Kulotuskoulu - taitoa tulenkäyttöön metsissä | Metsäkeskus

Kulotuskoulu - taitoa tulenkäyttöön metsissä

Lisätietoja

Sara Lankinen-Timonen
projektipäällikkö
puh. 050 430 1312
sara.lankinen-timonen(at)metsakeskus.fi

Pekka Kuitunen
metsänhoidon asiantuntija
puh. 050 434 4889
pekka.kuitunen(at)metsakeskus.fi

Tulella on useita positiivisia vaikutuksia metsäluonnon monimuotoisuuteen ja metsätalouteen. Metsämaan kulotus ja säästöpuuryhmien poltot lisäävät metsäluonnon monimuotoisuutta luomalla elinympäristöjä paloriippuvaisille lajeille, joista suuri osa on uhanalaistuneita. Metsänhoidossa kulotus helpottaa metsänviljelytyötä, parantaa maan lämpö- ja ravinneolosuhteita sekä maaperän emäksisyyttä, edistää metsän terveyttä ja parantaa uuden puusukupolven kasvua. Kulotus myös monipuolistaa luonnonvara-alan yritystoimintaa ja antaa liiketoimintamahdollisuuksia mm. metsäpalveluyrittäjille.

Metsänuudistamismäärät kulottamalla ovat romahtaneet 2000-luvulla. Kulotuskoulu-hankkeen tavoitteena on kääntää Kaakkois-Suomessa kulotusten ja luonnonhoidollisten polttojen määrä kasvuun maanomistajia aktivoimalla ja kulotusosaamista lisäämällä. Tavoitteena on myös kulotusosaamisen säilyttäminen ja levittäminen hankealueella sekä nykytekniikan hyödyntäminen kulotuksessa ja luonnonhoidollisissa poltoissa. Tavoitteena on myös parantaa metsäpalojen torjuntavalmiutta alueella. Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen metsänomistajat ja metsäammattilaiset.

Hankkeen toteuttaja on Suomen metsäkeskus ja hankealueina Kymenlaakson sekä Etelä-Karjalan maakunnat. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2020-31.12.2022. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseutuohjelman tuella, jonka on myöntänyt Kaakkois-Suomen ELY-keskus, sekä yksityisellä rahoituksella. Hanketta rahoittaa myös Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta.  

Hankkeen toimenpiteet:

  • Kulotustietouden välittäminen metsänomistajille ja metsäalan toimijoille seminaarien, verkkoluentojen ja opintomatkojen avulla.
  • Työpajojen ja koulutuskulotusten toteuttaminen hankealueilla sekä verkko-oppimisympäristön rakentaminen kulotusosaamisen lisäämiseksi.
  • Neuvonta ja tiedotus kulotusmahdollisuuksista metsänomistajille ja metsäalan toimijoille kulotusmäärien lisäämiseksi.

Tutustu Kulotuskoulun esitteeseen.

Ilmoittaudu hankkeen tilaisuuksiin Metsäkeskuksen tapahtumakalenterin kautta.

Tulevat tapahtumat

Menneet tapahtumat ja tapahtumien materiaalit


 

.