Ilmastoviisas metsänomistaja - Klimatsmart skogsägare | Metsäkeskus

Ilmastoviisas metsänomistaja - Klimatsmart skogsägare

Lisätietoja

Pia-Maria Thomssen
projektipäällikkö / projektchef
Suomen metsäkeskus / Finlands skogscentral
p./ tfn 050 3500 547
pia-maria.thomssen(at)metsakeskus.fi / pia-maria.thomssen(at)skogscentralen.fi

Metsäkeskuksen eteläisellä palvelualueella käynnistyi lokakuussa 2019 kaksivuotinen hanke Ilmastoviisas metsänomistaja - Klimatsmart skogsägare.

Hankkeen tavoitteena on jakaa metsänomistajille ajankohtaista ja riippumatonta tietoa metsien hiilensidonnasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Hankkeessa tuotetaan infomateriaalia ja järjestetään tilaisuuksia liittyen esim. metsien kasvun parantamiseen sekä hiilensidonnan ja hiilivarastojen optimointiin metsänomistajan omat tavoitteet huomioiden.

Muistutamme metsänomistajia siitä, kuinka aktiivisella metsänhoidolla voidaan varautua muutoksiin ja ennaltaehkäistä riskejä sekä parantaa metsien hiilinieluja ja  varastoja. Huomioonotettavia seikkoja ovat mm. taimien alkuperä, maanmuokkaus sekä taimikonhoidon ja harvennusten oikea ajoitus. Ilmastoviisas metsänhoito tähtää metsien kasvun ja hyvinvoinnin turvaamiseen, joka tuo myös taloudellista hyötyä metsänomistajalle. 

Projektin myötä toivomme myös kuntien huomaavan millaisia mahdollisuuksia metsät, metsänhoito ja puurakentaminen tarjoavat ilmastotavoitteiden ja hiilineutraaliuden saavuttamisessa. 

Hanketta rahoittaa Uudenmaan ja Varsinaissuomen ELY-keskusten Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmat sekä yksityiset Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden sr ja Föreningen för Skogskultur r.f.

Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Suomen metsäkeskus. Hanke on kaksikielinen.

Hankeaika: 1.10.2019 - 30.8.2021

 

Tulevat tapahtumat:

Menneet tapahtumat:

 

- - -

 

Det tvååriga projektet Ilmastoviisas metsänomistaja – Klimatsmart skogsägare inleddes i Skogscentralens södra serviceområde i oktober 2019.

Målet med projektet är att ge skogsägarna aktuell och objektiv information om skogens kolbindning och om vilka faktorer som påverkar kolbindningen. I projektet producerar vi informationsmaterial och ordnar tillställningar till exempel kring förbättrad skogstillväxt och optimering av kolförråden på ett sätt som tar skogsägarens egna mål i beaktande.

Ämnen som behöver uppmärksammas är bland annat plantornas ursprung, markberedning och plantbeståndsvård och gallringar i rätt tid. Klimatsmart skogsvård strävar efter att trygga skogens tillväxt och hälsa, vilket också ger skogsägaren en ekonomisk nytta.

I och med projektet hoppas vi att också kommunerna upptäcker vilka möjligheter skogen, skogsvården och träbyggandet innebär när det gäller att nå klimatmålen och kolneutralitet. 

Projektet finansieras av Nylands och Egentliga Finlands NTM-centraler, programmen för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden sr och Föreningen för Skogskultur r.f.

Projektet administreras och genomförs av Finlands skogscentral. Projektet är tvåspråkigt.

Projekttid: 1.10.2019–30.8.2021

 

Kommande evenemang:

Evenemang som projektet ordnat:

 

Webbinarier som har varit:

14.10.2020
Kostnadseffektivt träbyggande
Webbinariet belyser totalekonomin kring byggprocessen, boendekostnader, tidtabeller och andra faktorer som påverkar besluten om att bygga av trä.
Titta på webbinariet

22.4.2020
Skogens tillväxt och kolbindningen vid olika skogsbruksmetoder
Vi går igenom åtgärder som ökar skogens tillväxt och ser på kolbindningen i olika bestånd.
Föreläsare är kundrådgivare Andreas Ahlholm och projektchef Pia-Maria Thomssen.
Titta på webbinariet

29.4.2020
Hur stärka beredskapen mot skogsskador och hur sköta torvmarksskog klimatsmart? 
Du får veta hur du med god skogsvård kan stärka motståndskraften mot olika skogsskador. Vi går också igenom olika skogsbruksalternativ i torvmarksskog.
Föreläsare är kundrådgivare Lars Ekman och skogsvårdsexpert Annikka Selander.
Titta på webbinariet

 

.