Siirry pääsisältöön

Kysely: Maanomistajat toivovat jatkoa metsitystuelle

Uutinen - 11.01.2023 07:28

Maanomistajat pitävät tärkeänä, että joutoalueiden metsitystä tuetaan jatkossakin. Metsäkeskus selvitti metsitystukea hakeneiden maanomistajien näkemyksiä ja kokemuksia tuesta valtakunnallisella kyselyllä. Laki metsitystuesta on voimassa vuoden 2023 loppuun saakka, mutta maa- ja metsätalousministeriö valmistelee tuelle jatkoa.  

Maanomistajat voivat hakea metsitykseen tukea Metsäkeskuksesta. Kuva: Eva Ekholm

Maanomistajat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä metsitystukeen ja sen hakuun, käy ilmi Metsäkeskuksen tekemästä kyselystä. Kyselyyn vastasi noin 360 metsitystukea hakenutta maanomistajaa eri puolilta Suomea.

Kyselyyn vastanneista 85 prosenttia piti tärkeänä, että joutoalueiden metsitystä tuetaan vuoden 2023 jälkeenkin. Vastaajien mielestä tuen haku ja hakemuksen täyttäminen oli onnistunut hyvin ja Metsäkeskuksesta oli saanut lisätietoja tuesta ja tukiehdoista. 

Maanomistajien mukaan metsitystoimenpiteistä ja metsityksen vaatimuksista oli helppo ottaa selvää. Sen sijaan kaavoitukseen ja maatalouden tukiin liittyvien asioiden selvittäminen oli osoittautunut vaikeaksi.  Maanomistajat pitivät myönteisenä sekä viljelemättömien peltojen että turvetuotannosta poistuneiden alueiden metsittämistä. Vastaajien mielestä metsittämisen tärkeimmät tavoitteet ovat alueen taloudellinen tuotto ja hiilensidonta. 

Maanomistajat ovat tyytyväisiä kustannuskorvaukseen, hoitopalkkio ei tyydytä 

Metsitystuki koostuu kustannuskorvauksesta ja hoitopalkkiosta. Suuri osa kyselyyn vastanneista maanomistajista oli tyytyväisiä metsitystuen kustannuskorvaukseen. Vajaa neljännes oli sitä mieltä, että korvaus ei ole riittävä. Metsitystuen kustannuskorvaus on noin 1 000–2 000 euroa hehtaarilta. Sen sijaan vastaajista vain 10 prosenttia oli tyytyväisiä metsityksen jälkeen maksettavaan hoitopalkkioon. Hoitopalkkio on 450 euroa ja se maksetaan kaksi kertaa, 2 ja 8 vuoden kuluttua metsityksestä.  

Kyselyn mukaan maanomistajat olivat tyytymättömiä siihen, että vesakoituneiden ja vähäarvoista puuta kasvavien alueiden metsitykseen ei myönnetä tukea. Tällä hetkellä tukea myönnetään vain lievästi vesoittuneiden alueiden metsittämiseen.  

– Vesoittumisen määrän arviointi ja laintulkinta siitä on ollut vaikeaa. Tähän toivottiin muutosta mahdollisen uuden lain tullessa, sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jussi Pirkonen Suomen metsäkeskuksesta.  

Metsitystä, kosteikkoja vai aurinko- ja tuulivoimaa?  

Kyselyyn vastanneista entisten turvetuotantoalueiden omistajista 90 prosenttia piti metsitystä ensisijaisena maankäytön vaihtoehtona. Kosteikon tai riistatiheikön perustamista suunnitteli 40 prosenttia ja aurinko- ja tuulivoimalakäytön mahdollisuutta vajaa 30 prosenttia entisten turvetuotantoalueiden omistajista. 

– Monesti nämä maankäyttömuodot eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan ne pikemminkin täydentävät toisiaan. Välttämättä koko entinen turvetuotantoalue ei sovi metsitykseen, jolloin alueelle voi perustaa esimerkiksi kosteikkoja, Pirkonen muistuttaa.  

Metsäkeskus toteutti kyselyn metsitystuesta osana uuden metsitystukilain valmistelua. Kysely lähetettiin kaikkiaan noin 1 300 metsitystukea hakeneelle maanomistajalle, joista kyselyyn vastasi noin 360 maanomistajaa. Vastaajista 82 prosentilla metsityskohde oli entistä maatalouden maata, 13 prosentilla entistä turvetuotantoaluetta ja lopuilla muuta joutoaluetta. 

Maanomistajat voivat hakea metsitystukea Metsäkeskuksesta joutoalueiden metsitykseen. Laki metsitystuesta on voimassa vuoden 2023 loppuun saakka, mutta sille valmistellaan jatkoa maa- ja metsätalousministeriössä. Metsitystuella lisätään metsäpinta-alaa ja vahvistetaan hiilinieluja Suomessa. Tuki on osa maankäyttösektorin Hiilestä kiinni - ilmastotoimenpidekokonaisuutta.   

Metsitystukikyselyn tulokset  

Lisätietoa metsitystuesta on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.   

Metsien ensiharvennukset eivät ole suositusten mukaisia Uutinen - 19.12.2022 12:52
Mietityttääkö metsäverotus tai tuntuvatko metsänomistamisen asiat vaikeilta? - Osallistu alkuvuoden koulutuksiin Uutinen - 16.01.2023 13:45