Ympäristötuki | Metsäkeskus

Ympäristötuki

Lisätietoja

Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija
puh. 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

Jarkko Partanen
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö
puh.029 432 4931
jarkko.partanen(at)metsäkeskus.fi

Hae oman alueesi luonnonhoidon asiantuntijan tai asiakasneuvojan yhteystiedot ja ota häneen yhteyttä:

• Luonnonhoidon neuvojien ja asiantuntijoiden yhteystiedot

Kun lähetät rahoitushakemuksia tai toteutusilmoituksia Metsäkeskukselle sähköpostitse, otsikoi viestit seuraavasti:

  • Rahoitushakemus, ympäristötuki työlaji, työmaan maakunta tai paikkakunta (esimerkiksi: Rahoitushakemus, nuoren metsän hoito, Kerimäki, Etelä-Savo).
  • Toteutusilmoitus, työlaji, rahoituspäätöksen numero, työmaan maakunta tai paikkakunta (esimerkiksi: Toteutusilmoitus, elinympäristön hoito ja kunnostus, nuoren metsän hoito, 11-2016-1234-P1-1, Kerimäki, Etelä-Savo).

Metsätalouden ympäristötuki on yksi vapaaehtoisen suojeluohjelman, METSO-ohjelman toteutuskeinoista. Ympäristötukea voidaan myöntää, kun metsän hoito- tai käyttötoimenpiteissä otetaan monimuotoisuus huomioon metsälaissa säädettyä laajemmin. Ympäristötuki on tarkoitettu ensisijaisesti metsälain 10 §:ssä tarkoitettujen erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttämiseen. Ympäristötukea voidaan käyttää myös METSO-ohjelman elinympäristöjen turvaamiseen rahoitusehtojen mukaisesti. Tukea myönnetään vain yksityiselle metsänomistajalle.

Ympäristötukea haetaan ympäristötukihakemuksella. Hakemusvalmistelussa avustavat metsäalan toimijat ja Metsäkeskus. Tuen myöntämisen edellytyksenä on maanomistajan ja Metsäkeskuksen välille solmittava sopimus. Sopimuksella metsänomistaja sitoutuu säilyttämään kohteen monimuotoisuutta sekä jättämään kohteet metsätalouden toimenpiteiden ulkopuolelle. Sopimus merkitään kiinteistörekisteriin.

Sopimus tehdään 10 vuodeksi ja se voidaan uusia sopimuskauden päätyttyä silloisia rahoitusehtoja noudattaen. Tukea voidaan myöntää myös ympäristötukisopimuksen valmisteluun, jos se tehdään muuna kuin maanomistajan omana työnä. Metsäalan toimijalle maksettavan valmistelukorvauksen tulee perustua todellisiin kustannuksiin ja voi olla enintään 20 % maanomistajalle maksettavan korvauksen suuruudesta. Maanomistajalle ei aiheudu tuen hakemisesta tai sopimuksen laadinnasta kustannuksia. Maanomistajalle maksettava ympäristötukikorvaus on verotettavaa tuloa kuten muutkin Kemera-tuet.

Tutustu metsänomistajan tarinaan vapaaehtoisesta metsän suojelusta, katso video.

Ympäristötuen määräytyminen

Ympäristötuki muodostuu peruskorvauksesta ja hakkuuarvokorvauksesta. Ympäristötuen määrään vaikuttavat sopimuskohteiden pinta-ala ja niiden kokonaispuusto, sopimuskohteet sisältävän kiinteistön välittömät hakkuumahdollisuudet sekä laskennassa käytettävä alueellinen keskikantohinta. Laskennassa huomioiden vähäisen haitan kynnys, joka on 4 % tai enintään 3000 euroa kyseisen kiinteistön välittömistä hakkuumahdollisuuksista. Ympäristötuen maanomistajakohtainen minimikorvaus on 500 euroa.

