Siirry pääsisältöön

Jätetään vesien varsille suojavyöhykkeet

 • Suojavyöhyke on pienveden tai vesistön rantakaistale, jossa metsänkäsittely poikkeaa ympäröivästä alueesta tai käsittelyä ei tehdä ollenkaan. 

 • Suojavyöhykkeen rikkomaton kasvillisuus sitoo hakkuualueelta valuvia ravinteita ja maa-ainesta, mikä vähentää vesistön rehevöitymistä ja säilyttää alueen luontoarvoja. Jos suojavyöhykkeellä on puustoa, sillä on varjostava vaikutus, jota tietyt kasvi- ja eläinlajit tarvitsevat menestyäkseen. 

 • Suojavyöhyke ylläpitää lajistollista monimuotoisuutta, sillä ranta poikkeaa usein puulajisuhteiltaan muusta metsästä. Lehtipuulajisto on monipuolinen ja voi sisältää harvalukuisina esiintyviä puulajeja, kuten tervaleppää. 

 • Metsälain 10 §:n mukaisilla erityisen arvokkailla pienvesikohteilla tulee säilyttää riittävän leveä käsittelemätön suojavyöhyke, jotta elinympäristön ominaispiirteet säilyvät. Ominaispiirteitä ovat veden läheisyydestä ja puu- ja pensaskerroksesta johtuvat erityiset kasvuolosuhteet ja pienilmasto. Metsälain 10 §:n elinympäristökohteet rajataan pääsääntöisesti käsittelyn ulkopuolelle. Katso tarkemmin lisätietoa:

 • Myös aiemmin hakatuilla ja käsitellyillä luonnontilaisen kaltaisilla muilla arvokkailla pienvesikohteilla tulisi pyrkiä jättämään vähintään metsälain tulkintasuosituksen mukainen vyöhyke kehittymään luonnontilaiseksi. 

Taimikon varhaisperkaus ja taimikon harvennus 

 • Suojavyöhyke rajataan taimikon varhaisperkauksessa ja taimikon harvennuksessa käsittelyn ulkopuolelle. Puuston annetaan kehittyä monikerroksiseksi. Jos taimikkoa hoidetaan, esimerkiksi maisemallisista syistä, hoidossa suositaan lehtipuustoa. 
 • Vesien varret ovat metsiköiden tulevissa hakkuissa todennäköisesti ensisijaisia säästöpuualueita. Kun säästöpuuratkaisu tehdään jo taimikonhoidossa, ei hoitokuluja tule alueista, jotka jäävät jatkossa ainespuun korjuun ulkopuolelle.  

Kasvatushakkuut 

 • Säästöpuusto keskitetään hakkuissa vesien varsille. 
 • Suojakaistaa ei raivata. 
 • Koneilla liikkumista suojavyöhykkeellä vältetään, jotta aluskasvillisuus ja pensasto eivät vaurioidu. 
 • Suojakaistalta hakataan taloudellisesti arvokkaita puita, mikäli puut voidaan korjata kaistan ulkopuolelta maanpintaa ja pintakasvillisuutta rikkomatta. Puita ei kaadeta vesistöön ja hakkuutähteet kerätään pois.   
 • Suojakaistoille jätetään kasvamaan taloudellisesti vähäarvoisia puita ja pensaita.

Uudistushakkuut 

 • Suojavyöhykkeeltä hakataan taloudellisesti arvokkaita puita pois, mikäli puut voidaan korjata kaistan ulkopuolelta maanpintaa ja pintakasvillisuutta rikkomatta. Puita ei kaadeta vesistöön ja hakkuutähteet kerätään pois. Vyöhykkeelle jätetään kasvamaan taloudellisesti vähäarvoisia puita ja pensaita. 
 • Vesistöjen suojavyöhykkeitä voidaan hyödyntää säästöpuualueina, joko kaistoina tai ryhminä.
Metsässä virtaava puro, jonka reunoilla kasvaa saniaisia ja eri lajien puita.

Kuva: Vesien lähiympäristön voi jättää raivaamatta. Reunavyöhykkeillä on monimuotoisuuden ohella usein merkittäviä maisemallisia arvoja.