Siirry pääsisältöön

Ilmastoviisas metsänomistaja - Klimatsmart skogsägare

Hankkeen rahoittajat

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston logo

Hankkeen tavoitteena on jakaa metsänomistajille ajankohtaista ja riippumatonta tietoa metsien hiilensidonnasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. 

Hankkeessa tuotetaan infomateriaalia ja järjestetään tilaisuuksia sekä webinaareja liittyen esimerkiksi metsien kasvun parantamiseen sekä hiilensidonnan ja hiilivarastojen optimointiin metsänomistajan omat tavoitteet huomioiden. 

Muistutamme metsänomistajia siitä, kuinka aktiivisella metsänhoidolla voidaan varautua muutoksiin ja ennaltaehkäistä riskejä sekä parantaa metsien hiilinieluja. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on myös tärkeää ylläpitää hiilivarastoja sekä huolehtia metsien kestävyydestä turvaamalla niiden monimuotoisuus.  

Hankkeen myötä toivomme myös kuntatoimijoiden huomaavan millaisia mahdollisuuksia metsät, metsänhoito ja puurakentaminen tarjoavat ilmastotavoitteiden ja hiilineutraaliuden saavuttamisessa.  

Hanketta rahoittavat Uudenmaan ja Varsinaissuomen ELY-keskusten Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmat sekä yksityiset Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden sr ja Föreningen för Skogskultur r.f. 

Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Suomen metsäkeskus. Hanke on kaksikielinen. 

Hankeaika: 1.10.2019-30.8.2022  

Tulevat tapahtumat: 

Tulevia tapahtumia voit seurata Metsäkeskuksen tapahtumakalenterista

Menneiden tapahtumien materiaalit:

Hankkeen tuottamia esitteitä:

Klimatsmart skogsägare

Målet med projektet är att ge skogsägarna aktuell och objektiv information om skogens kolbindning och om vilka faktorer som påverkar den. 

I projektet producerar vi informationsmaterial och ordnar tillställningar och webbinarier till exempel kring förbättrad skogstillväxt och optimering av kolförråden på ett sätt som tar skogsägarens egna mål i beaktande. 

Vi vill påminna skogsägarna om att det är möjligt att öka kolsänkorna och förbereda sig på ändringar och förebygga risker genom aktiv skogsvård. För att motverka klimatförändringen är det också viktigt att uppehålla kollagren och trygga skogarnas tålighet med att gynna den biologiska mångfalden. 

I och med projektet hoppas vi att också kommunerna upptäcker vilka möjligheter skogen, skogsvården och träbyggandet innebär när det gäller att nå klimatmålen och kolneutralitet.  

Projektet finansieras av Nylands och Egentliga Finlands NTM-centraler, programmen för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden sr och Föreningen för Skogskultur r.f. 

Projektet administreras och genomförs av Finlands skogscentral. Projektet är tvåspråkigt. 

Projekttid: 1.10.2019-30.8.2022   

Kommande evenemang: 

Kommande evenemang hittar du i vår evenemangskalender

Material från tidigare evenemang:

Broschyrer som projektet har tagit fram

Toiminta-alue
Uusimaa ja Varsinais-Suomi

Lisätietoja