Jätetään soiden reunoille vaihettumisvyöhykkeet | Metsäkeskus

Jätetään soiden reunoille vaihettumisvyöhykkeet

Lisätietoja

Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija
puh. 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

 • Anna palautetta ja kehittämisehdotuksia sivustosta riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi
 • Suon ja kankaan välissä olevat vaihettumisvyöhykkeet ovat alueita, joilla säilytetään suon ja kangasmetsän rajalla erityisiä puuston ja kasvillisuuden piirteitä. Niitä ovat monilajinen ja kerroksellinen puusto, elinvoimainen mustikkavarvikko ja muu varpukasvillisuus ja maaperän kosteus.
 • Vyöhykkeen huomioon ottamisesta hyötyvät sekä suon että metsän eliöt. Erityisesti monipuolinen ja runsas hyönteislajisto tarjoaa ruokaa lintupoikueille ja tiheä puusto suojaa ruokailualueiden lähellä.

Taimikon varhaisperkaus ja taimikonharvennus

 • Taimikon varhaishoidossa ja harvennuksessa alikasvospuiden ja pensaiden antama suoja säilytetään mahdollisimman hyvin. Erityisesti suon puoleiselle reunalle on tärkeää jättää matalia kasveja riistan suojaksi. Tavoitteena on, että puusto pienenee suota kohti mentäessä.
 • Raivauksessa säästetään metsätaloudellisesti vähämerkityksisiä puita ja pensaita. Mitään puulajia ei poisteta vyöhykkeeltä kokonaan.
 • Vaihettumisvyöhykkeet pienentävät taimikonhoidon kustannuksia tiheiköiksi jätettävän pinta-alan suhteessa.

Kuva 1 ja 2. Jätetään soiden reunoille vaihettumisvyöhykkeet.

Kasvatushakkuut

 • Vältä ennakkoraivausta ja säästä riistatiheikköjä. Tarvittaessa tee ennakkoraivaus vain ainespuuston tyville.
 • Reunimmainen ajoura jätetään kovalle maalle. Vaihettumisvyöhykkeelle tehdään korkeintaan pistouria.
 • Vaihettumisvyöhykkeen hakkuu toteutetaan yläharvennuksena tai poimintahakkuuna. Vaihtelua lisätään jättämällä tiheikköjä ja poistamalla puuryhmiä.
 • Reunimmainen oja jätetään kunnostamatta tai jos mahdollista tukitaan.

Kuva 3. Jätä suon reunaan riittävä vaihettumisvyöhyke sekä kasvatus- että uudistushakkuissa.

Kuva 4. Jätä reunimmainen oja kunnostamatta sekä kasvatus- että uudistushakkuissa.

Uudistushakkuut

 • Jätä vaihettumisvyöhykkeeksi vähintään 15 metriä vaikka muutos olisi jyrkkä ja alue kapea.
 • Vältä ennakkoraivausta ja säästä riistatiheikköjä. Tarvittaessa tee ennakkoraivaus vain poistettavan ainespuuston tyville.
 • Reunimmainen ajoura tulisi jättää kovalle maalle. Tee vaihettumisvyöhykkeelle korkeintaan pistouria.
 • Jätä reunimmainen oja kunnostamatta tai tuki se jos mahdollista. 

.