Siirry pääsisältöön

Vähähiilinen Lappi

Hankkeen rahoittajat

Vähähiilinen Lappi eli Väppi-hankkeen tavoitteena on vähentää fossiilisen energian käyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä kohdealueen kunnissa. Viestinnän ja verkostoitumisen avulla vaikutetaan myös kuntalaisten ratkaisuihin energian käytössä ja muussa kasvihuonekaasupäästöjä tuottavassa toiminnassa. Päästöjen vähenemän lisäksi saadaan aikaan konkreettista taloudellista säästöä. Hankkeen toimintamalli ja tulokset ovat hyödynnettävissä kaikissa Lapin kunnissa.

Alueellinen ja valtakunnallinen yhteistyö

Vähähiilinen Lappi on ely-keskuksen EAKR-kehittämishanke, jonka rahoitukseen ovat osallistuneet myös mukana olevat Lapin kunnat. Kolmivuotiseksi (2019-2021) suunnitellun hankkeen päävastuu on Metsäkeskuksella ja osatoteuttajina toimivat Lapin ammattikorkeakoulu sekä Suomen ympäristökeskus. Lapin kunnista mukana ovat Enontekiö, Kolari, Ylitornio, Kemi, Tervola ja Ranua. Vahvasti mukana on myös Iin Micropolis, joka toimii tässä hankkeessa kokemustenvaihtajana kunnille sekä ohjausryhmätyöskentelyssä. 

Väpissä tullaan tekemään tiivistä yhteisyötä mukana olevien kuntien kanssa. Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa kuntia, kuntalaisia ja yrityksiä energiatehokkuuden lisäämisessä, uusiutuvien ratkaisujen hyödyntämisessä ja kasvihuonepäästöjen vähentämisessä. Hankkeessa päivitetään kuntien nykytila energiavaltaisten toimintojen osalta, tehdään suunnitelmat päästöjen pienentämiseksi ja lähdetään toteuttamaan toimenpiteitä aktiivisesti. Kunnille on tarjolla valtakunnallinen kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -verkosto sekä kunta-alan energiatehokkuussopimukset, jotka ohjaavat ja motivoivat organisaatioita seuranta-, kehittämis- ja raportointivelvollisuuden kautta. Näihin verkostoihin tukeutuen tulemme käynnistämään Lappiin oman alueellisen yhteistyöverkoston vähähiilisyyden edistämiseksi, jonka avulla pyrimme innostamaan myös muut kunnat mukaan toimintaan. 

Kuntien energiatehokkuuden parantaminen ja kuntalaisten energiaratkaisut

Kaikille mukana oleville kunnille on laskettu energiatase ja uusiutuvan energian potentiaali. Raportit valmistuivat alkuvuodesta 2020 ja niitä täydennettiin vielä samaan aikaan valmistuneilla kuntien päästölaskelmilla, jotka Suomen ympäristökeskus toteutti ensimmäistä kertaa kaikille kunnille. 

Kuntakohtaiset suunnitelmat uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi

Kuntatasolla on erilaisia ja eritasoisia suunnitelmia käytössä. Väppi -hankkeessa on käytetty esimerkiksi kuntien energiatehokkuus sopimukseen (KETS) liittyvää suunnitelmamallia. KETS-toimintasuunnitelmassa seurataan koko kuntaorganisaation energiankulutusta vuositasolla sekä pyritään asettamaan tavoitteita ja toimenpiteitä tulevaisuuteen. Nykyisen KETS-sopimuskauden (2017-2025) tavoitteena on ainakin 7,5 prosentin vähennys energiankulutuksessa. Lisäksi hanke on mukana Lapin Hinku-kuntien tiekarttatyössä, jossa näkökulma on hieman laajempi. Vuoden 2021 alussa Väppi-kunnista neljä on liittynyt kuntien energiatehokkuus sopimukseen ja kaksi on lisäksi Hinku-verkostossa. Kaikissa kunnissa on käytössä vuositasoinen energiankulutuksen seuranta, joka siltä osin mahdollistaa tavoitteellisen toiminnan kehittämisen.

Haastattelututkimus Väppi-kunnille ilmastotyöstä 2021: 

Katsauksen tavoitteena oli koota kuntien näkemyksiä muun muassa seuraaviin näkökulmiin: Millaisia ilmastotyötä edistäviä toimia kunnassa on tehty viime vuosina? Mitkä toimenpiteet kunta näkee nykyhetkessä merkittävimpinä? Millaista lisätietoa jatkossa tarvittaisiin tai millaisia toimenpiteitä kunnan näkökulmasta alueella jatkossa tulisi edistää?

