Siirry pääsisältöön

Kokonaiskestävää ja hyväksyttävää puuntuotantoa turvemailta - SUO

Hankkeen rahoittajat

Maa- ja metsätalousministeriön logo

Puolet Suomen soista on metsäojitettu 1960-1980-luvuilla metsänomistajien ja yhteiskunnan rahoituksella. Nyt suometsissä on puuta lähes neljännes metsiemme puustosta. Suometsistä on vuosittain korjattavissa 15 miljoonaa puukuutiometriä. Suometsät ovat myös merkittävä hiili- ja ravinnevarasto. Metsätaloustoimenpiteet vaikuttavat näihin varastoihin, lisäävät kiintoaine- ja ravinnekuormitusta vesistöihin ja vaikuttavat monimuotoisuuteen. Tämän vuoksi on tärkeää, että suometsien hakkuut ja hoitotoimet toteutetaan kestävästi. 

Metsänomistajat joutuvat tällä hetkellä tekemään suometsien hoitoa koskevat ratkaisut ilman kattavaa käsitystä toimenpiteiden kokonaiskestävyydestä. SUO-hankkeen tavoitteena on auttaa metsänomistajia ja metsäalan ammattilaisia arvioimaan toimenpiteiden vaikutukset puuntuotantoon, ilmastoon, vesistöön ja monimuotoisuuteen ennen lopullista päätöksentekoa. 

SUO-hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Se toteuttaa Kansallisen metsästrategian 2025  ja hallitusohjelman maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuuden ilmastotavoitteita. Hanke toteutetaan vuosina 2020-2023 Luken johdolla yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen, Tapio Oy:n, Itä-Suomen yliopiston ja Geologian tutkimuskeskuksen kanssa. 

Suo-hankkeella on vahva kytkös Tapio OY:n Suometsäosaaja-hankkeeseen, jossa luodaan malli suometsänhoitoa ja vesiensuojelua suunnittelevien sekä toteuttavien henkilöiden suometsäosaamisen kehittämiseen ja mittaamiseen.  

Tavoitteet 

SUO-hankkeen tavoitteena on kehittää suometsien hoidon suunnitteluun uusi toimintamalli, joka kannattavan puuntuotannon edistämisen lisäksi pyrkii sovittamaan yhteen ilmasto- ja vesistövaikutusten minimointi- sekä monimuotoisuuden lisäämistarpeet. Toimintamallia voi hyödyntää kestävään, metsänomistajien tavoitteiden mukaiseen suometsien hoitoon ja se voi tukea toimijoita neuvonnassa ja suometsien hoidon toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Toimintamalli on myös hyödynnettävissä vesienhoidon toimenpideohjelmia ja metsänhoitosuosituksia laadittaessa. Toimintamallin pohjana hyödynnetään Metsäkeskuksen suometsänhoidon paikkatietoaineistojen tarinakarttaa.  

Suometsien kestävän hoidon osaamista ja toimintamallia jalkautetaan järjestämällä toimijoille ja metsänomistajille webinaareja ja lähikoulutustilaisuuksia.  

Suometsäfoorumi 

SUO-hanke on kutsunut koolle Suometsäfoorumin, jonka tehtävä on edistää suometsien kokonaiskestävää hoitoa ja käyttöä sekä tukea uuden suometsien hoidon toimintamallin rakentamista. Foorumi kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa vuosina 2021 ja 2022. 

Hyödyllisiä linkkejä 

Toiminta-alue
Valtakunnallinen

Hankkeen toteuttajat

SUO-hankkeen logo
Luonnonvarakeskuksen logo
Tapion logo
GTK:n logo
Itä-Suomen yliopiston logo

Lisätietoja