Siirry pääsisältöön

Luonnonhoidon oppaat ja ohjeet

Koulutusaineistot

Paikkatietoaineistot

Paikkatiedoista saadaan taustatietoa, jonka avulla on mahdollista tehostaa luonnonhoidon suunnittelua. Aineistot eivät poista maastosuunnittelun tarvetta, mutta niiden avulla on mahdollista suunnata suunnittelua luonnonhoidon kannalta oleellisimmille kohteille.  

Elinympäristöjen hoito- ja kunnostustyöt, metsä- ja suoelinympäristöjen ennallistaminen

Elinympäristöjen hoidon ja kunnostuksen sekä ennallistamisen tavoite on lajien elinympäristöjen ja luontotyyppien laadun parantaminen ja sitä kautta sekä lajien että luontotyyppien uhanalaistumisen hidastaminen ja pysäyttäminen. Kunnostushankkeessa parannetaan tärkeän elinympäristön luonnonarvoja. Sopiva kohde on arvokas elinympäristö tai METSO-ohjelman luontotyyppi, joka ulottuu usean tilan alueelle. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi puuston rakenteen monipuolistaminen, vaateliaiden kasvilajien elinolojen parantaminen, lahopuun lisääminen tai vesitalouden palauttaminen luonnontilaan. Ennallistamisessa edistetään suon palautumista luonnontilaiseksi ojia ja puustoa käsittelemällä. Kohteiksi valitaan ensisijaisesti puustoisia tai harvinaisia suotyyppejä. 

Perusopas metsien ennallistamiseen ja luonnonhoitoon:

Oppaita ja ohjeita lehtojen hoitoon: 

Oppaita ja ohjeita harjujen paahdeympäristöjen hoitoon: 

Oppaita ja ohjeita soiden ennallistamiseen 

Oppaita ja ohjeita pienvesielinympäristöjen hoitoon: 

 

Metsäojituksista aiheutuneiden vesistöhaittojen estäminen ja korjaaminen

Metsätalouden vesiensuojelulla pyritään vähentämään metsätalouden vesistökuormitusta ja tätä kautta osaltaan turvaamaan vesistöjen hyvä tila. Latvavesien purot, joet ja pienet järvet ovat sekä vesiluonnon että virkistyskäytön kannalta tärkeitä kohteita. Vesiensuojelurakenteiden, esimerkiksi kosteikkojen luominen on merkityksellinen toimenpide riistan elinympäristön hoidossa ja metsästettävien vesilintukantojen ylläpidossa. Luonnonhoitohankkeella voidaan tehdä kunnostusojitusten vesiensuojelurakenteita laajempia ja vaikuttavimpia rakenteita, jolloin valuma-alueelta liukenevien ravinteiden ja maa-aineksen pääsy vesistöön ehkäistään tehokkaasti. Valuma-alueiden vesiensuojelulliset ongelmat selvitetään luonnonhoidon alueellisen suunnittelun yhteydessä.

Oppaita ja ohjeita metsätalouden vesiensuojeluun: 

Monimuotoisuutta edistävä kulotus

Monimuotoisuutta edistävän kulotuksen tarkoituksena on lisätä puuntuotannollisin tavoittein hoidettavilla metsäkuvioilla monimuotoisuudelle arvokkaita metsän rakennepiirteitä kuten palanutta puuta, maata ja lahopuuta. Kulotus parantaa metsäpaloista riippuvaisen, harvinaistuneen lajiston elinmahdollisuuksia. Samalla kulotuksesta on metsänhoidollisia hyötyjä, sillä sen avulla voidaan parantaa kasvupaikan ravinne- ja lämpöolosuhteita sekä metsän uudistamistulosta.

Ohjeita ja oppaita monimuotoisuutta edistävään kulotukseen: 

Muita metsien luonnonhoitoa ja monikäyttöä edistäviä oppaita ja ohjeita