Siirry pääsisältöön

HardRock - Tietoa, tietoisuutta ja toimintatapoja kallioelinympäristöjen monimuotoisuuden turvaamiseen

Hankkeen rahoittajat

Maa- ja metsätalousministeriön logo
Metso - Metsien monimuotoisuus logo

Hanke toteutetaan vuosina 2021-2023 maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella ja osana METSO-ohjelman toteutukseen kuuluvia valtakunnallisia luonnonhoidon kehittämishankkeita. METSO-ohjelma toteuttaa kansallisen metsästrategian tavoitteita.

Kallioelinympäristöt ansaitsevat enemmän huomiota herkän lajistonsa ja omaleimaisen luontonsa vuoksi. Lajien uhanalaisuustarkastelussa arvioitiin lähes 1 900 kallioilla, jyrkänteillä tai kivikoilla elävää lajia, mikä on yli 8 prosenttia arvioidusta kokonaislajimäärästä.

Kallioelinympäristöt sijaitsevat yleisimmin tavanomaisessa metsätalouskäytössä olevilla alueilla. Metsätalouskäytännöt ovat ratkaisevassa asemassa arvokkaiden luontotyyppien ja lajiston turvaamisessa. Vapaaehtoisuuteen perustuvan METSO-ohjelman avulla voidaan arvokkaimmat kallioelinympäristöt suojella.

Tietoa – toimintatapoja – tietoisuutta

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa tietoa, tietoisuutta ja toimintatapoja kallioelinympäristöjen monimuotoisuuden turvaamiseen. Hankkeessa parannetaan kallioelinympäristöjen, etenkin jyrkänteiden, paikkatiedon kattavuutta ja laatua hyödyntäen erilaisia paikkatietoaineistoja ja niiden pohjalta tehtävää analyysiä.

Kallioelinympäristöjen monimuotoisuuden tilannetta parannetaan kehittämällä hoito-ohjeistusta ja tuomalla ohjeita osaksi metsänhoidon suositusten sisältöä. Toimenpidesuositukset ovat hyödyksi esimerkiksi niissä kallioelinympäristöissä, joissa on pienialaisia metsälakikohteita tai uhanalaisten lajien esiintymiä, mutta joissa valtaosa alueesta ei täytä metsälakikohteiden vaatimuksia.

Lisäksi hankkeessa lisätään metsätalouden toimijoiden ja metsänomistajien tietoisuutta kallioelinympäristöjen luontoarvoista ja suojelukeinoista koulutuksen ja viestinnän avulla.

Hankkeen aikataulu ja ydinviestit

Hanke on aloitettu tammikuussa 2021 ja se päättyy vuoden 2023 lopussa.
Hankkeen ydinviestejä ovat:

  • Kallioelinympäristöt ovat arvokkaita luontokohteita ja niistä tarvitaan lisää tietoa.
  • Kallioelinympäristöjen lajisto on herkkä muutoksille. Tiedä mitä teet.
  • Kallioelinympäristöt ansaitsevat tulla nykyistä tunnetummaksi hienojen maisemien ja geologian lisäksi myös herkän ja omaleimaisen luontonsa vuoksi.

Hankkeen toimijoita ovat Suomen metsäkeskus, Tapio Oy ja Suomen ympäristökeskus.

 #METSOHardRock

Toiminta-alue
Valtakunnallinen

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Tapion logo
Suomen ympäristökeskuksen logo

Lisätietoja