Siirry pääsisältöön

Kierretään vaikeat ja vähäarvoiset kohteet

Vaikeita ja vähäarvoisia hakkuukohteita ovat muun muassa jyrkät rinteet, kivikkoiset alueet ja pehmeät, koneita huonosti kantavat maaston kohteet. 

Vaikeista korjuukohteista monimuotoisuuden kannalta merkittävimpiä ovat kosteat lehdot, reheväkasvuiset korvet ja lettoiset suot. 

Kasvatushakkuut ja uudistushakkuut 

  • Soiden reunametsät ovat kanalintujen tärkeimpiä poikueympäristöjä. Näillä kohteilla reunimmainen ajoura olisi hyvä jättää kovalle maalle ja toteuttaa hakkuut yläharvennuksena tai poimintahakkuuna. 
  • Vähätuottoiset ojitetut turvemaat on suositeltavaa jättää mahdollisen puunkorjuun jälkeen ennallistumaan takaisin turvetta kerryttäviksi suoekosysteemeiksi. 
  • Leimikon harvapuustoisissa osissa, joista hakkuun kertymä on vähäinen, voi korjuukustannus nousta puiden tienvarsihintaa suuremmaksi. 
  • Tuotonmenetykset vaikeiden ja vähäarvoisten kohteiden jäämisestä hakkuiden ulkopuolelle jäävät yleensä vähäisiksi. Nämä ovat usein kalliita ja epävarmoja alueita metsän uudistamiseen ja soveltuvat parhaiten säästöpuuryhmien keskittymiksi ja riistatiheiköiksi. 
Lehtoalue, jossa kasvaa puita harvassa.

Kuva: Harvapuustoinen kostea lehto rajataan hakkuun ulkopuolelle. Koneita huonosti kantavat alueet kannattaa kiertää ja keskittää säästöpuusto niihin.