Siirry pääsisältöön

Nopeaa kasvua maakunnan biotalouteen digitaalisuudesta – NOMADI

Hankkeen rahoittajat

Euroopan unionin aluekehitysrahaston logo
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo

Nopeaa kasvua maakunnan biotalouteen digitaalisuudesta (NOMADI) -hankkeella vastataan tarpeisiin lisätä metsäpalveluliiketoimintaa ja vihreän biotalouden startupeja sekä tarpeeseen vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin Suomessa ja maailmalla.

Pohjois-Karjalassa on metsäalalla noin 300 pk-yritystä, joilla on metsäpalveluliiketoiminnassa kasvun mahdollisuudet. Metsäpalveluita markkinoidaan perinteisesti myymällä puuntuotannon varmistavaa palvelua. Voisiko markkinoida ilmastoviisasta luonnon tai omaisuuden hoitoa? Kokeeko metsänomistaja metsänsä esimerkiksi asunto-omaisuuden jälkeen merkittävänä sijoituskohteena, ovatko monimuotoisuus, virkistys- ja monikäytön tavoitteet ensisijaisia, tai kokeeko hän haluavansa vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen? 

Hankkeessa kehitetään uusia konsepteja metsäpalvelumarkkinoille kysynnän lisäämiseksi sekä siihen vastaamiseksi. Tämä toteutetaan hyödyntämällä jo valmiina olevia teknologioita. 

Koronatilanne luo mahdollisuuden uudistaa metsänhoitotöiden markkinointia: potentiaaliset asiakkaat ovat ottaneet digitaaliset välineet haltuun. Ilmastonmuutosta voidaan hyödyntää metsänhoitotöiden markkinoinnissa: on syntynyt yksilöllisiä tarpeita vastata ilmastonmuutokseen ja metsänhoitotöillä voidaan vastata tähän tarpeeseen. Korona on myös luonut keinon edistää olemassa olevan teknologian vientiä kustannustehokkaasti virtuaalityökaluin. Nopeaa kasvua haetaankin kolmella tasolla:  

1) Kehitetään uusia markkinointi- ja toimintakonsepteja olemassa olevaan teknologiaan nojaten soveltamalla niitä nykyiseen tilanteeseen. Tuetaan uusien digitaalisten ratkaisujen syntymistä metsätalouden digitalisaation ”aukkokohtiin”. Nostetaan esille ilmastoargumentit, joilla metsähoitotöitä voidaan perustella. Lisäksi luodaan uusia konsepteja ns. etämetsänhoidon kehittämiseksi.  

2) Tuetaan innovaatioiden skaalausta ja biotalousstartupien syntyä. Hankkeessa tuetaan yritysten kiinnittymistä Business Joensuun fasilitoimaan kansainväliseen yrityskiihdyttämöön, ja siinä voidaan myös perustaa kiihdyttämöön liittyvä sparrausryhmä hankkeen kohdeyrityksille. Lisäksi hankkeessa tuetaan kiinnostuneiden yritysten liittymistä EFI:n fasilitoimaan Bioregions-verkostoon, jossa vahvistetaan eurooppalaisten alueiden välistä biotalousyhteistyötä. Lisäksi integroidaan kansainväliset opiskelijat nykyistä paremmin Pohjois-Karjalan alueen biotalouden yritysten toimintaan.  

3) Edistetään olemassa olevan teknologian ja osaamisen vientiä keskittyen ilmastoratkaisuihin. Tehdään suomalaista ilmastokestävän metsänhoidon mallia tunnetuksi kohdemarkkinoilla metsäosaamisen ja -teknologian viennin yhteistyömallin mukaisesti. Osallistutaan digitaalisen showroomin rakentamiseen. 

Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeen materiaalit

Hankkeen matkaraportit 

Toiminta-alue
Pohjois-Karjala

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton logo
Luonnonvarakeskuksen logo
European Forest Institute EFIn logo

Lisätietoja