Tiedostava metsätilan omistus

Lisätietoja

Ari Karjalainen
projektipäällikkö
puh. 040 732 2039
ari.karjalainen(at)metsakeskus.fi

Mikko Honkanen
asiantuntija
puh. 0400 686 766
mikko.honkanen(at)maanmittauslaitos.fi

 

 

 

Tiedostava metsätilan omistus tiedonvälityshankkeessa edistetään metsätilusjärjestelyjen käynnistämistä ja yhteismetsien laajentumista Pohjois-Pohjanmaalla.

 

Väli- ja Pohjois-Suomen biotalouden investoinnit tulevat lisäämään puun kysyntää. Samanaikaisesti metsätilat pirstoutuvat yhä pienempiin yksiköihin, jotka eivät ole taloudellisesti kannattavia. Hankkeen toimenpiteillä pysäytetään pirstoutumista, eheytetään ongelma-alueiden tilarakennetta ja kasvatetaan yhteismetsäalaa. Näin luodaan edellytyksiä yrittäjämäisen ja aktiivisen metsätalouden harjoittamiseen ja edelleen puun markkinoille saamiseen.

Metsänomistajille, joiden metsät sijaitsevat tilusrakenteeltaan haastavilla alueilla tiedotetaan mahdollisuudesta metsätalouden kannattavuuden parantamiseen tilusjärjestelyn avulla.Hankkeessa jaetaan tietoa yhteismetsille ja metsänomistajille mahdollisuudesta liittyä yhteismetsään.

Tiedonvälitystä tehdään yhteistyössä metsäalan toimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on, että metsänomistajat tiedostavat mahdollisuutensa lisätä metsäomaisuudestaan saamiaan hyötyjä, jolloin myös kohdealueiden metsätaloudellinen aktiivisuus kasvaa.

Toimenpiteet

Tilusjärjestelyjen kohdealueita paikannetaan paikkatietoanalyysein ja niistä tuotetuin käytettävyyskartoin.

Metsäkeskuksen ajantasaista metsävaratietoa hyödyntäen kartoitetaan metsätalouden harjoittamisen näkökulmasta erityisen ongelmallisia alueita ja niiden metsien hyödyntämisen ja hoidon lisäämispotentiaaleja. Lisäksi selvitetään metsien monimuotoisuuden edistämisen ja monikäytön mahdollisuuksia.

Hankkeen puitteissa käynnistetään paikallinen toimijayhteistyö tilarakenteen parantamiseksi sekä selvitetään paikallisten yhteismetsien laajentamismahdollisuuksia ja -halukkuutta. Kohdealueiden metsänomistajien tiedottaminen tapahtuu tiedottein, tapaamisin ja tilaisuuksien avulla.  Hanke kerää ja jakaa jo olemassa olevaa sekä itse tuottamaansa aihepiiriin liittyvää materiaalia ja kokemuksia.  

Hanke toteutetaan Metsäkeskuksen ja Maanmittauslaitoksen välisenä yhteistoimintahankkeena. Hanketta rahoittavat EU:n maaseuturahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hankkeen toteutusaika on 1.3.2019 - 28.2.2021

 

Suomen yhteismetsäpäivät Oulussa 4.-5.4.2019