Siirry pääsisältöön

Liito-orava-LIFE

Hankkeen rahoittajat

Natura 2000 logo
EU Life logo

Liito-orava-LIFE -hankkeeseen osallistuu laaja joukko erilaisia toimijoita Suomesta ja Virosta ratkaisemaan maankäytön haasteita liittyen liito-oravan suojeluun. 

Hankkeessa luodaan yhdessä metsäalan toimijoiden, metsänomistajien, luonnonsuojelijoiden sekä kaupunkisuunnittelijoiden kanssa käytännön toimintamallit liito-oravien huomioimiseen metsien käsittelyssä sekä taajamien puistojen ja metsien hoidossa. 

Hankkeessa on mukana keskeisiä liito-oravakaupunkeja kuten Espoo, Jyväskylä ja Kuopio. Hanke toteutetaan yhdessä virolaisten kumppanien kanssa ja näin se kattaa koko liito-oravan esiintymisalueen EU:ssa. 

Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2018 - 31.3.2025. 

Liito-orava. Kuva: Ari Seppä/Vastavalo  

Liito-oravakannan uhat ja niiden ehkäiseminen 

Liito-oravaan kohdistuvaksi suurimmaksi uhaksi on arvioitu sopivien elinympäristön väheneminen ja pirstoutuminen. Liito-oravan suojelun taso on Euroopassa arvioitu epäsuotuisaksi. 

Hankkeessa selvitetään ja otetaan käyttöön hyviä toimintamalleja, joiden avulla liito-orava saadaan huomioitua sujuvasti maankäytön suunnittelussa. 

Toimenpiteissä keskitytään verkostonäkökulmaan: liito-orava tarvitsee pesä- ja ruokailupaikkojen lisäksi puustoisia kulkuyhteyksiä paikalta toiselle. Kulkuyhteyksiä tarvitaan myös laajempien alueiden välillä, jotta populaatiotasojen väliset yhteydet toimivat. 

Suomen metsäkeskuksen vastuut Liito-orava-LIFE -hankkeessa 

Suomen metsäkeskus osallistuu hankkeessa mukana olevien noin 30 yksityismaakohteen liito-orava kartoituksiin ja sen jälkeen leimikkosuunnitelmien tekoon. Kohteet sijaitsevat ympäri Suomea liito-oravan pohjoisimmat esiintymisalueet Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla mukaan lukien. Kohteilla toteutetaan metsänhoitotoimenpiteitä siten, että liito-oravan elinolosuhteet säilyvät hyvinä, mutta toimenpiteet ovat kuitenkin mahdollisia. Toimenpiteiden vaikutuksia seurataan kohteilla vuosittain hankkeen loppuun asti. 

Hankkeen toimesta järjestetään runsaasti koulutusta metsänomistajille ja metsäalan toimijoille vuosien 2023 ja 2024 aikana. Hankkeen aikana kertyneistä parhaista metsäsuunnittelun keinoista liito-oravakohteilla koostetaan oppaat metsäalan toimijoiden ja metsänomistajien käyttöön. 

Hanketta koordinoi Metsähallituksen luontopalvelut. 

Lisätietoja hankkeesta on Luontopalvelujen sivuilla . Hankkeen päärahoittajana toimii Euroopan unionin LIFE-rahasto. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 8,9 miljoonaa euroa. 

Hankkeessa mukana olevat toimijat 

13 hankekumppania Suomessa ja 5 Virossa: 

 • Espoon kaupunki 
 • Jyväskylän kaupunki 
 • Kuopion kaupunki 
 • Kuopion luonnontieteellinen museo 
 • Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus 
 • Luonnonvarakeskus 
 • Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry 
 • Metsähallitus Luontopalvelut 
 • Metsähallitus Metsätalous Oy 
 • Pohjois-Karjalan ELY-keskus 
 • Pohjois-Savon ELY-keskus 
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ry 
 • Varsinais-Suomen ELY-keskus 
 • Eestimaa Looduse Fond (Estonian Fund for Nature) 
 • Eesti Erametsaliit (Estonian Private Forest Union) 
 • Keskkonnaamet (Environmental Board) 
 • Metsakorralduse büroo (Forest Survey Bureau) 
 • Riigimetsa Majandamise Keskus (State Forest Management Centre) 
Toiminta-alue
Valtakunnallinen

Hankkeen toteuttajat

Liito-orava-LIFEn logo

Lisätietoja