsityslannoitus, lievästi vesoittuneilla alueilla vesojen raivaaminen ja istutus tai kylvö.

Kustannuskorvauksen määrä riippuu maapohjasta:

 • Turvepohjaisilla mailla tuki on 2000 euroa/hehtaari istututukseen.
 • Kivennäismailla tuki on 1500 euroa/hehtaari istutukseen ja kylvöön. Kivennäismailla tuki on 1800 euroa/hehtaari, jos istutetaan vähintään 25 prosenttia pääpuulajin vähimmäiskasvatustiheydestä jaloja lehtipuita tai tervaleppää. 
 • Entisillä turvetuotantoalueilla tuki on 1000 euroa/hehtaari kylvöön tai 1500 euroa/hehtaari istutukseen.

Hoitopalkkio korvaa kustannuksia, joita aiheutuu taimikon jatkokehityksen varmistamisesta. Niitä ovat täydennysistutus, lannoitus, heinääminen ja taimikon perkaus.

Kohteille maksetaan hoitopalkkio kahdessa erässä. Kumpikin maksuerä on 450 euroa. Ensimmäinen erä maksetaan kahden vuoden ja toinen kahdeksan vuoden kuluttua siitä, kun metsityksen perustamistyöt on tehty loppuun.

Hoitopalkkion maksaminen edellyttää, että taimikko on hoidettu asianmukaisesti.

Metsitystukea on jaossa vuosittain rajallinen määrä. Tuen myöntää Metsäkeskus.

Tukea metsitykseen voidaan myöntää, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Alue ei ole maatalouden maata eikä metsämaata.
 • Alue on yhtenäinen, vähintään 0,5 hehtaarin suuruinen ja keskimäärin vähintään 20 metriä leveä. 
 • Alue on luontaisesti ja vesitaloudeltaan metsänkasvatukseen sopiva. 
 • Alueella ei ole aloitettu metsityksen toimenpiteitä ennen metsitystuen hakemuksesta tehtyä päätöstä. 
 • Saman alueen metsittämiseksi ei ole myönnetty aiemmin rahoitusta, eikä alueen metsittämiseen haeta samanaikaisesti muuta julkista tai yksityistä rahoitusta.
 • Kaavamerkinnät tai -määräykset, luonnon monimuotoisuuteen liittyvät seikat ja maisemansuojelu eivät estä metsitystä. 
 • Vesitalous on alueella kunnossa tai se kunnostetaan metsittämisen yhteydessä.

Alueille, jotka ovat jääneet maatalouskäytön ulkopuolelle, voi hakea metsitystukea, jos niille ei ole haettu maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen. Tukea voi kuitenkin saada myös ennen metsitystuen hakemista viljelykäytöstä poistetulle alueelle, jolle on haettu maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen, silloin kun

 • alueen viljelykunto on heikko
 • alueen koko on enintään 1 hehtaari
 • alue rajoittuu kokonaisuudessaan tai pääosin metsämaahan
 • alueella on puuvartisten kasvien taimia, suokasvillisuutta tai muuta vastaavaa kasvillisuutta.

Tukea ei voi saada sellaiseen kohteeseen, jolla kasvaa puustoa vain vähän tai jolla puuston arvo on vähäinen. Tukea ei voida saada myöskään alueille, joilla on merkittäviä ympäristö- ja luontoarvoja.

Metsitetyillä kohteilla on hoito- ja kunnossapitovelvoite.

Metsitystuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen. Yksityisellä maanomistajalla tarkoitetaan:

 • luonnollista henkilöä
 • maanvuokraoikeuden, testamenttiin perustuvan käyttöoikeuden, lesken hallintaoikeuden, eläkeoikeuden tai muun vastaavan oikeuden haltijaa, jos haltija on luonnollinen henkilö
 • yhteisöä, yhteenliittymää ja kuolinpesää, jonka yhtiömiehenä, jäsenenä tai osakkaana on vain luonnollisia henkilöitä ja jossa yhteisön ja yhteenliittymän pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen
 • säätiötä, jonka toiminnasta pääosan muodostaa maatila- tai metsätalouden harjoittaminen
 • yhteismetsän osakaskuntaa ja yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitetun yhteisen alueen osakaskuntaa, jonka osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa.

Hae metsitystukea toimittamalla hakemus ja toteuttamissuunnitelma Metsäkeskukseen ennen töiden aloitusta.

Suosittelemme, että täytät hakemuksen sähköisesti metsitystuen hakupalvelussa. Voit hakea metsitystukea myös lomakkeella.

Voit hakea tukea myös tulostamalla lomakkeen Metsäkeskuksen verkkopalvelusta. Allekirjoita hakulomake. Toimita lomake Metsäkeskukseen turvapostilla. Kirjoita turvapostiviestin otsikoksi:

Metsitystuki, hakemus, hakijan nimi

Voit toimittaa hakemuksen myös Metsäkeskuksen Lahden toimistoon.

Aloita metsitystoimenpiteet vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt hakemuksen.

Tee toteutusilmoitus töiden jälkeen

Tee töiden toteuttamisen jälkeen toteutusilmoitus Metsäkeskukseen määräajassa. Määräaika löytyy rahoituspäätöksestä.

Tee toteutusilmoitus metsitystuen hakupalvelussa tai lomakkeella. Jos käytät lomaketta, toimita se Metsäkeskukseen turvapostilla "Metsätalouden tuen ja hirvieläinvahinkojen ilmoitukset". Kirjoita turvapostiviestin otsikoksi:

Metsitystuki, toteutusilmoitus, päätöksen numero


Asioi palvelussa

Verkkoasiointi

Turvapostin välityksellä lähetät metsätalouden tukihakemuksia, hirvieläinvahinkojen vahinkoilmoituksia ja liitteitä tietoturvallisesti Metsäkeskukseen.

