Siirry pääsisältöön

Visit metsä

Hankkeen rahoittajat

Visit metsä - Uusia tulonlähteitä metsänomistajille

Keski-Pohjanmaan metsänomistajista noin puolelle luonnon- ja maisemansuojelu sekä virkistyskäyttö ovat tärkeitä tavoitteita. Aiemmissa hankkeissa sekä alueellisen metsäohjelman valmistelussa esille on noussut tarve metsänomistajien uusille ansaintamahdollisuuksille ja luontomatkailun sekä hyvinvointipalveluiden suosion kasvu. 

Tällä hetkellä pääosa luontomatkailusta tapahtuu kansallispuistoissa ja muissa valtion omistamissa metsissä. Metsänomistajien ansaintamahdollisuudet lisääntyisivät, mikäli palveluyritykset toimisivat nykyistä useammin yksityismetsissä. Uusia ansaintamahdollisuuksia voisivat olla esimerkiksi sopivien kohteiden tarjoaminen yrittäjien käyttöön, palveluiden tuottaminen tai infrastruktuurin rakentaminen.

Hanke vastaa maaseudun kehittämisohjelman, maakuntaohjelman sekä kansallisen ja alueellisen metsäohjelman tavoitteisiin lisäämällä maaseudun elinvoimaisuutta, edistämällä luonnonvarojen kestävää käyttöä ja laajentamalla metsänomistajien ansaintamahdollisuuksia.

Luontomatkailua yksityismetsissä - Metsänomistajat mukaan yritystoimintaan

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat metsänomistajat ja päätavoitteena on luoda perustaa uusille luontomatkailuun ja hyvinvointipalveluihin perustuville ansaintamahdollisuuksille. Hankkeessa:

 1. Lisätään metsänomistajien tietoisuutta luontomatkailuun ja hyvinvointipalveluihin liittyvistä ansaintamahdollisuuksista. Luontomatkailuun ja hyvinvointipalveluiden tuottamiseen osallistuminen on suurimmalle osalle metsänomistajista uusi asia. Tiedotetaan aiheesta mahdollisimman laajasti, jotta saadaan kiinnostuneet metsänomistajat osallistumaan hankkeen koulutuksiin.
 2. Tarjotaan aiheesta kiinnostuneille metsänomistajille koulutusta, jotta he olisivat tietoisia omien metsiensä potentiaalista ja osaisivat toimia yhteistyössä luontoyrittäjien kanssa. Koulutuksen myötä metsänomistajat ovat tietoisia omien metsiensä matkailupotentiaalista ja heillä on hyvät valmiudet tehdä yhteistyötä luontomatkailu- ja hyvinvointiyrittäjien kanssa.
 3. Edistetään metsänomistajien verkostoitumista alueen yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Yksityismetsissä toimiminen vaatii metsänomistajien ja yrittäjien välistä yhteistyötä. Hankkeen koulutuksissa ja muissa tilaisuuksissa metsänomistajat ja yrittäjät tutustuvat toisiinsa ja toistensa yritystoimintaan.
 4. Kehitetään ja pilotoidaan uutta toimintamallia, jota voidaan hyödyntää metsänomistajien kouluttamisessa muualla Suomessa. Hankkeen toiminta, koulutukset ja käytetyt materiaalit dokumentoidaan kotisivuille siten, että niitä käyttämällä voidaan järjestää vastaavia koulutuksia muualla Suomessa.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä metsänomistajien luontomatkailusta ja hyvinvointipalveluista saamia tuloja, lisätä yritystoimintaa ja parantaa maaseudun elinvoimaisuutta.

Lisätietoa hankkeesta ja tulevista tapahtumista on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän verkkosivuilla.

Visit metsä

 • Koulutushanke metsänomistajille
 • Hankealue Keski-Pohjanmaa
 • Toteutusaika 1.1.2021 - 31.12.2022
 • Toteuttajat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (Kpedu) sekä Suomen metsäkeskus
 • Hankkeen budjetti 113 208 €
 • Rahoittajana Maaseuturahasto, Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus
   
Toiminta-alue
Keski-Pohjanmaa

Hankkeen toteuttajat

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän logo

Lisätietoja