Skip to main content
Uutinen - 04.02.2021 09:25

Kemera-metsätietöiden tukipäätöksiä tehdään edelleen nopeutetusti koronatilanteen vuoksi

Metsäkeskus voi myöntää Kemera-tuen metsätiehankkeille odottamatta sitä, että hankkeen toteuttamista koskeva tiekunnan päätös tulee lainvoimaiseksi. Tukipäätöksiä on nopeutettu viime kesästä alkaen, koska koronaepidemia on vaikeuttanut tiekuntien kokousten järjestämistä. Tämän seurauksena tiehankkeiden aloittaminen on uhannut viivästyä. Koronatilanne ei ole helpottanut, joten nopeutettu päätöksenteko jatkuu 31.8.2021 saakka.

Metsätie kesällä

Metsäteiden perusparannukseen voi saada Kemera-tukea. Kuva: Pixabay

Yksityistien perusparantamisesta ja muista tienpitoon liittyvistä asioista päätetään tiekunnan kokouksessa. Tyytymätön tieosakas tai muu asianosainen voi esittää tiekunnalle sen kokouksessa tehtyä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen tai nostaa moitekanteen käräjäoikeudessa. Oikaisuvaatimus on esitettävä 30 päivän ja moitekanne kolmen kuukauden kuluttua päätöksen tekemisestä. Oikaisuvaatimus käsitellään tiekunnan kokouksessa, jossa tehdyn päätöksen moittiminen on mahdollista 30 päivän määräajassa. 

Kemera-metsätiehankkeen työt voi aloittaa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on tehnyt myönteisen tukipäätöksen. Tavallisesti Metsäkeskus on tehnyt päätöksen tuen myöntämisestä vasta sen jälkeen, kun moitekanteen määräaika on umpeutunut ja tiekunnan päätös metsätietöiden toteuttamisesta on tullut lainvoimaiseksi. Tuen hakijan on myös pitänyt toimittaa Metsäkeskukseen selvitys siitä, että kannetta ei ole nostettu. Poikkeuksena ovat olleet yksimielisesti tehdyt päätökset tiekuntien kokouksissa, joissa kaikki osakkaat ovat olleet edustettuina.  

Koronaepidemia ja kokoontumisrajoitukset ovat vaikeuttaneet tiekuntien kokoustamista ja monien tiehankkeiden aloittaminen uhkaa viivästyä. Tämän vuoksi Metsäkeskus on viime kesästä saakka nopeuttanut Kemera-tuen myöntämistä.  

Tukipäätöksen jälkeen metsätietyöt voi aloittaa, ja tukea maksetaan sitä mukaa, kun työt edistyvät. Ensimmäiseen tuen maksamiseksi esitettävään selvitykseen tulee liittää tieto siitä, että tiekuntaa vastaan ei ole määräajassa nostettu tiehankkeen toteuttamispäätöstä koskevaa kannetta. Tukea ei makseta ennen kuin selvitys on toimitettu.  

Jos moitekanne on nostettu, selvityksen liitteenä on toimitettava tuomioistuimen ratkaisu ja tieto siitä, että ratkaisu on lainvoimainen. Metsäkeskus voi tarvittaessa määrätä tuen maksamisen keskeytettäväksi ja lopettaa maksamisen, jos tuomioistuin muuttaa tiekunnan kokouksen päätöstä tai toteaa sen pätemättömäksi.  

Lisätietoja metsäteiden Kemera-tuesta on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.