Muistilista metsätuholain velvoitteista

Lisätietoja

Yrjö Niskanen
valmiuspäällikkö
puh. 029 432 4625
yrjo.niskanen(at)metsakeskus.fi

Laki metsätuhojen torjumisesta koskee havupuita. Tuoreen havupuutavaran kesäaikaista varastointia metsässä rajoitetaan, jotta metsien tuhohyönteisten määrä pysyisi alhaisena. Seuraava muistilista kertoo, mitä toimenpiteitä metsätuholain noudattaminen edellyttää.

Tuore puutavara on poistettava määräaikaan mennessä

Edellisen vuoden syyskuun alun ja kuluvan vuoden toukokuun lopun välisenä aikana kaadettu havupuutavara on kuljetettava pois hakkuupaikalta tai välivarastosta heinä-elokuussa. Poistamisvelvoite vaihtelee sen mukaan, ollaanko eteläisessä (A), keskisessä (B) vai pohjoisessa (C) Suomessa. Mäntypuutavaran osalta aikarajat ovat kuusipuutavaraa aikaisemmin. Metsätuholain aikarajat ja vyöhykkeet on kuvattu oheisessa kartassa.

Myös vahingoittunut havupuu on poistettava metsästä, jos sen määrä ylittää metsätuholaissa määritellyt rajat. Määräajat koskevat siis esimerkiksi tuulen kaatamia järeitä kuusia, jos niitä on yli 10 kuutiometriä hehtaarilla, ja mäntyjä, jos niitä on yli 20 kuutiometriä hehtaarilla.

Lisäksi kuluvan vuoden kesä-elokuussa A-alueella kaadettu puutavara on kuljetettava pois 30 päivän sisällä hakkuusta. Puutavaran ja vahingoittuneen puun poistovelvoite koskee käyttötarkoituksesta riippumatta puutavaraa, joka on tyviläpimitaltaan yli 10 senttimetriä.

Milloin poistovelvoitetta ei sovelleta?

Mäntyä koskevia säädöksiä ei sovelleta hakkuupaikalla tai välivarastossa sijaitsevaan yksittäiseen puutavara- tai energiapuupinoon, jonka tilavuus on enintään 20 kiintokuutiometriä. Pino katsotaan yksittäiseksi, jos se sijaitsee vähintään 200 metrin päässä muista vastaavista pinoista. 

Poistovelvoitetta ei sovelleta puutavarapinoon, jonka tilavuudesta enintään puolet on tyviläpimitaltaan yli 10 senttimetriä olevaa mänty- tai kuusipuutavaraa. Poistovelvoite ei myöskään koske jo kuollutta puuta tai lahopuuta.

Käytä tarvittaessa puutavaran poistamiselle vaihtoehtoisia keinoja

Jos et puutavaran omistajana pysty poistamaan puutavaraa siten kuin metsätuhojen torjunnasta annettu laki edellyttäisi, suorita metsätuhojen leviämisen estämiseksi jokin tai joitakin seuraavista toimenpiteistä:

  • peitä puutavara
  • kastele puutavaraa
  • kuljeta mäntypuutavarapinon pintaosa pois
  • kuori puutavara
  • käsittele puutavara tuhohyönteisten iskeytymistä vastaan tarkoitetulla hyväksytyllä kasvinsuojeluaineella
  • sijoita mäntypuutavara riittävän etäälle saman puulajin metsiköstä
  • peitä mäntypuutavarapinon pintakerros lehtipuukerroksella
  • peitä kuusipuutavarapinon pintakerros lehtipuukerroksella tai mäntypuulla, jonka tyviläpimitta on alle 10 senttimetriä ja joka ei ole kaarnoittunut
  • huolehdi muulla tavoin siitä, ettei puutavarasta pääse merkittävästi leviämään metsätuhoja aiheuttavia hyönteisiä

Poista myrskytuhoalueilta vahingoittuneet puut

Korjaa puiden omistajana mahdolliset vahingoittuneet puut  ja tuulenkaadot metsiköistä ja välivarastoista edellä mainittujen alueellisten määräaikojen puitteissa. Poista vahingoittuneet, tyviläpimitaltaan yli 10-senttimetriset kuusipuut 10 kuutiometriä hehtaarilla ylittävältä osalta ja kaarnoittuneet, tyviläpimitaltaan yli 10-senttimetriset mäntypuut 20 kuutiometriä hehtaarilla ylittävältä osalta. Monimuotoisuuden kannalta on tärkeää jättää joitakin kaatuneita puita kuviolle lahoamaan.

Ammattimaisella toiminnanharjoittajalla on erityisvelvoitteita

Ammattimaisella toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan puutavaran omistajaa tai hakkuuoikeuden haltijaa, joka harjoittaa puutavaran korjuuta, ja joka ammattimaisesti hankkii puutavaraa tai hakkuuoikeuksia jalos- tusta tai välittämistä varten.

Tee omavalvontailmoitus, jos säädettyjen velvollisuuksien noudattaminen on estymässä

Ammattimaisena toiminnanharjoittajana ilmoita viivytyksettä Suomen metsäkeskukselle omavalvontailmoituksella tilanteista ja olosuhteista, joiden vuoksi säädettyjen velvollisuuksien noudattaminen voi estyä

Huolehdi omavalvontavelvollisuudesta

Ammattimaisena toiminnanharjoittajana nimeä metsätuholain omavalvonnan vastuuhenkilö, joka huolehtii valvonnan toteuttamisesta organisaatiossanne. Laadi omavalvontasuunnitelma vastuiden selkeyttämiseksi ja helpottamaan käytännön toiminnan ohjausta metsätuholain velvoitteiden huomioimiseksi.