Siirry pääsisältöön

Puusepänliikkeiden kummitoiminta peruskoulujen teknisen työn luokille – PuuPeTe

Hanke on päättynyt

Hankkeen rahoittajat

Maa- ja metsätalousministeriön logo
Hiilestä kiinni logo

PuuPeTe-hankkeen tavoitteena oli löytää puumateriaalin puutteesta kärsiville peruskoulujen teknisen työn luokille puusepänliikkeitä kummiyrityksiksi. Pilottivaiheessa kummitoiminta sai erittäin hyvän vastaanoton, minkä jälkeen toimintamallia lähdettiin jatkorahoituksen turvin laajentamaan koko maahan.

Peruskoulujen teknisen työn opetuksessa on pulaa puumateriaaleista. Vähäisten määrärahojen vuoksi kouluissa käytetään lähinnä havusahatavaraan, jolloin koululaisten tietämys eri puulajeista ja niiden ominaisuuksista ei pääse kehittymään kunnolla. Kummiyritysten tarkoituksena on lahjoittaa koulujen käyttöön tuotantoprosessistaan ylijäävää laadukasta hukkapuuta. Hankkeessa koulujen käyttöön pyrittiin saamaan erityisesti erikoispuuta. Kierrättämällä puuta nikkarointiin vähennetään puun päätymistä polttoon. Oppilaiden käsissä hukkapuu saa uuden elämän ja tarjoaa vaihtelua puumateriaaleihin.

PuuPeTe-hankkeen toimintaa pilotoitiin 1.4.2021–30.6.2022 välisenä aikana seitsemässä peruskoulussa ja niiden kummiyrityksessä. Marraskuussa 2021 koulujen oppilaille järjestettiin Innostajakiertue. Kiertueella nuori puualan yrittäjä Miikka Kotilainen Puuartisti Oy:stä kertoi omaa kasvutarinaansa ihmisenä sekä puualan yrittäjänä. Samalla oppilaille jaettiin tietoa puun käytön mahdollisuuksista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä puutuotealasta työllistäjänä. Hankkeen pilotointivaiheen päätöksenä oppilaille toteutettiin PuuPeTe - Kevätpäivä -tapahtuma 13.5.2022 Pro Puu ry:n tiloissa ja ympäristössä Lahdessa.  

Hankkeen jatkovaiheessa haettiin kummitoiminnasta kiinnostuneita kouluja ja yrityksiä ja neuvottiin heitä toiminnan aloittamisessa. Uusia kummipareja on nyt melkein neljäkymmentä eri puolilla Suomea. Heidän kauttaan idean toivotaan leviävän myös muihin alueen kouluihin ja yrityksiin. Viestintä oli hankkeessa keskeisessä roolissa ja ideaa kummitoiminnasta levitettiin aktiivisesti esimerkiksi jäsentiedotteiden, sosiaalisen median ja lehtiartikkeleiden kautta.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli lisätä nuorten ymmärrystä puunkäytöstä ja puusta ilmastoystävällisenä materiaalina. Samalla haluttiin innostaa nuoria hakeutumaan työvoimapulasta kärsivälle puutuotealalle ja vahvistaa alan tunnettuutta, julkisuuskuvaa sekä vetovoimaa. Näitä tavoitteita ajatellen hankkeessa laadittiin yläkouluikäisille suunnattu tietopaketti opettajien työn tueksi. Tietopaketissa kerrotaan tiiviissä muodossa mm. hiilen kierrosta, puutuotteista hiilen varastoina, puutuotteiden roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä puutuotealan työ- ja opiskelumahdollisuuksia.

Tietopaketti on saatavilla TAO r.y:n nettisivuilla: Hiilestä, puutuotteista ja ilmastonmuutoksesta – Tietopaketti yläkouluille.

Hankkeen toteutusaika oli 1.4.2021–28.2.2023. Hankkeen hallinnoijana toimi Suomen metsäkeskus. Hankkeessa olivat toimijoina mukana Puuteollisuus ry sekä  Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y.

PuuPeTe-hanke oli osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteillä pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja. Lisää tietoa toimenpidekokonaisuudesta on maa- ja metsätalousministeriön verkkosivulla.

Toiminta-alue
Valtakunnallinen

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Puuteollisuus ry:n logo
Teknisten aineiden opettajat logo
Suomen metsäsäätiö logo.

Lisätietoja