Siirry pääsisältöön

Osallistavaa suunnittelua METSOn avulla - OsuMa

Hankkeen rahoittajat

Maa- ja metsätalousministeriön logo

OsuMa-hanke on innovatiivinen ja osallistavaan suunnitteluun perustuva METSO-yhteistoimintaverkostohanke. Hankkeella pyritään kehittämään alueellisen luonnonhoidon suunnittelumallia paikkatietoaineistoja hyödyntäen sekä osallistamalla maanomistajia ja sidosryhmiä. Pilottialueina hankkeella ovat Kuhmoisten Kukas- ja Nikalanjärven valuma-alueet, Mäntyharjun Hietaniemi sekä Asikkalan Vedentausta-Kalkkinen. 

Pilottialueet Kuhmoisissa, Mäntyharjulla ja Asikkalassa

Pilottialueiksi on valittu lähtökohdiltaan erityyppisiä alueita. Kukasjärven ja Nikalanjärven valuma-alue ei lähtötietojen perusteella ole monimuotoisuusarvoiltaan niin merkittävä, mutta alueella on monikäyttö- ja maisema-arvoja. Valuma-alueella on paljon ojitettuja soita ja turvemaita, ja alueella on tunnistettu tarve tehdä toimenpiteitä metsäojitusten vesistövaikutusten korjaamiseksi. Mutta lisäksi suunnittelussa selvitetään talousmetsien luonnonhoidon sekä peitteisen metsänkäsittelyn mahdollisuuksia. 

Mäntyharjun Hietaniemi sen sijaan on merkittävä monimuotoisuuskeskittymä, jolla on muun muassa lehtometsiä, pienvesiä, jyrkänteitä sekä uhanalaista lajistoa. Mäntyharjun pilottialueella alueellinen suunnittelu keskittyy etenkin ekologisten yhteyksien muodostamiseen muun muassa talousmetsien luonnonhoitokeinojen ja uusien METSO-sopimusten avulla. Asikkalan Vedentausta-Kalkkisen alue muistuttaa paljon Hietaniemen aluetta. Sielläkin on runsaasti monimuotoisuusarvoja ja jo joitain olemassa olevia suojelualueita, joita halutaan tukea talousmetsien luonnonhoidon keinoin, sekä lisäksi toteuttaa mahdollisia elinympäristöjen kunnostuksia. Alueella myös runsaasti ranta-alueita, joiden huomioiminen metsätaloustoimin on tärkeää.

Paikkatieto ja osallistaminen apuna luontokohteiden kartoituksessa 

Hankkeella hyödynnetään kattavasti olemassa olevia luonnonhoitoa palvelevia paikkatietoaineistoja potentiaalisten luontokohteiden kartoitukseen ja niiden kytkeytymisen edistämiseen. Alueilta tavoitteena löytää hyviä luonnonhoidon kohteita, joita voidaan säästää, suojella tai hoitaa. Pilottialueilta koostetaan tarinakartat näistä aineistoista päätöksen teon tueksi. 

Alueellisen suunnitelman tekemisessä osallistetaan alueen maanomistajia, vapaa-ajanasukkaita, metsästysseuroja, luontoharrastajia sekä metsäalan toimijoita kyselyin. Maanomistajille suunnataan erityinen PehmoGIS-menetelmään perustuva sähköinen karttakysely, jolla he voivat ilmoittaa myös esimerkiksi oman metsäsuhteen kannalta merkityksellisiä paikkoja sekä toimenpide-ehdotuksia metsistä. Alueilla järjestetään tiedotustilaisuuksia luonnonhoidosta sekä alueellisesta suunnittelusta maanomistajille, toimijoille sekä alan asiantuntijoille. 

Hanke on suunniteltu kolmivuotiseksi (2020-2022) ja maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt 166 500 euroa rahoituksen hankkeelle. 

Hanketta vetää ja hallinnoi Suomen metsäkeskus. Hankkeessa ovat yhteistyökumppaneina mukana Metsähallitus, Pirkanmaan ja Etelä-Savon ely-keskukset sekä Metsänhoitoyhdistykset Kanta-Häme ja Mänty-Saimaa. 

Liity pilottialueiden maanomistajien suljettuun Facebook-ryhmään.  

Toiminta-alue
Valtakunnallinen

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Metso - Metsien monimuotoisuus logo

Lisätietoja