Skip to main content
Toimijatiedote - 23.04.2021 09:00

Ota ympäristötukihakemuksen laadinta osaksi palvelutarjontaa

Kevään edetessä käynnistyy metsänhoitotöiden ja hakkuiden suunnittelu maastossa. Samassa yhteydessä on luontevaa ottaa keskusteluun maanomistajan kanssa luontokohteiden turvaaminen ja arvioida ympäristötuen hakemisen edellytyksiä. Ympäristötukihakemuksen valmistelu voi avata toimijalle mahdollisuuden tarjota myös muita metsäpalveluja asiakkaalle.

Toimijoilla on tärkeä rooli metsänomistajien avustamisessa   

Viime vuosina yhä useammat toimijat ovat auttaneet metsänomistajia ympäristötukihakemusten valmistelussa. Toimijat voivat avustaa maanomistajia sekä erääntyvien sopimusten että uusien ympäristötukihakemusten valmistelussa. Työhön tarvitaan lisää toimijoita, koska ympäristötukeen sopivia kohteita ja vapaaehtoisesta suojelusta kiinnostuneita metsänomistajia on runsaasti.   

Ympäristötukea voi hakea metsälain 10 § mukaisiin erityisen tärkeisiin elinympäristöihin ja METSO-ohjelman valintaperusteiden mukaisiin elinympäristöihin. Varoja kohdennetaan elinympäristökohtaisella ohjeistuksella monimuotoisuusarvoiltaan merkittävimpiin ja pääosin puustoisiin elinympäristöihin.   

Tunnista elinympäristöjen luonnonhoitotarpeet  

Ympäristötukea voidaan myöntää myös elinympäristöihin, joissa on tarve tehdä luonnonhoitotoimia niiden luonnontilan palauttamiseksi. Ympäristötukihakemuksen valmistelun yhteydessä toimija voi hakea tukea sekä luonnonhoitotyön suunnitteluun että toteutukseen.   

Elinympäristön hoito- ja kunnostustöitä ovat muun muassa puroon laskevien ojien uudelleenohjaus tai tukkiminen, lähteiden vedenpinnan nostaminen patoamalla, kuusettuvan lehdon hoitoraivaus tai -hakkuu sekä puustoisen suon vesitasapainon palauttaminen ojia tukkimalla.  

Varoja tarjolla ympäristötukeen, luonnonhoitoon ja valmistelukorvauksiin  

Vuodelle 2021 on varattu ympäristötukivaroja 8,3 miljoonaa euroa, eli lähes miljoona euroa enemmän kuin vuonna 2020 käytettiin. Ympäristötukivarat on jaettu maakuntakohtaisesti, mutta edellisvuosien tapaan niitä voidaan ohjata vuoden kuluessa tarpeen mukaan uudelleen.   

Toimijalla on mahdollisuus hakea valmistelussa syntyviin todellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin valmistelukorvausta ympäristötukihakemuksen yhteydessä. Valmistelukorvaus voi olla enintään 20 prosenttia maanomistajalle maksettavasta ympäristötukikorvauksesta.  

Metsäkeskus tarjoaa koulutusta ja materiaalia ympäristötukihakemusten valmisteluun  

Metsäkeskus tukee toimijoiden hakemusvalmistelua tarjoamalla sekä alueellista että valtakunnallista koulutusta. Osallistu valtakunnallisiin webinaareihin:   

  • 4.5.2021 klo 9-11 Elinympäristöjen hoito ja kunnostus ympäristötukihakemuksen valmistelun yhteydessä  
  • 31.8.2021 klo 9-11 Kysy asiantuntijalta ympäristötukihakemuksen laadinnasta  

Ilmoittaudu koulutuksiin Metsäkeskuksen tapahtumakalenterista ja tutustu myös muuhun koulutustarjontaan, joka päivittyy viikoittain.  

Metsäkeskuksen verkkosivuilta löydät lisätietoa tuki- ja rahoitusehdoista , hakemusvalmistelussa tarvittavat lomakkeet sekä ympäristötuen laskentataulukon.  

Lisätietoja:   
valtakunnalliset webinaarit:   
Riitta Raatikainen   
luonnonhoidon johtava asiantuntija   
Suomen metsäkeskus   
p. 050 314 0440  
riitta.raatikainenatmetsakeskus.fi 

alueiden koulutukset ja tiedustelut hakemusvalmistelun opastuksesta: