Skip to main content

Freshabit LIFE IP

Hankkeen rahoittajat

Natura 2000 logo
EU Life logo

Freshabit LIFE IP -hankkeessa edistetään vesiperinnön hyväksi tehtävää yhteistyötä eri sektorien välillä ja yhdistetään rakentavalla tavalla vesien- ja muun luonnonsuojelu sekä metsätalouden ja maaseudun kehittäminen. Tavoitteena on luoda hyviä käytäntöjä ja pysyviä uusia yhteistyöverkostoja. 

Hankkeen päätavoite on parantaa Natura 2000 -vesistöalueiden tilaa ja monimuotoisuutta. Tavoitteeseen pyritään rakentamalla muun muassa kosteikkoja, pintavalutuskenttiä ja erilaisia patorakenteita, jotka vähentävät vesistöihin päätyvää kuormitusta. Lisäksi kunnostetaan puroja, elvytetään kuihtuvia jokihelmisimpukkakantoja sekä rakennetaan kalateitä. 

Freshabit LIFE IP -hanke kestää 1.1.2016–30.9.2022, ja sitä koordinoi Metsähallituksen Luontopalvelut.  

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä. 

Katso hankkeen tuottamat materiaalit ja esitykset hankkeen materiaalisivulta.

Suomen metsäkeskuksen toiminta Freshabit LIFE IP -hankkeessa 

Metsäkeskus osallistuu valuma-aluesuunnittelun sekä metsätalouden vesistökuormituksen mallintamistyökalujen kehittämistyöhön. Mallintamistyökaluilla voidaan tunnistaa ne alueet, joissa vesiensuojelun tehostamisella saavutetaan suurin hyöty. Metsäkeskus tuottaa myös metsänomistajille ja toimijoille tietoa, jota hyödyntämällä tulevaisuudessa tehtävät hakkuu- ja hoitotyöt voidaan tehdä vesiensuojelunäkökohdat entistä paremmin huomioiden. Tämä tieto tukee muun muassa vaihtelevan levyisten suojakaistojen suunnittelua sekä kunnostusojituskohteiden kannattavuuden tarkempaa arviointia. 

Metsäkeskus laatii hankkeen kohdealueille valuma-aluekohtaisia metsätalouden vesiensuojelusuunnitelmia sekä vastaa suunnitelmien toteuttamisesta yhteistyössä hankkeen muiden toimijoiden kanssa. Metsäkeskuksen tekemään suunnitteluun sisältyy pienvesiin liittyvien arvokkaiden elinympäristöjen kartoittaminen ja niiden hoidon ja käytön suunnittelu. 

Hankkeen kohdealueet 

Katso kohdealueet kartalla. 

Yhteistyötahot 

Yhteistyö muiden hankkeiden kanssa 

Freshabit LIFE IP -hanke tekee yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa, jotka tukevat tai täydentävät hankkeen tavoitteita. Suomen metsäkeskus on mukana seuraavissa Freshabit LIFE IP -hankkeeseen integroiduissa hankkeissa, joissa muun muassa jalkautetaan Freshabitissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä tai vesiensuojelutyökaluja. 

Toiminta-alue
Valtakunnallinen

Hankkeen toteuttajat

Lisätietoja