Metsätalouden tukiin liittyvät hakemukset ja liitetiedostot sisältävät henkilötietoja tai pankkitilitietoja, jotka on tarpeen suojata. Turvaposti on tietoturvallinen tapa lähettää sähköpostia.

Näin lähetät turvapostia
1. Avaa turvapostin lähetyslomake kohdasta Siirry verkkoasiointiin.
2. Kirjoita oma sähköpostiosoitteesi kohtaan Lähettäjän sähköpostiosoite.
3. Syötä otsikko ja kirjoita viestisi kohtaan Viesti.
4. Jos haluat lähettää liitetiedostoja, valitse Liitteet.
5. Valitse "Lähetä kopio Turvapostista omaan sähköpostiini", jos haluat itsellesi kopion lähettämästäsi viestistä.
6. Paina lähetä. Viestisi ei kuitenkaan vielä lähde vastaanottajalle. Vahvista vielä lähetys kohdan 7 ohjeen mukaisesti.
7. Avaa oma sähköpostisi ja viimeistele turvapostin lähetys. Sähköpostiisi on saapunut viesti. Avaa se ja paina linkistä. Vasta nyt viestisi lähtee vastaanottajalle. Jos viestiä ei löydy sähköpostisi saapuneet-kansiosta, tarkista myös roskapostikansio. Jos et vahvista lähetystä oman sähköpostisi kautta, viestiäsi ei toimiteta vastaanottajalle.

Siirry verkkoasiointiin

Yhteystiedot

Metsäkeskuksen asiakastuki
Paikallisverkkomaksu tai matkapuhelumaksu, tarkista hinta omalta operaattoriltasi.

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden

Metsitystuen hakupalvelussa voit hakea metsitystukea. Hae tukea ennen töiden aloittamista.

Metsitystuki on tarkoitettu metsänkasvatukseen sopivien puuttomien kohteiden eli niin sanottujen joutoalueiden metsittämiseen. Tukea voi saada yksityinen maanomistaja alueelle, joka ei ole maatalouden maata eikä metsämaata.

Siirry verkkoasiointiin

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden

Lomakkeet

Tällä lomakkeella voit hakea metsitystukea. Voit hakea metsitystukea myös sähköisesti metsitystuen hakupalvelussa.

Metsitystuki on tarkoitettu metsänkasvatukseen sopivien puuttomien kohteiden eli niin sanottujen joutoalueiden metsittämiseen. Tukea voi saada yksityinen maanomistaja alueelle, joka ei ole maatalouden maata eikä metsämaata.

Hae tukea ennen töiden aloittamista. Aloita työt vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt hakemuksen ja toteuttamissuunnitelman.

Lomakkeen toimitustiedot

Toimita lomake Metsäkeskukseen turvapostilla. Voit toimittaa hakemuksen myös Metsäkeskuksen Lahden toimistoon.
Päivitetty

Kun haet metsitystukea, tämä liite tarvitaan, jos tuen hakijoita on useampi. Liite tarvitaan esimerkiksi silloin, jos vain osa verotusyhtymän osakkaista hakee tukea.

Varsinaisella hakulomakkeella ilmoitetaan päähakijan yhteys- ja henkilötiedot ja tällä liitteellä muiden hakijoiden yhteys- ja henkilötiedot sekä hakijoille myönnetyt niin sanotut "de minimis" -tuet.

Lomakkeen toimitustiedot

Toimita lomake Metsäkeskukseen turvapostilla tai lähetä se Lahden toimistoon.
Päivitetty

Valtakirjalla voit valtuuttaa jonkun muun henkilön edustamaan itseäsi kun haet metsitystukea.

Lomakkeen toimitustiedot

Lähetä valtakirja Metsäkeskukseen turvapostilla "metsätalouden tuet ja hirvieläinvahinkojen ilmoitukset" tai Lahden toimistoon.
Päivitetty

Metsitystuki on tarkoitettu metsänkasvatukseen sopivien puuttomien kohteiden eli niin sanottujen joutoalueiden metsittämiseen. Tukea voi saada yksityinen maanomistaja alueelle, joka ei ole maatalouden maata eikä metsämaata.

Lomakkeen toimitustiedot

Toimita lomake Metsäkeskukseen turvapostilla. Voit toimittaa hakemuksen myös Metsäkeskuksen Lahden toimistoon.
Päivitetty

Liite tarvitaan, jos tuensaajia on useampi, esimerkiksi puolisot yhdessä tai jos vain osa verotusyhtymän osakkaista hakee tukea.

Varsinaisella toteutusilmoituslomakkeella ilmoitetaan päähakijan yhteys- ja henkilötiedot. Tällä liitteellä ilmoitetaan muiden tuensaajien yhteys- ja henkilötiedot.

Lomakkeen toimitustiedot

Toimita lomake Metsäkeskukseen turvapostilla tai lähetä se Lahden toimistoon.
Päivitetty

Puhelinasiointi

Metsäkeskuksen asiakastuki palvelee metsänomistajia ja metsäalan toimijoita.

Yhteystiedot

Puhelu maksaa paikallisverkkomaksun (pvm) tai matkapuhelinmaksun (mpm). Tarkista hinta omalta operaattoriltasi.

Palveluajat

Maanantai: 08:00 - 18:00
Tiistai: 08:00 - 18:00
Keskiviikko: 08:00 - 16:00
Torstai: 08:00 - 16:00
Perjantai: 08:00 - 16:00
Päivitetty