Siirry pääsisältöön

Kulotuskoulu

Hanke on päättynyt

Hankkeen rahoittajat

Tulella on useita positiivisia vaikutuksia metsäluonnon monimuotoisuuteen ja metsätalouteen. Metsämaan kulotus ja säästöpuuryhmien poltot lisäävät metsäluonnon monimuotoisuutta luomalla elinympäristöjä paloriippuvaisille lajeille, joista suuri osa on uhanalaistuneita. Metsänhoidossa kulotus helpottaa metsänviljelytyötä, parantaa maan lämpö- ja ravinneolosuhteita sekä maaperän emäksisyyttä, edistää metsän terveyttä ja parantaa uuden puusukupolven kasvua. Kulotus myös monipuolistaa luonnonvara-alan yritystoimintaa ja antaa liiketoimintamahdollisuuksia muun muassa metsäpalveluyrittäjille. 

Metsänuudistamismäärät kulottamalla ovat romahtaneet 2000-luvulla. Kulotuskoulu-hankkeen tavoitteena oli kääntää Kaakkois-Suomessa kulotusten ja luonnonhoidollisten polttojen määrä kasvuun maanomistajia aktivoimalla ja kulotusosaamista lisäämällä. Tavoitteena oli myös kulotusosaamisen säilyttäminen ja levittäminen hankealueella sekä nykytekniikan hyödyntäminen kulotuksessa ja luonnonhoidollisissa poltoissa. Tavoitteena oli myös parantaa metsäpalojen torjuntavalmiutta alueella. Hankkeen kohderyhmänä olivat alueen metsänomistajat ja metsäammattilaiset. 

Hankkeen toteuttaja oli Suomen metsäkeskus ja hankealueina Kymenlaakson sekä Etelä-Karjalan maakunnat. Hankkeen toteutusaika oli 1.1.2020-31.12.2022. Hanke rahoitettiin Manner-Suomen maaseutuohjelman tuella, jonka myönsi Kaakkois-Suomen ELY-keskus, sekä yksityisellä rahoituksella. Hanketta rahoitti myös Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. 

Hankkeen toimenpiteet

  • Kulotustietouden välittäminen metsänomistajille ja metsäalan toimijoille seminaarien, verkkoluentojen ja opintomatkojen avulla. 
  • Työpajojen ja koulutuskulotusten toteuttaminen hankealueilla sekä verkko-oppimisympäristön rakentaminen kulotusosaamisen lisäämiseksi. 
  • Neuvonta ja tiedotus kulotusmahdollisuuksista metsänomistajille ja metsäalan toimijoille kulotusmäärien lisäämiseksi. 

Vuoden 2022 koulutukset

Menneet tapahtumat ja tapahtumien materiaalit 

Tausta-aineistoja

Kulotuskoulu-verkkokurssi

Kulotuskoulu - taitoa tulenkäyttöön metsissä -opintokokonaisuus tarjoaa tietoa kulotusten hyödyistä, suunnittelusta ja toteutuksesta metsäalan ammattilaisille sekä metsänomistajille. Kaikki kurssit suoritettuasi voit testata kulotusosaamistasi testissä. Koulutuksen käytyäsi tiedät hyvin kulotuksen perusteet, ja sinulla on hyvä ymmärrys kulotuksen suunnitteluun ja toteutukseen vaadittavista työvaiheista. 

Verkkokurssi koostuu neljästä osasta: 

  1. Kulotus ja sen hyödyt 
  2. Kulotuksen suunnittelu 
  3. Kulotuksen toteutus 
  4. Osaamiskoe 

Kirjaudu kurssille 

Toiminta-alue
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo

Lisätietoja