Skip to main content
Uutinen - 26.03.2021 10:20

Maankäytön suunnittelulla on vaikutusta kirjanpainajien torjuntaan

Laki metsätuhojen torjunnasta velvoittaa tällä hetkellä maanomistajaa huolehtimaan kirjanpainajatorjunnasta alueilla, joilla sovelletaan metsälakia. Ilmaston lämmetessä kirjanpainajien aiheuttamien tuhojen on ennustettu lisääntyvän, ja tämä olisi hyvä huomioida nykyistä laajemmin.

Korkeat havupuut aukean alueen reunalla.

Viime vuosikymmenten aikana kaarnakuoriaistuhot ovat lisääntyneet lämmenneiden kesien ja myrskytuhojen seurauksena etenkin Keski-Euroopassa. Tuhojen laajuutta on lisännyt se, että puustoa ei ole saatu korjattua pois ennen kuin kirjanpainajat ovat päässeet lisääntymään myrskytuhopuissa. Suomen kaltaisilla alueilla, joilla kirjanpainajakannat ovat vielä suhteelliset alhaiset, ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat tehokas keino kaarnakuoriaisten aiheuttamien tuhojen torjunnassa. Merkittävin toimenpide on poistaa vaurioituneet havupuut ja havupuutavara metsästä ennen niihin munitun uuden sukupolven aikuistumista. 

Metsätuhoissa metsällä tarkoitetaan aluetta, johon sovelletaan metsälakia

Metsätieteen aikakausikirjassa 10.2.2021 nostettiin esiin kirjanpainajatuhot suojelualueilla ja niihin liittyvillä kaavojen aluevarauksilla, asiaan liittyvä lainsäädäntö ja mahdolliset haasteet tuhojen levitessä. Teksti pohjautui Itä-Suomen yliopistossa tehtyyn lainopilliseen työhön, jossa asiaa käsiteltiin tarkemmin.

Maankäytön suunnittelu vaikuttaa metsälain soveltamiseen. Metsälakia ei sovelleta esimerkiksi maakuntakaavassa suojelualueeksi osoitetulla alueella. Yleiskaava-alueilla metsälakia sovelletaan vain maa- ja metsätalouteen ja virkistyskäyttöön osoitetuilla alueilla ja asemakaava-alueilla vain metsätalouteen osoitetuilla alueilla. Metsätuholain säännöksiä, jotka velvoittavat poistamaan kirjanpainajalle soveltuvaa lisääntymismateriaalia tai joissa säädetään vahingonkorvauksesta tuhojen levitessä, sovelletaan alueilla, joilla sovelletaan metsälakia. Mikäli tuho leviää luonnonsuojelualueelta, valtio korvaa metsälain soveltamisalan pirissä olevaan metsään kohdistuneen vahingon metsätuholain säännösten mukaisesti.  

- Ongelmalliseksi saattavatkin muodostua muun muassa kuntien tekemät aluevaraukset, joiden kohdalla korvausvelvollisuutta ei ole metsätuholaissa määritetty. Mahdollisessa tuhotilanteessa nämä olisivat omiaan aiheuttamaan turhia konflikteja maanomistajien välillä, koska korvaussäädökset eivät ole selvät, sanoo tutkimuspäällikkö Markus Melin Luonnonvarakeskuksessa.

Lisäksi nykyisessä tilanteessa mahdolliset torjuntahakkuut tai vahingoittuneiden puiden poistaminen kaava-alueilla tuhoriskin vähentämiseksi voivat vaatia ajallisesti pitkän hakuprosessin takana olevan maisematyöluvan. Tämä voi pahentaa tuhotilannetta entisestään ja mahdollinen korvauskysymys saattaa syntyä ja nousta esiin vain luvanhakuprosessiin kuluneen ajan seurauksena. 

Ilmastoskenaarioissa kirjanpainajan aiheuttaman metsätuhoriskin on ennustettu kasvavan. Tuhoriskin näkökulmasta tämä olisi järkevää huomioida esimerkiksi kaavoituksessa. Koska tehty selvitys kohdistui ainoastaan luonnonsuojelualueisiin ja niihin liittyviin aluevarauksiin, lisätutkimusta tarvittaisiin esimerkiksi muiden aluevarausten osalta sekä kaavoituksen osalta laajemminkin.

Suomen metsäkeskus järjestää aiheesta webinaarin 6.5.2021 yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Lisätietoa löytyy Metsäkeskuksen tapahtumakalenterista. Tervetuloa kuuntelemaan!