Siirry pääsisältöön

Metsäalueiden kaavoittaminen vaatii yhteistyötä ja vuorovaikutusta

Mediatiedote - 12.05.2022 12:54

Metsäalan toimijat Varsinais-Suomessa peräänkuuluttavat metsien käyttöä koskevilta kaavamerkinnöiltä yksiselitteisyyttä ja selkeyttä. Tiedonvaihtoa ja yhteistyötä metsäalan ja kaavoittajien välillä tulee tiivistää jatkossa.

Turussa järjestettiin tiistaina 10.5. Varsinais-Suomen ensimmäinen metsäbiotalouteen keskittynyt kaavoitusneuvottelu metsäalan toimijoiden ja kaavoittajien kesken. Tapaamisen keskeisiä keskustelunaiheita olivat kaavamerkintöjen selkeys ja osallistava kaavaprosessi.

Kaavoituksen vaikutukset metsään perustuviin elinkeinoihin tulee arvioida

Metsäalan toimijoiden mukaan metsiä koskevien kaavamääräysten tulee olla selkeitä ja yksiselitteisiä. Selkeät kaavamerkinnät ja -määräykset helpottavat myös kaavoituksen vaikutusten arviointia.

- Muidenkin kuin kaavoituksen asiantuntijoiden tulee ymmärtää, mitä oikeuksia ja velvoitteita merkinnöistä ja määräyksistä seuraa, toteaa Lounais-Suomen elinkeinopäällikkö Minna Rautalin Suomen metsäkeskuksesta.

- Kaavojen vaikutukset talouteen ja elinkeinojen harjoittamiseen tulee aina arvioida. Lisäksi maanomistajia tulee kuulla aina, kun kaavoitustoimenpiteitä kohdennetaan ja suunnitellaan maa- ja metsätalousmaalle, lisää MTK-metsänomistajien kenttäpäällikkö Juho Ikonen Varsinais-Suomesta.

Metsäalan toimijat toivovat myös laajaa osallistamista kaavoitukseen. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen mukaan kaikkien niiden tahojen, joita yleiskaavoitus koskee, tulee saada tieto kaavoitusprosessin käynnistymisestä. Kaavoituksesta laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jolla tiedotetaan mahdollisuuksista osallistua kaavoitukseen. 

Suojelukysymykset herättivät keskustelua

Metsäteollisuus ry:n mukaan kaavoitusta ei tule käyttää ympäristöpolitiikan tai suojelun välineenä. 

- Suojelua voidaan edistää parhaiten vapaaehtoisilla keinoilla, toteaa Metsäteollisuus ry:n metsäasiantuntija Anu Islander. 

Varsinais-Suomen ELY-keskus toi esille, että maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on taloudellisen kestävyyden ohella edistää myös ekologista kestävyyttä. 

- Luontokadon pysäyttämisessä ja luonnonsuojelussa kaavoitus on yksi keskeinen keino, sanoo ELY-keskuksen ylitarkastaja Salli Uljas.

Virkistys- ja luontoarvokaupan mahdollisuudet herättivät kiinnostusta

MTK-metsänomistajat korosti tilaisuudessa Metsäteollisuus ry:n tavoin kaavoituksesta aiheutuvista rajoitteista johtuvien menetysten täysimääräistä korvaamista maanomistajille. MTK esitti, että virkistys-, maisema- ja luontoarvokauppa voisi tulevaisuudessa olla yksi toimiva käytäntö yksityisen maanomistajan ja kunnan välillä monimuotoisuuden säilyttämiseksi esimerkiksi virkistyskäytössä olevilla alueilla. Sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen että Varsinais-Suomen liiton edustajat pitivät asiaa jatkoselvittelyn arvoisena.

Tilaisuus osa Lounais-Suomen metsäohjelman käytännön toteutusta

Kaavoituksen pyöreän pöydän neuvottelun järjesti Suomen metsäkeskus osana Lounais-Suomen metsäohjelman 2021-2025 tavoitteiden käytäntöön viemistä. Tavoitteena on jatkaa yhteistyötä ja vuoropuhelua metsien ja kaavoituksen parissa toimivien kesken myös jatkossa.

Lisätietoja:
Minna Rautalin
elinkeinopäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 050 469 9090

Metsien ensimmäiset harvennushakkuut ovat usein liian voimakkaita Mediatiedote - 06.05.2022 09:00
Yhteismetsäomistuksen kasvu jatkuu Mediatiedote - 13.05.2022 09:00