Tietoa ilmastotyön tueksi lappilaisille kuntapäättäjille:

Keräsimme uusille 2021 valituille valtuustoille tietopaketin kuntien ilmastotyöstä. Kokosimme asiat yhdessä Itä-Lapin Kuntayhtymän VähäC -hankkeen Sari Leinosen kanssa, kahteen noin 10 minuutin videoon, jotka johdattavat päättäjät tämän toiminnan ytimeen.

Tietoa ilmastotyön tueksi lappilaiselle kuntapäättäjälle osa 1

  • Taustatietoa ilmastotyön tarpeellisuudesta lappilaisten kuntien päättäjien tueksi.

Tietoa ilmastotyön tueksi lappilaiselle kuntapäättäjälle osa 2

  • Mitä ilmastotyö on osana kunnan arkea.

Pilottikohteet ja selvitykset

Hankekunnista on valittu sopivia selvityskohteita, esimerkiksi kehitettäviä kiinteistöjä, alueita tai toimintamalleja. Pilottiselvityksiin voi tutustua alla olevista raporteista. Selvitysten tavoitteena on auttaa kuntaa päätöksenteossa, investointien käynnistämisessä ja toiminnan kehittämisessä. 

Pilottikohteiden lisäksi on toteutettu useita kevyempiä selvityksiä esille nousseista teemoista.  

Kesän 2021 aikana kodekuntiin toteutettiin aurinkosähkötarkastelut, yksi kohde per kunta. Pyrimme valitsemaan tarkasteluun erilaisia kiinteistöjä, jotta saisimme mahdollisimman laajasti tietoa aurinkosähkön kannattavuudesta tyyppikohteissa.

 

Yritysyhteistyö ja kuntalaiset

Hankkeen yritysyhteistyö on ilmentynyt kahdella eri tavalla. Ensinnäkin mukana on yrityksiä, jotka ovat niin sanotusti samalla asialla eli edistämässä energiatehokkuutta ja uusiutuvien ratkaisujen hyödyntämistä. Toisaalta mukana on yrityksiä, jotka ovat kehittämässä omaa toimintaansa tai tekemässä investointeja. Hankkeen alkuvaiheessa ensimmäiselle yritykselle tehtiin toimintamallikuvaus uusiutuvan energian investointeja varten, erityisesti öljystä luopumiseksi. Tätä kuvausta on esitelty hankkeen tapahtumissa ja sitä kautta myös monet muut yritykset ovat hakeneet muun muassa Business Finlandin energiainvestointitukea hankkeen avustuksella. 

Öljystä uusiutuvaan -yhteiskilpailutus

Syksyllä 2020 käynnistettiin Öljystä uusiutuvaan -yhteiskilpailutus kohdekuntien asukkaille ja yrityksille. Tavoitteena oli saada kaikista kunnista mukaan 3-5 öljystä luopumista suunnittelevaa kiinteistön omistajaa, kerätä kohteiden lähtötiedot ja lähettää tarjouspyynnöt urakoitsijoille. Mukaan ilmoittautui yhteensä 22 kuntalaista, kaksi taloyhtiötä ja yksi yritys. Tarjouspyynnöt lähetettiin 30.11.2020 ja tarjousaika kesti 15.1.2021 asti. Tarjouspyynnön laatimisessa asiantuntijana toimi kilpailutukseen erikoistunut Insinööritoimisto Seuna. Toimintaa auttoi myös valtion kesällä julkaisema avustushaku öljylämmityksestä luopumiseksi, joka osoittautui erittäin suosituksi. Hanke on ollut tekemässä syksyn aikana myös näitä tukihakemuksia kuntalaisille.  

Verkostoituminen, tapahtumat ja tiedottaminen

Hanke on järjestänyt kohdekunnissa infotilaisuuksia. Keväällä 2019 järjestettiin kuntatilaisuudet kaikissa 6 kunnassa. Aiheina olivat kunnasta riippuen muun muassa paikalliset ajankohtaiset asiat, ilmastonmuutos, pientalojen lämmitysmuodot, biokaasu, leaderit ja hankeyhteistyö. Osallistujia energiailloissa oli yhteensä yli 100 henkeä. Seuraavaksi oli yritysten vuoro syksyllä 2019, jolloin ehdittiin pitää kaksi yrityksille suunnattua tapahtumaa. Koronan takia seuraavat siirtyivät syksyyn 2020. Syksyn 2020 tapahtumissa keskiössä olivat muun muassa öljystä uusiutuvaan yhteiskilpailutus, energiansäästöviikko ja aurinkosähkö. Vuosittain on järjestetty Väppi-seminaari, joiden materiaalia alla.  

  • Verkostoa on rakennettu koko hankkeen ajan kohdekunnissa, maakunnassa ja myös valtakunnallisesti. Opintomatka Iihin tehtiin keväällä 2019, mutta opintomatka Saksaan toukokuussa 2020 jouduttiin valitettavasti perumaan. 

Toiminta-alue
Lappi

Lisätietoja