Siirry pääsisältöön

Yksityiset metsänomistajat metsänomistuksen sijainnin mukaan

Yksityiset metsänomistajat – metsänomistuksen sijainnin mukainen tarkastelu -tietotuotteeseen on koottu metsänomistuksen sijaintiin perustuvaa alueellista tilastotietoa yksityisistä metsänomistuksista ja metsänomistajista. Tarkastelun alueellisen tason muodostavat tietyssä maakunnassa tai kunnassa sijaitsevat metsänomistukset ja tiedot niitä omistavista henkilöistä. Tarkastelussa ei oteta huomioon metsänomistajan asuinpaikkakuntaa.

Tietotuotteessa ovat mukana yksityishenkilöt, joilla on omistussuhde vähintään yhteen metsäkiinteistöön tietyn maakunnan tai kunnan alueella (=metsänomistus). Metsäkiinteistöksi määritellään kiinteistö, jonka metsätalousmaan pinta-ala Metsäkeskuksen metsämaskin mukaan on vähintään 0,5 hehtaaria. Metsämaski on Metsäkeskuksen ylläpitämä, koko Suomen kattava tausta-aineisto metsätalouden käytössä olevasta maasta.

Omistusten tunnuslukujen laskenta

Metsien yhteisomistus Suomessa on hyvin yleistä. Tässä tietotuotteessa yhden metsänomistajan kokonaisomistukseen on laskettu kaikki tilat, jotka henkilö omistaa yksin tai yhdessä muiden metsänomistajien kanssa tietyn maakunnan tai kunnan alueelta. Yhteisesti omistettujen tilojen pinta-alat kertautuvat jokaiselle omistajalle, koska omistusosuuksia ei tässä tarkastelussa oteta huomioon. Tämä näkyy metsänomistuksen keskipinta-ala ja mediaanipinta-ala -sarakkeilla.

Esimerkki: Henkilöt A ja B omistavat puoliksi 400 hehtaarin metsäkokonaisuuden. Omistajien lukumäärässä molemmat henkilöt ovat mukana sen maakunnan tai kunnan alueella, joissa heillä on metsäkiinteistöjä, samoin keski-iän ja mediaani-iän laskennassa. Jos henkilöiden A ja B omistuksesta 200 hehtaaria sijaitsee Satakunnan Eurajoella, keskipinta-alan ja mediaanipinta-alan laskennassa henkilöt A ja B ovat molemmat mukana 200 hehtaarilla Satakunnan ja Eurajoen luvuissa.

Tietotuotteessa ei ole mukana kuolinpesien tai yhteismetsien osakkaita, joista Metsäkeskuksella ei ole omistajakohtaista tietoa. Jos esimerkiksi kuolinpesän tai yhteismetsän osakas omistaa metsää myös muulla tavoin, ovat hänen tietonsa tältä osin mukana tarkastelussa.

Metsätalousmaata omistavia kuolinpesiä on noin 70 000. Puhtaiden kuolinpesäomistusten lisäksi kuolinpesä voi olla mukana yhteisomistuksessa yhtenä omistajana. Kuolinpesien omistuksessa on noin 1,2 miljoonaa hehtaaria metsätalousmaata. Yhteismetsiä on noin 540 ja niiden omistuksessa on noin 747 000 hehtaaria metsätalousmaata.

Tilasto päivittyy taustajärjestelmien tietojen ajantasaistusten mukaan. Julkaistut tiedot voivat erota jonkin verran esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen julkaisemista tiedoista. Erot voivat johtua esimerkiksi siitä, että tarkasteluihin rajattu joukko tai tietolähteet poikkeavat muista tarkasteluista. Lisäksi tarkastelujen näkökulmat voivat olla erilaisia.

Metsää omistavat yksityishenkilöt 

Nämä tiedot löydät raportista

Tietotuote koostuu neljästä eri raporttivälilehdestä. Pääsivulla esitetään metsänomistajien lukumäärät, metsänomistajien iän keskiarvot ja mediaanit sekä metsänomistuksen metsätalousmaan pinta-alat ja mediaanit maakunta- ja kuntatasoilla. Tässä tietotuotteessa huomioitavaa on, että yksi henkilö voi kertautua eri alueilla sijaitsevien metsänomistusten vuoksi. Esimerkiksi jos henkilö omistaa metsäkiinteistöjä Joensuun ja Ilomantsin alueelta, hän esiintyy metsänomistajien lukumäärässä molempien kuntien kohdalla, mutta maakuntatason luvuissa kyseinen henkilö esiintyy vain kerran. Vastaavasti jos henkilö omistaa metsäkiinteistöjä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella, hän esiintyy molempien maakuntien luvussa, mutta yhteensä-rivillä vain kerran.

Toisella välilehdellä metsänomistajien lukumäärät ja keskiarvot ikä- ja pinta-alatiedoille esitetään maakunnittaisten karttaesitysten avulla. Välilehdillä kolme ja neljä esitetään metsänomistajien keski-ikä ja keskipinta-ala metsänomistuksen sijaintimaakunnan ja sukupuolen mukaan pylväskuvaajien avulla.

Yksityishenkilöitä, joilla on omistussuhde vähintään yhteen 0,5 hehtaarin metsäkiinteistöön on Suomessa runsas 570 000. Eniten metsänomistajia on Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa, Pohjois-Savossa, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla sijaitsevilla metsänomistuksilla. Vähiten omistajia on puolestaan Keski-Pohjanmaan, Kymenlaakson ja Kanta-Hämeen metsänomistuksilla. Tässä tietotuotteessa ei ole esitetty tietoja Ahvenanmaalla sijaitsevien metsien omistuksesta. 

Metsänomistuksen keskipinta-alat ovat suurimmat Lapissa, Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kun tarkastellaan Lapin maakunnan alueella sijaitsevia yksityismetsiä, niin metsänomistajia on näillä metsillä noin 50 000 ja metsänomistuksen keskipinta-ala on noin 61 hehtaaria. Vastaavasti Uudellamaalla sijaitsevilla metsillä on omistajia kaikkiaan noin 39 000 ja metsänomistuksen keskipinta-ala on noin 14 hehtaaria. Lapissa sijaitsevien metsien osalta miesten metsäomistuksen keskipinta-ala noin 67 hehtaaria ja naisten noin 52 hehtaaria. Vastaavasti Uudellamaalla miesten metsäomistuksen keskipinta-ala on noin 16 hehtaaria ja naisten noin 11 hehtaaria. 

Tarkastelemalla metsänomistuksen keskipinta-alaa ja mediaanipinta-alaa Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Lapissa sijaitsevat omistukset painottuvat lukumäärältään voimakkaimmin pieniin omistuksiin. Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Karjalassa, Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa, Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa omistukset eivät painotu pieniin omistuksiin yhtä voimakkaasti.