Skip to main content
Uutinen - 31.05.2021 12:14

Ensiharvennusten korjuukustannuksia nostaa rungon pieni koko

Pohjois-Suomen ensiharvennusrästien puu liikkeelle -hankkeessa paikannettiin Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntien ensiharvennusrästien keskittymät Metsäkeskuksen avoimesta metsävaratiedosta. Lisäksi selvitettiin keskittymien puustomääriä ja laskettiin ensiharvennusten puun korjuun taloudellisia edellytyksiä kolmella eri vaihtoehdolla, jotka olivat ainespuun tai energiapuun (rankana) korjuu sekä integroitu aines- ja energiapuun korjuu.

Koivikko, jonka alla kasvamassa kuusikko.

Kuva: Anu Hilli

Keskittymien rajauksessa ensiharvennusta vaativien kuvioiden välinen etäisyys sai olla korkeintaan 50 metriä ja minimipinta-alavaatimus oli 30 hehtaaria Pohjois-Pohjanmaalla ja 50 hehtaaria Lapissa. Lisäksi keskittymälle tuli olla tie 100 metrin etäisyydellä. Edellä esitettyjen rajausten mukaan keskittymiä löytyi 31 kpl, kokonaispinta-alaltaan lähes 1 700 hehtaaria. Yksittäisen keskittymän koko vaihteli 31–100 hehtaariin. Keskittymille oli tyypillistä suuri vaihtelu – niin rungon keskikoon (25-150 dm3) kuin hakkuukertymienkin (21-108 m3/ha) suhteen. Suuri vaihtelu väistämättä asettaa haasteita puunkorjuuseen, mikä puolestaan voi jarruttaa ensiharvennusrästien purkamista Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa.

Korjuukustannusten vertailu

Korjuukustannuksiltaan energiapuunkorjuu oli edullisin vaihtoehto. Laskennalliset korjuukustannukset vaihtelivat Pohjois-Pohjanmaalla 18–47 €/m3 ja Lapissa 17–36 €/m3. Ainespuunkorjuu osoittautui kaikkein kalliimmaksi, ollen 18–49 €/m3.  Laskennalliset korjuukustannukset sisälsivät hakkuun ja metsäkuljetuksen. Laskelmissa käytettiin lähikuljetusmatkana 250 metriä. Toisaalta erillinen, kuudelle Lapin keskittymälle tehty taloustarkastelu osoitti, että ainespuun korjuu ja integroitu korjuu tuottivat parhaan taloustuloksen niin metsänomistajalle kuin puuta korjaavalle yrityksellekin – pelkkä energiapuun korjuu oli selkeästi taloudellisesti huonoin vaihtoehto.

Pohjois-Pohjanmaalla ainespuun korjuusta kantorahatulo oli 660,93 € / ha ja Lapissa 799,80 € / ha. Integroidussa korjuussa kantorahatulo oli Pohjois-Pohjanmaalla 731,94 €/ha ja Lapissa 878,33 € /ha. Energiapuun korjuun kantorahatulo oli Pohjois-Pohjanmaalla 313,89 € / ha ja Lapissa 378,70 € 7 ha.

Kantorahatulot Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa olivat suurimmat integroidussa korjuussa (732 ja 878 €/ha) ja pienimmät energiapuun korjuu –vaihtoehdossa (314 ja 379 €/ha).