Siirry pääsisältöön

Suurten petolintujen pesäpuita turvataan uudella menettelyllä

Toimijatiedote - 01.06.2022 09:00

Suuret petolinnut, eli maakotka, merikotka ja kalasääski, ovat pesimä- ja pienpoikasaikaan herkkiä häiriölle. Kesäkuusta alkaen tieto isojen petolintujen pesistä kulkee entistä paremmin hakkuita suunnitteleville maanomistajille ja metsätoimijoille sekä viranomaisten välillä.

Suuren petolinnun pesäpuu on aina rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla, jos pesä on säännöllisessä käytössä ja selvästi nähtävissä. Lisäksi PEFC- ja FSC-metsäsertifioinneissa edellytetään suurten petolintujen huomioimista riittävällä tavalla. 

Kesäkuusta lähtien Metsäkeskus ilmoittaa maanomistajalle, metsänkäyttöilmoituksen laatijalle, hakkuuoikeuden haltijalle ja ELY-keskukselle, jos suuren petolinnun pesäpuun välittömään läheisyyteen on suunniteltu metsänhakkuita.  

– Petolintuja koskeva suojelu ja velvoitteet eivät ole muuttuneet, vaan nyt tieto pesäpuista kulkee paremmin maanomistajille ja metsäammattilaisille. Käyttöön otettavalla ilmoitusmenettelyllä voimme välttää tilanteet, joissa pesiä tuhoutuu tiedonpuutteen vuoksi, kertoo johtava luontotiedon asiantuntija Miia Saarimaa Suomen metsäkeskuksesta. 

Metsäkeskuksella on tärkeä rooli pesäpuiden suojelussa. Metsäkeskus saa metsänkäyttöilmoituksista tiedon suunnitelluista hakkuista ja tiedossa ovat myös petolintujen pesäpuut.   

– Valvomme metsänkäyttöilmoituksia ja samalla meillä on nyt mahdollisuus kiinnittää huomiota metsätalouden toimenpiteisiin pesäpuiden läheisyydessä yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa, Saarimaa jatkaa. 

Koska petolinnut ovat rauhoitettuja, ovat tarkat tiedot pesien esiintymispaikoista julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä.  Petolintujen pesiä koskeva tieto ei siis ole automaattisesti kaikkien saatavilla. 

Ohjeistusta metsänkäsittelyyn pesien läheisyydessä 

Sääksisäätiön merikotkatyöryhmä, Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ELY-keskukset, Metsähallitus ja Suomen metsäkeskus ovat laatineet yhteistyössä ohjeistuksen petolintujen pesäpuiden huomioimiseen metsänkäsittelyn yhteydessä. Ohjeistuksessa on määritelty pesimäajat, jolloin laji on erityisen arka häiriölle.  

– Ohjeistus koskee kaikkia metsätaloustoimenpiteitä suurten petolintujen pesän läheisyydessä, eli esimerkiksi hakkuita, puutavaran kuljetusta, istutusta, taimikon hoitoa ja ojien kunnostusta. Myös melu tai kauempana tapahtuva toiminta paikalla, josta on näköyhteys pesälle, voi aiheuttaa pesinnän keskeytymisen. Ohjeita noudattamalla arvioidaan, että luonnonsuojelulain rauhoitussäännökset tulevat huomioitua, kertoo luonnonsuojeluyksikön päällikkö Leena Rinkineva-Kantola Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. 

Kun tiedossa oleva pesä on alle 500 metrin etäisyydellä metsänkäyttöilmoituksen alueesta, lähettää Metsäkeskus tämän ohjeen maanomistajalle, ilmoituksen laatijalle ja hakkuuoikeuden haltijalle.  

– Jos petolinnun pesä on alle 50 metrin etäisyydellä metsänkäyttöilmoituksen alueesta, lähettää Metsäkeskus tiedot pesästä ja metsänkäyttöilmoituksesta myös alueelliselle ELY-keskukselle, joka antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän ohjeen soveltamisessa kunkin pesän lähellä. Ennen hakkuun aloittamista tulee odottaa ELY-keskuksen tarkempia ohjeita, Saarimaa tarkentaa. 

Metsänomistaja voi myös metsäsuunnittelun yhteydessä päättää jättää jonkun tietyn alueen kokonaan hakkuiden ulkopuolelle. 
Alueellinen ELY-keskus tutkii laji- ja tapauskohtaisesti kunkin alueen suojelumahdollisuudet. Mikäli pesäpuun välittömässä läheisyydessä sijaitsee metsälain 10 pykälän erityisen tärkeä elinympäristö, voi maanomistaja tiedustella Metsäkeskuksesta mahdollisuutta ympäristötukisopimukseen.  

Huomioi suuret petolinnut metsätöissä 

Suuret petolinnut ovat erityisen arkoja häiriölle pesimäaikoina: 

  • Kalasääsken pesimäaika on Etelä- ja Keski-Suomessa 1.4.–15.9. ja Pohjois-Suomessa (Kainuu, Koillismaa ja Lappi) 15.4.–15.9. 
  • Merikotkan pesimäaika on Etelä- ja Keski-Suomessa 1.2.–31.7 ja Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa 15.2.–15.8.  
  • Maakotkan pesimäaika on Etelä-Suomessa 1.2.–31.7. ja Pohjois-Suomessa (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi) 15.2.–31.7.  
  • Puustoa ei tule käsitellä 50 metrin säteellä pesäpuusta eikä metsänkäsittelyä tule tehdä lajin pesinnän kannalta herkkään aikaan. 

Lisätietoja:  
Miia Saarimaa 
johtava luontotiedon asiantuntija 
Suomen metsäkeskus 
p. 050 410 8559 
miia.saarimaaatmetsakeskus.fi 

Leena Rinkineva-Kantola 
luonnonsuojeluyksikön päällikkö 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
p. 029 502 7920 
leena.rinkineva-kantolaately-keskus.fi

Metsien inventoinnit käynnistyvät 21 alueella eri puolilla Suomea  Toimijatiedote - 31.05.2022 09:00
Linjahakkuiden metsänkäyttöilmoituksiin tarkentavia ohjeita Toimijatiedote - 02.06.2022 09:00