Ympäristötukikohteen valintakriteerit

Tärkein valintakriteeri on kohteen ekologinen laatu. Rahoitettavat kohteet ovat ensisijaisesti metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä tai monimuotoisuusarvoltaan tärkeitä METSO-ohjelman elinympäristöjä. Ympäristötukikohteiden rajauksessa pyritään luomaan ekologisesti yhtenäisiä kokonaisuuksia. Ympäristötukikohteen valinnalle lisäarvoa tuovat mm. sijainti metsälakikohteen tai suojelualueen läheisyydessä sekä kohteella esiintyvä suojeltava laji.

Vähäpuustoisia kohteita kuten kitu- ja joutomaan soita ja kallioita ei pääsääntöisesti rahoiteta, elleivät ne yhdistä sopimuksen puustoisia kohteita toisiinsa. Vähäpuustoiset kohteet on hyvä jättää luonnostaan pienten hakkuumahdollisuuksien vuoksi metsänkäsittelyn ulkopuolelle. Ympäristötukisopimus voi muodostua useammista erillisestä kohteesta. Laajojen ja monimuotoisuusarvoiltaan erityisen merkittävien kohteiden vapaaehtoiseen suojeluun voi hakea pysyvää suojelua. 

Pysyvään suojeluun sopivat kohteet ELY-keskukselle

Ympäristötukea ei myöskään voida myöntää luonnonsuojelulain mukaan rauhoitetuille alueille tai luonnonsuojelulain mukaisten eliöiden suojelemiseksi, sillä näiden kohteiden suojelusta vastaa ympäristöhallinto eli ELY-keskus.

Metsäkeskus välittää metsänomistajan suostumuksella pääsääntöisesti yli 4 hehtaarin kokoiset yhtenäiset METSO-kohteet ELY-keskukselle, joka selvittää niiden soveltuvuuden vapaaehtoisen pysyvän suojelun kohteiksi.

Tutustu metsänomistajan tarinaan vapaaehtoisesta metsän suojelusta, katso video.

METSO-elinympäristöjen rahoittaminen ympäristötuella

Tehtäessä ympäristötukisopimusta metsälain elinympäristökohteesta, on usein ekologisesti tarkoituksenmukaista laajentaa alueen rajausta ympäröiviin METSO I-II luokan kohteisiin tai mahdollisiin METSO-ohjelmaan soveltuviin kohteisiin, jotka ovat erilaisten paikkatietoaineistojen perusteella analysoitu omaavan luontoarvoja.

METSO-elinympäristöjä, jotka eivät liity metsälakikohteisiin tai luonnonsuojelualueisiin, tai muodosta ekologista verkostoa niiden kanssa, voidaan pääsääntöisesti rahoittaa vain, jos ne ovat METSO I luokan kohteita.
Ympäristötuen käyttöä METSO-kohteilla, jotka eivät ole metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä ja jotka eivät välittömästi liity metsälakikohteeseen tai luonnonsuojelualueeseen, ei ole kokonaan suljettu pois, mutta ne eivät ole ensisijaisesti rahoitettavia kohteita.

Ympäristötukikohteen hoito ja kunnostus eli tuki METSO III luokan kohteille

Ympäristötukeen voidaan ottaa mukaan METSO II ja III luokan puustoisia kohteita, mikäli niillä on monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä ja ne yhdistävät muut sopimusalueet ekologiseksi kokonaisuudeksi tai laajentavat niitä. Lehtokohteita voidaan rahoittaa myös erillisenä II luokan kohteena. Muutamilla METSO-elinympäristöillä on kiinteistökohtainen tuen maksun pinta-alan ylärajana 5 ha.

Mikäli METSO-kohteen luonnontilaan palauttavista luonnonhoidon toimenpiteistä on sovittu metsänomistajan kanssa, voidaan II- ja III-luokan kohteelle myöntää ympäristötukea. Myös metsälain elinympäristön hoito- ja kunnostustoimenpiteitä voidaan rahoittaa ympäristötuesta silloin, kun kunnostus on puustoisen elinympäristön monimuotoisuuden kannalta välttämätöntä. Ympäristötukihakemuksen yhteydessä voidaan hakea ympäristötuen lisäksi tukea elinympäristön hoito- ja käyttösuunnitelman laatimiseen sekä luonnonhoitotöiden toteuttamiseen.

.