Siirry pääsisältöön

Tornionjokilaaksossa alkaa Euroopan suurin vesiluonnon ennallistamishanke

Mediatiedote - 21.09.2022 07:38

Tornionjoen sivujokien tilaa parannetaan uudessa EU:n rahoittamassa hankkeessa Suomen ja Ruotsin rajan molemmin puolin. Norrbottenin läänin läänihallitus koordinoi hanketta, joka käynnistyy maaliskuussa 2023 ja kestää seitsemän vuotta. Suomen puolella koordinoinnista vastaa Suomen metsäkeskus.

EU:n Life-ympäristörahasto on myöntänyt varoja metsätalouden vaikutuksesta heikentyneiden elinympäristöjen ennallistamiseen Tornionjokilaakson valuma-alueelle.  

Hankkeessa ennallistetaan ojitettuja soita ja puunuittoa varten muutettuja virtavesiä sekä poistetaan kalojen vaellusesteitä vesistöstä. Kalatiet Tengeliönjoen voimalaitoksen ohi vapauttavat yli 970 kilometriä vaellusreittiä vaelluskaloille. Lisäksi hankkeessa vaihdetaan kalojen ja muun vesieliöstön vaellusesteenä olevia tierumpuja tai muotoillaan uomaa noin 400 tierummun kohdalla. Näin vapautuu yhteensä yli 3000 kilometriä vaellusreittejä kaloille ja muulle vesieliöstölle.

Hanke toteutetaan yhdessä ruotsalaisten hankekumppanien kanssa. Hankkeen kokonaisrahoitus on noin 21 miljoonaa euroa, josta Suomen osuus on noin 9,1 miljoonaa euroa. Useat viranomaiset, kunnat ja yritykset Suomesta ja Ruotsista ovat hankkeen rahoittajia ja kumppaneita. Suurin yhteisrahoittaja on Ruotsin Havs- och Vattenmyndigheten.

- Tornionjoen vesistöalue on aivan ainutlaatuinen; Euroopan suurin vapaana virtaava joki, väylä kahden maan kainalossa. Näen hankkeella paitsi valtavaa käytännön arvoa vesiympäristöjen ennallistamisessa ja alueen työllisyyden edistämisessä, mutta erityisesti iloitsen sen symbolisesta arvosta Lapin ja Norrbottenin yhteistyön saumattomana jatkumona, sanoo Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi.
 

Yhteishankkeella on runsaasti ympäristöhyötyjä ja yhteiskunnallista merkitystä

Hankkeessa ennallistetaan puunuittoa varten perattuja virtavesiä niiden luonnonmukaiseen tilaan, hillitään metsäojitusten ympäristövaikutuksia palauttamalla ojitettujen alueiden vesitaloutta luonnontilaan sekä poistetaan esteitä kalojen ja muun virtavesieliöstön luonnonmukaiselta liikkumiselta ja leviämiseltä. 

Toimenpiteiden kohteena olevien virtavesien vedenlaatua ja lajistoa sekä valuma-alueen elinympäristöjen muuntumista kohti luonnontilaa seurataan säännöllisesti hankkeen aikana. Hankkeen myötä koheneva Tornionjoen valuma-alueen luonnontilaisuus myös lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia, kuten tulvavaaraa. Hankkeessa tehdään myös järjestelmällistä työtä ennallistamistöissä käytettävien työkoneiden ja kulkuneuvojen ilmastovaikutusten vähentämiseksi.   

Ympäristöhyötyjen lisäksi hanke edistää työllisyyttä Tornionjokilaaksossa, sillä hankkeen toteutukseen tarvitaan paikallisia koneurakoitsijoita, konsultteja ja muita palveluja. Hankkeen odotetaan myös lisäävän työllisyyttä pitkällä aikavälillä parantamalla luontomatkailun edellytyksiä ja kalastusmahdollisuuksia sekä vapaa-ajan että kaupallisessa kalastuksessa.

Faktat

Projektin virallinen nimi on The Torne River International Watershed ja sen lyhenne on TRIWA LIFE.

Hankkeeseen osallistuvat Suomesta Lapin ELY-keskus, Metsähallitus Eräpalvelut, Suomen Metsäkeskus, Luonnonvarakeskus (Luke) ja Oulun yliopisto sekä Ruotsista Länsstyrelsen i Norrbottens Län, Havs- och Vattenmyndigheten, Sveaskog ja Luleå Tekniska Universitet. 

Yhteystiedot ja lisätietoja:

Suomen metsäkeskus
Ulla Huusko, ulla.huuskoatmetsakeskus.fi, p. 040 182 3496
Matti Välimäki, matti.valimakiatmetsakeskus.fi, p. 050 592 9341
-    Soiden ennallistaminen, rumpuesteiden inventointi ja korjaus yksityismailla

Metsähallitus Eräpalvelut
Markku Vierelä, markku.vierelaatmetsa.fi, p. 040 667 4656
-    Soiden ennallistaminen, rumpuesteiden inventointi ja korjaus Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla

Luonnonvarakeskus
Atso Romakkaniemi, atso.romakkaniemiatluke.fi, p. 029 532 7416
-    Kalastoseurannat

Lapin ELY-keskus
Jari Pasanen, jari.pasanenately-keskus.fi, p. 029 503 7476
-    Uomakunnostukset, Tengeliöjoen kalatie, rumpuesteiden inventoinnit ja korjaus yleisillä teillä. Saukkotutkimuksen organisointi Suomenpuoleisella hankealueella.  

Oulun yliopisto
Hannu Marttila, hannu.marttilaatoulu.fi, p. 029 448 4393
-    Hydrologinen analyysi, valuma-alue ja virtavesien ennallistaminen, asiantuntijapalvelut

Uutta metsävaratietoa yksityismetsistä on julkaistu lähes 2,5 miljoonan hehtaarin alalta  Mediatiedote - 08.09.2022 07:53
Kuolinpesien metsänomistus on kääntynyt taas kasvuun Mediatiedote - 29.09.2022 07:28