Siirry pääsisältöön

Metsäenergia

Metsälähtöinen energia on määrällisesti tärkein energianlähteemme Suomessa.  Ilmastokestävän energian kysyntä kasvaa, kun turve ja fossiiliset polttoaineet korvautuvat uusiutuvalla energialla. Metsäenergian käytön laajentuessa kotimaisen metsänenergian saatavuuden ja raaka-aineen hankinnan varmistaminen eri jalostuksen tarpeisiin nousee tärkeään asemaan. 

Metsäenergian käyttöä ja energiapuun hankintaa voidaan raaka-ainevarojen puolesta lisätä niin harvennusmetsistä kuin metsän uudistusaloilta. Metsäenergian hankinnan suuntaaminen kiireellisiin nuoren metsän kunnostuksiin ja ensiharvennuksiin edistää kestävää metsänhoitoa ja tuottaa pidemmän aikavälin ilmastohyötyjä. 

Monimuotoisuuden turvaaminen ja korjuun kestävyyden varmistaminen ovat edellytys puuenergian käytön hyväksyttävyydelle. Metsäkeskus auttaa yhteistyökumppaneitaan vastaamaan ilmastokestävän metsäenergian kasvavaan kysyntään ja tukee paikallisen metsäenergian käytön ja energiayrittäjyyden kasvua. 

Kyösti Turkia

bioenergian ja biotalouden asiantuntija
puh. 0400 256 714  
kyosti.turkiaatmetsakeskus.fi

Ilmastokestävää energiaa metsästä

Metsäenergia sisältää metsästä energiakäyttöön korjattavan energiapuun, polttopuun ja oksa- ja latvusbiomassan sekä metsäteollisuuden sivutuotteiden energiakäytön. Puuenergia on määrällisesti tärkein energialähde Suomessa. Energian kokonaiskulutuksesta puuenergian osuus on vajaa kolmannes, ja uusiutuvan energian tuotannosta kaksi kolmasosaa on puuperäistä.  

Ilmastokestävässä metsäenergian hyödyntämisessä on otettu huomioon energiapuun korjuun vaikutus metsien hiilitaseeseen metsänhoidon sivutuotteista saatava lisäarvo ja fossiilienergian korvaushyödyt. Energiakäytön lisäksi metsänhoidon sivutuotteiden jalostusarvoa on mahdollista nostaa hyödyntämällä raaka-ainetta biohiilen, biopolttoaineiden ja biopohjaisten materiaalien valmistukseen.  

Ilmastokestävän metsäenergian kysyntä kasvaa, kun turvetta ja fossiilisia polttoaineita korvataan entistä enemmän uusiutuvalla energialla. Metsäenergian käytön laajentuessa kotimaisen metsänenergian saatavuuden ja raaka-aineen hankinnan turvaaminen eri jalostuksen tarpeisiin nousee tärkeään asemaan. Metsäenergia ei kuitenkaan kilpaile muiden uusiutuvien energiamuotojen kanssa vaan täydentää niitä. Tulevaisuuden energiaratkaisut ovat hiilineutraaleja ja monipuolisesti eri uusiutuvia energiamuotoja yhdistäviä hybridiratkaisuja. 

Tuotettavan metsäenergian on täytettävä kestävyyskriteerit, jotka liittyvät ilmastoon ja metsien ekologiseen kestävyyteen ja monimuotoisuuden turvaamiseen. Uusiutuvan energian tuotantoon käytettävää puuta kohdellaan hiilineutraalina, koska puun poltosta vapautuva hiili sitoutuu uuden metsän kasvuun. Puun energiakäyttö alentaa kasvihuonekaasujen nettopäästöjä ilmakehään, kun fossiilienergian korvaaminen on pysyvää ja metsän kasvu ei heikkene energiapuun talteenoton vuoksi. 

Metsäenergian saatavuuden ja kestävyyden varmistaminen

Metsäenergiaa tuotetaan metsäteollisuuden ja metsänhoidon sivuvirroista. Metsäenergian käyttöä ja energiapuun korjuuta voidaan raaka-ainevarojen puolesta lisätä kestävästi niin harvennusmetsistä kuin metsän uudistusaloilta.  

Metsäenergian raaka-aineesta hieman yli puolet on nuorten metsien energiapuuta, joka koostuu karsitusta rankapuusta, kokopuusta ja pieniläpimittaisesta kuitupuusta. Metsäenergian raaka-aineesta hieman alle puolet on uudistusaloilta korjattavaa oksa- ja latvusbiomassaa. Lisäksi energiapuuksi korjataan metsäteollisuudelle kelpaamatonta vikaantunutta ja pystykuivaa runkopuuta ja vähenemässä määrin kantoja. 

Metsänhoidon suositukset energiapuun korjuuseen

Lisääntyvän metsäenergian raaka-aineen hankinnan suuntaaminen kiireellisiin nuoren metsän kunnostuksiin ja ensiharvennuksiin tukee kestävää metsänhoitoa ja tuottaa pidemmän aikavälin ilmastohyötyjä. Kiireelliset nuoren metsän kunnostuskohteet voidaan paikantaa tarkemman laserkeilauksen avulla ja korjuukohteet voidaan luokitella tarkemmin korjuuolosuhteiden mukaan nykyisille ja uusille korjuukalustoille.  

Energiapuun kustannuskilpailukykyä ja korjuun tuottavuutta voidaan parantaa kehittämällä nuorten metsien käsittelymenetelmiä ja vauhdittamalla uuden korjuuteknologian käyttöönottoa. Metsänomistajia, yrittäjiä ja toimijoita voidaan informoida ja osaamista lisätä koulutuksen ja viestinnän keinoin. 

Metsäenergian kestävyyden turvaaminen edellyttää luonnonhoidon ja puuenergian tuotannon yhteensovittamista. Energiapuun korjuun ja biomassan talteenoton vuoksi kasvupaikalta poistuu enemmän ravinteita. On tärkeää varmistaa, että energiapuun korjuu aiheuttaa mahdollisimman vähän maanpinnan rikkoutumista, lahopuun häviämistä ja hiilivaraston purkautumista ilmakehään. 

Hajautetun energiatuotannon ja energiayrittäjyyden edistäminen

Tulevaisuuden energiayrittäjyys perustuu ilmastokestäviin liiketoimintamalleihin ja kohdekohtaisiin hybridiratkaisuihin biolämpölaitoksia uudistettaessa. Metsäkeskus tukee energiayrittäjyyttä osaamisen kehittämisen ja digitaalisen metsä- ja ympäristötiedon avulla.  

Laajentuva metsäenergian käyttö ja biomassojen monipuolinen hyödyntäminen avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia haja-asutusalueille. Myönteiset aluetalousvaikutukset, paikallisten yrittäjien työllistyminen ja energiaomavaraisuuden lisääntyminen ovat osa uusiutuvan energian kestävyyttä ja metsäbioenergian hyväksyttävyyttä.  

Metsänhoidollinen pienpuu on myös tärkeä polttopuun raaka-aine, jota vuositasolla korjataan metsistämme runsaat viisi miljoonaa kuutiometriä. Polttopuun kaupallinen tuotanto on merkittävä sivuelinkeino ja liiketoimintaa monille maaseudun yrittäjille ja palvelutuottajille.