Siirry pääsisältöön

KLIVA -Vesitasapaino, ekosysteemipalvelut ja metallien kuljetus muuttuvassa ilmastossa

Hankkeen rahoittajat

Kliva-hankkeen logo
Euroopan unionin Interreg Botnia-Atlantica aluekehitysrahaston logo

KLIVA - Vesitasapaino, ekosysteemipalvelut ja metallien kuljetus muuttuvassa ilmastossa 

Muuttuvan ilmaston KLIVA - Vesitase, ekosysteemipalvelut ja metallien kuljetus -hanke käynnistyi vuonna 2019 ja kestää toukokuuhun 2022 saakka. Se on Interreg Botnia-Atlantica -hanke. 

KLIVA-hanke kannustaa ilmastoviisaisiin maa- ja metsätaloustoimenpiteisiin. Lähtökohtana tässä on kokonaisnäkemys valuma-alueen vedenkulutuksesta ja -saatavuudesta. Luontaisemmalla vesitaseella ja happamien sulfaattimaiden kuormituksen vähentämisellä luodaan edellytykset kestävälle tuotannolle, luonnon monimuotoisuudelle ja terveemmille vesille. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toimii koordinoivana hankekumppanina. Metsäkeskuksen lisäksi hankkeeseen osallistuvat Geologian tutkimuskeskus, Suomen ympäristökeskus, Åbo Akademi, Linné-yliopisto, Länsstyrelsen Västerbotten, Skogsstyrelsen Region Nord ja Sveriges Geologiska Undersökningar SGU. 

Hankkeen rahoittajia ovat Botnia-Atlantica-ohjelma, Pohjanmaan liitto sekä Havs- och vattenmyndigheten. 

KLIVA- Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring

Projektet KLIVA- Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring startade 2019 och pågår till maj 2022. Det är ett Interreg Botnia-Atlantica -projekt. 

KLIVA-projektet stimulerar till klimatanpassade åtgärder inom jord- och skogsbruk genom att utgå från en helhetssyn på vattenflöde och vattentillgång i ett avrinningsområde. Genom naturligare vattenbalans och mindre belastning från sura sulfatjordar skapas förutsättningar för hållbar produktion, biologisk mångfald och friskare vatten. 

NTM-centralen i Södra Österbotten fungerar som samordnande projektpartner. Förutom Skogscentralen deltar Geologiska forskningscentralen, Finlands miljöcentral, Åbo Akademi, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen Västerbotten, Skogsstyrelsen Region Nord och Sveriges Geologiska Undersökningar SGU i projektet. 

Projektets finansiärer är Botnia-Atlantica programmet, Österbottens förbund samt Havs- och vattenmyndigheten. 

Toiminta-alue
Pohjanmaa

Lisätietoja