Siirry pääsisältöön

Vaihtelevan levyiset suojakaistat rantametsiin

Hankkeen rahoittajat

Rantametsät ovat arvokkaita ja monimuotoisia vaihettumisvyöhykkeitä. Rantametsillä on myös merkittäviä maisema- ja virkistysarvoja. Rantametsien käsittelyllä on erityinen merkitys metsätalouden vesiensuojelussa, koska metsänkäsittelytoimenpiteiden aiheuttaman vesistökuormituksen riski kasvaa toimittaessa vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä.  

Vesistöjen ja pienvesien rannoille suositellaan jättämään metsänkäsittelyn yhteydessä vaihtelevan levyinen suojakaista, jonka avulla voidaan turvata rantametsien ominaispiirteiden säilymistä sekä vähentää metsänkäsittelyn aiheuttamaa vesistökuormitusta. Suojakaista toimii pintavalutusalueena ja pidättää yläpuoliselta alueelta tulevaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Rantametsistä tulevaa vesistökuormitusta voidaan vähentää tehokkaasti rajaamalla kivennäismailla rantojen suojakaistat vaihtelevan levyisiksi kiintoainekuormituspotentiaalin perusteella. 

Hankkeen toteuttaa Suomen metsäkeskus. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2020–31.12.2022. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. 

Hankkeen tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena on kehittää vaihtelevan levyiset suojakaistat rantametsiin -tietotuote, jonka hanke julkaisee tarinakarttana sekä opastaa sen käytössä. Hankkeessa kehitetään laskentatyökalu, jolla voidaan laskea kiintoainekuormitukseen perustuvia vaihtelevan levyisiä suojakaistarajauksia kivennäismaiden rantametsäkuvioille.

Hankkeessa on tavoitteena laskea ja julkaista vähintään kaksi erilaista vaihtelevan levyistä suojakaistarajausta Etelä-Savon alueen kivennäismaiden rantametsien uudistamiskuvioille. Laskennallisten suojakaistarajausten avulla on tavoitteena tehostaa metsätalouden vesiensuojelua ja rajata vesistöjen suojakaistat suositusten mukaan vaihtelevan levyisiksi. Hankkeen perimmäisenä tavoitteena on vähentää metsätalouden aiheuttamaa vesistöjen hajakuormitusta ja edistää vesistöjen hyvä tilan säilymistä. 

Hankkeen keskeiset toimenpiteet 

  • Suojakaistarajausten laskentaan tarkoitetun laskentatyökalun kehittäminen ja testaaminen. 
  • Vaihtelevan levyisten suojakaistarajausten laskeminen kivennäismaiden uudistamiskuvioille Etelä-Savon alueelle. 
  • Laskennallisten suojakaistarajausten julkaiseminen metsäalan toimijoiden ja metsänomistajien käyttöön tarinakartan muodossa. 
  • Laskennallisten suojakaistarajausten käytön ohjeistus. 
  • Hankkeessa kehitettävät menetelmät koulutetaan eteläsavolaisille metsäalan toimijoille ja vesienhoidon asiantuntijoille Monipuolisuutta rantametsien käsittelyyn Etelä-Savossa -koulutushankkeessa.  

Hankkeen materiaalit 

Toiminta-alue
Etelä-Savo

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo

Lisätietoja